AT-Blogi

Diskonttokoron määrittäminen PK-yrityksen arvonmäärityksessä
Discounted cash flow model eli DCF-malli on kaikista arvonmääritysmalleista tunnetuin. Menetelmässä ennustetaan yrityksen tuottamat kassavirrat tulevaisuudessa ja diskontataan ne diskonttokorolla. Täten saadaan kassavirtojen nykyarvo, joka taas on yrityksen arvo.Yhtä tärkeää, kuin kassavirtojen tarkkaavainen ennustaminen, on diskonttokoron määrittäminen. Diskonttokorko on sijoittajien tuottovaatimus kyseiselle sijoitukselle. Mitä korkeampi diskonttokorko, sitä riskialttiimpana sijoittajat pitävät sijoitusta.Diskonttokorosta käytetään usein termiä WACC eli pääoman keskimääräinen kustannus. Tässä tekstissä keskitytään kuitenkin ensisijaisesti oman pääoman kustannuksen laskemiseen, sillä suurella osasta PK-yrityksistä on hyvin vähän tai ei lainkaan korollista velkaa.Miten diskonttokorko yleensä määritetään?Tunnetuin malli oman pääoman kustannuksen määrittämiseksi on CAP-malli eli capital asset pricing -malli. Mallin mukaan osakkeen tuotto-odotus on riippuvainen osakkeen beta-kertoimesta sekä sen hetkisestä riskittömästä korosta ja osakemarkkinariskipreemiosta.Tuotto-odotus = riskitön korko + beta * osakemarkkinariskipreemioYrityksen beta-kerroin on mittari sen markkinariippuvuudesta. Arvonmäärityksessä yrityksen betana voidaan käyttää muun muassa yrityksen toimialan betaa, osakkeen historialliseen tuottoon pohjautuvaa betaa tai analyytikon omaa arviota osakkeen betasta. Betat liikkuvat yleensä haarukassa 0,5–2.Osakemarkkinariskipreemio sen sijaan on ennuste osakemarkkinoiden ylituotosta riskittömään korkoon nähden. Preemion määrittäminen on täysin tulkinnanvarainen asia. Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan Suomen osakemarkkinariskipreemio on noin 7,1 %. Täten suomalaisen yrityksen, jonka beta on 1, tuotto-odotus on 8,6–10,1 % riippuen, mitä oletusta riskittömästä korosta on käytetty.Diskonttokorot listaamattomien yritysten arvonmäärityksessäCAPM:n soveltaminen listaamattomien yritysten arvonmäärityksiin on kuitenkin haastavaa, sillä listaamattomien yritysten arvojen riippuvuutta pörssin heilahteluihin on hankala arvioida. Listaamattomuus aiheuttaa myös sen, ettei yrityksen osakkeita voi myydä nopeasti, kun taas pörssilistattujen yritysten osakkeita voi. Tämän vuoksi yksityisten yritysten arvot ovat yleensä 20–50 % vastaavanlaisten listattujen yritysten arvoja matalampia.Toinen merkittävä tekijä on yrityksen koko. Pieniä yrityksiä pidetään yleisesti riskipitoisempina kuin suuria yrityksiä. On myös todistettu, että small-cap-osakkeet eli ”pienten” yritysten osakkeet ovat pitkillä aikaväleillä tuottaneet paremmin kuin suurten yritysten osakkeet. Kyselyiden mukaan suurin osa niin suomalaisista kuin myös amerikkalaisista analyytikoista käyttää jonkinlaista kokoriskipreemiota pienten yritysten arvonmäärityksessä. Useimmiten preemio lisätään CAPM:n määrittämän diskonttokoron päälle.Kokoriskipreemion käyttö on kuitenkin kiistanalainen aihe. Joidenkin mielestä sitä ei tulisi käyttää ollenkaan, kun taas toisten mielestä kokoriskipreemio voi olla kooltaan jopa yli 10 %-yksikköä. NYU:n rahoituksen professori Aswath Damodaran on kokoriskipreemion käytön tunnetuin vastustaja. Hänen mielestään pienten osakkeiden ylituottoa ei ole ollut enää havaittavissa osakemarkkinoilla vuoden 1981 jälkeen, eikä kokoriskipreemiota täten tulisi käyttää listattujen taikka listaamattomien yritysten arvonmäärityksissä. Hänen mielestään kokoriskipreemio myös sekoitetaan usein likviditeettipreemion kanssa. Monella pienellä listatulla osakkeella on matalat kaupankäyntivolyymit, jotka saattavat selittää kyseisten osakkeiden ylituottoa.Edellä mainittujen riskipreemioiden lisäksi diskonttokorkoa laskiessa voidaan myös soveltaa muun muassa maapreemiota tai yrityskohtaista riskipreemiota. Näiden käyttö on kuitenkin hyvin tilannekohtaista ja huomattavasti harvinaisempaa.Yritysten arvonmääritys on tieteen ja taiteen sekoitus, eikä yhtä oikeaa mallia ole olemassa. Pitäisikö CAP-mallia edes käyttää listaamattomien yritysten arvonmäärityksissä? Entä jonkinlaista kokoriskipreemiota? Ehkä