Osinkojen verotus listaamattomissa yhtiöissä vuonna 2014

Yhteisöverokannan lasku 24,5 prosentista 20 prosenttiin vaikutti osaltaan osinkoverotuksen kiristymiseen. Hallitus otti tällä selkeän kannan, että yritysverotusta kevennetään ja omistajien verotusta kiristetään.
Alun perin talousarvioesityksessä esitettiin, että osinkotulot verotettaisiin jatkossa aina pääomatulona. Laajan kansallisen keskustelun perusteella esitystä kuitenkin korjattiin siten, että ansiotulo-osingot säilyivät edelleen.

Listaamattomista yrityksistä saaduista osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Edellä mainituissa rajoissa jaettavien ns. kevyesti verotettavien osinkojen veroprosentiksi muodostuu 7,5 % (25 % osingoista veronalaista pääomatuloa X 30 % pääomatuloveroprosentti).

Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Uutta on myös se, että vuoden 2014 alusta alkaen jaettavista osingoista pidätetään ennakonpidätys. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta.

Uusia osinkoverosäännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran jo vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Jos viimeistään 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta päätetään jakaa osinkoa siten, että osinko on nostettavissa vasta vuoden 2014 puolella, osinkoa verotetaan jo uusien säännösten mukaan. Samanaikaisesti yhtiön tulosta verotetaan vielä vanhan 24,5 % yhteisöverokannan mukaan vuodelta 2013, joten osinkojen verotus on siis siirtymävaiheessa kireämpää.

Hyvän verojärjestelmän periaatteita ovat mm. läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus, neutraalisuus ja ennakoitavuus. Nyt tästä on mielestäni em. periaatteiden vastaisesti poikettu. Tavanomaisesti on säädetty erityiset siirtymäsäännökset uusien lakien voimaantuloon, eikä verovelvollisen asemaa heikentäviä lakeja ole säädetty takautuvasti voimaan. Verojärjestelmän ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat oikeusvarmuustekijä, jotta verovelvollinen voi etukäteen arvioida veron vaikutuksia. Tässä tapauksessa laki säädettiin 30.12.2013 ja siinä määrättiin tilikauden muuttamissäännöksistä 21.3.2013 annetusta hallituksen esityksestä alkaen eli yhdeksän kuukautta takautuvasti.
Säännös kuuluu näin: Jos osakeyhtiön tilikautta on 21.3.2013 tai sen jälkeen muutettu niin, ettei verovuosi pääty vuonna 2013, tai niin, että vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen, yhteisöveroprosentti on vielä myös verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa 24,5 prosenttia.

Terhi Ruuska
Yritysvälittäjä, sukupolvenvaihdokset, tradenomi
Jätä soittopyyntö