ei, mutta suurin osa kuitenkin tekee niin.Millaisia diskonttokorkoja PK-yritysten arvonmäärityksissä käytetään?Soveltaessa diskontattujen kassavirtojen menetelmää suurien pörssiyritysten arvonmäärityksiin käytetyt diskonttokorot voivat laskea jopa alle 10 %, kun taas soveltaessa kyseistä menetelmää erittäin riskipitoisten startup-yritysten arvonmäärityksiin käytetyt diskonttokorot voivat nousta reippaasti yli 50 %. PK-yritykset ovat useimmiten näiden kahden välissä. Käytetyt diskonttokorot ovat yleensä 15–30 %. PK-yritykset ovat merkittävästi suuria pörssiyrityksiä riskipitoisempia yritysten pienien kokojen ja osakkeiden likviditeetin puutteen vuoksi.Käytetyt diskonttokorot eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin mitä startup-yritysten arvonmäärityksissä saatetaan käyttää. Tämä johtuu siitä, että perinteiset PK-yritykset ovat useimmiten startuppeja vakaampia ja joiden tuotteille on jo vakiintunut kysyntä. Perinteiset PK-yritykset eivät myöskään useimmiten tavoittele yhtä aggressiivista kasvua kuin startupit. Startupit saattavat myös usein olla tappiollisia, siinä vaiheessa kuin korkeita diskonttokorkoja käytetään niiden arvonmäärityksissä.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Ostanko vai perustanko yrityksen?
Aika moni yritys ja yrityksen omistaja miettii vakavasti toisen yrityksen ostamista vauhdittaakseen yrityksensä kasvua – syitä tähän toki voi olla useita. Ehkä luonnollinen peruste toisen yrityksen ostamisessa nähdään houkuttelevana vaihtoehtona oman yritystoiminnan kehittämiseksi, kannattavuuden parantamiseksi ja kasvattamiseksi.  Yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto tila-, kone- ja laiteinvestoinneille, koska ostamalla valmiin yrityksen, se on mahdollisuus lisätä kapasiteettia, saada toimiva ja valmis asiakaskunta sekä osaava henkilöstö ja toimittajaverkosto. Yksi vaihtoehto olisi tietysti perustaa yritys täysin nollasta, joka aiheuttaa alkuvaiheessa merkittävästi kuluja, mutta mahdollinen kassavirta tulee myöhemmin. Yrityksen ostaminen voi olla jopa edullisin vaihtoehto näistä kaikista.Toimivan yrityksen voi ostaa, mutta sekään ei ole tae tulevaisuuden menestymisestä. Pitää muistaa, että yrittämiseen ja yrityksen ostamiseen liittyy aina riskejä, mutta hyvällä valmistautumisella ja taustatyöllä voit saada yrityskaupasta erinomaisen ponnahduslaudan jo olemassa olevan liiketoimintasi kasvattamiseen.Miksi ostaa yritys?Erilaisten tilastojenkin valossa, yrittäjyydessä onnistut todennäköisemmin, kun ostat valmiin ja toimivan yrityksen. Esimerkiksi Finnvera on tutkinut rahoittamiaan yrityskauppoja ja ostetuista yrityksistä yli 80 % on jatkanut toimintaansa viisi vuotta yrityskaupan jälkeen. Tilastokeskuksen mukaan taas perustettavista uusista yrityksistä viiden toimintavuoden jälkeen jatkaa 50 % toimintaansa.Kassavirta on yksi yrityksen pyörittämisen kulmakivistä. Kun ostat yrityksen, sinulla on kassavirtaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Perustamalla yrityksen, se voi kaatua siihen, että uuteen liiketoimintaan joutuu investoimaan odotettua enemmän ja maksavien asiakkaiden saaminen ja kassavirran luominen kestää odotettua kauemmin. Ostamalla yrityksen, myös tulevan kassavirran ennustaminen on helpompaa, kun sinulla on tiedot siitä, miten liiketoiminta on menneisyydessä menestynyt.Ostettavan yrityksen liiketoimintamalli on markkinoilla jo testattu ja mahdollisesti todettu toimivaksi. Kun tiedät, miten liiketoiminta on pyörinyt ja tuottanut ennestään, on ennusteiden tekeminen sen pohjalta riskittömämpää kuin täysin uudessa liiketoiminnassa.Harva ostaa yritystä pitääkseen sen täysin ennallaan, vaan tavoitteena on oltava liiketoiminnan kehittäminen. Toimivaa yritystä pääsee nopeammin kehittämään haluamaansa suuntaan, kun toimintamalli, asiakaskunta ja kassavirta ovat olemassa, eikä yrityksen perustamistoimet ota liikaa aikaa.Jos yrityskaupat ja -järjestelyt ovat mietinnässä, ota yhteyttä – pohditaan yhdessä.Hyvää kesän aikaa kaikille.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kuinka tärkeää yrityskaupassa on ostajan ja myyjän henkilökohtainen yhteensopivuus?
Luin runsaat viisi vuotta sitten tutkimuksesta, jossa todettiin, että yritysten omistajat myyvät yrityksensä paljon useammin ja paljon mieluummin ”vertaisilleen” kuin muille. Vertaisilla tässä yhteydessä tarkoitettiin toisia yrittäjiä, erityisesti saman alan yrittäjiä, mutta myös samantyyppisen elämänkokemuksen ja samoja vahvuuksia omaavien selvää yliedustusta ostajien joukossa.Ensi kuulemalta tuo kuulostaa aika luonnolliselta ja järkevältä. Toinen yrittäjä, vieläpä samalta alalta, tuntee toimialan ja yrittämisen sudenkuopat. Jos lisäksi on samantyyppisiä elämänkokemuksia ja samoja vahvuuksia, niin luottamus löytyy usein nopeasti ja luopuva yrittäjä uskoo vankasti, että oman itsensä kopio (ehkä vähän nuorempana) on yrityksellekin se paras vaihtoehto. Ja ainakin se on itselle turvallisen tuntuinen valinta.Myyntiprosessin alkuvaiheessa moni yrityksen omistaja sanoo, että ei halua myydä ”isoille toimijoille”, mutta todellisuudessa tutkimuksen mukaan näille ”isoille toimijoille” myydään yhtä usein ja lähes yhtä mielellään kuin vertaisillekin. Tämä johtuu varmasti siitä, että isoilla toimijoilla on usein kokemusta yrityskaupoista ja kaupanteko heidän kanssaan on erityisesti hyvän välittäjän auttamana yrittäjälle erittäin selkeää ja turvallista. Yksin siinä tosin voi tulla tenkapoo monessa vaiheessa.Keitä sitten ovat nämä ”ei-vertaiset”, joille ei niin hanakasti haluta myydä ja joille siis sitten myös harvemmin myydään? Yksi erittäin aliedustettu ryhmä on oma henkilökunta. Osittain varmaan siksi, että yrittäjäksi/omistajaksi rupeaminen on henkilökunnan puolelta aina iso riski ja vaatii taloudellisia resursseja, mutta osittain myös siksi, että yrittäjä ei usko oman henkilökunnan selviävän yrittämisestä ilman yrittäjän apua. Muita aliedustettuja ostajatahoja ovat toimialan ulkopuolelta tulevat, eri tavalla kyseisestä toimialasta ajattelevat ja hieman eri liiketoimintalogiikalla toimivat. Ei haluta myydä niille, jotka ”eivät ymmärrä” toimialaa.On kiistämättä helpompaa ja turvallisempaa myydä sellaiselle, joka on monella tapaa samanlainen kuin mitä itse on. Mutta johtaako se aina/usein parhaaseen lopputulokseen?  Jos itse on ollut yrityksen omistajana ja vetäjänä 5-10-15-tai enemmän vuotta, niin onko siinä ajassa jo ehtinyt kehittämään yrityksen niin pitkälle, mihin se sillä omalla tavalla ja omalla osaamisella voi kehittyä? Kumpi ostaja – samanlainen kuin minä itse tai joku täysin erilainen – näkee yrityksessä enemmän uusia kehittämisen mahdollisuuksia? Kumpi on valmis maksamaan parhaan hinnan?Nyt, kun olen käytännössä toiminut useita vuosia yrityskauppojen mahdollistajana, olen huomannut, että mitä avoimemmin myyjä antaa etsiä erilaisia ostajaehdokkaita, sitä parempi kauppa siitä syntyy kaikkien kannalta. Joskus se tuttu, kilpailevan firman omistaja, on se paras ostaja. Joskus se on se nörtin näköinen tyyppi, jolla ei pysy edes jakoavain kädessä. Ja joskus se on se ”iso, paha kilpailija”. Ja joskus se on oma henkilökunta tai 1-3 avainhenkilöä siellä.Jos haluaa säästää aikaa ja lukea vain tämän blogin oleellisen sisällön, niin se on tämä: ”Kun päätät myydä yrityksesi, anna kaikille ostajille mahdollisuus ansaita luottamuksesi ja anna näin itsellesi mahdollisuus ansaita heidän luottamuksensa”. Koska yrityskaupan toteutumisen tärkein edellytys on molemminpuolisen luottamuksen syntyminen.Hyviä yrityskauppoja niin myyjille kuin ostajillekin!
Lue lisää

Webinaaritallenne: Liiketoiminta ja kassavirta yrityksen arvonmäärityksessä
Miten liiketoiminta sekä kassavirta vaikuttavat yrityksen arvoon? Minkälaisia vaikutuksia strategialla ja toimintaympäristöllä on arvoon?Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Advance Teamin webinaarista. Pääset katsomaan webinaaritalleenteen tämän linkin kautta.Webinaarissa asiantuntijamme käsittelivät mm. vapaan kassavirran mallia sekä strategian ja toimintaympäristön vaikutusta yrityksen arvoon. Webinaarin jälkeen ymmärrät nykyaikaisen arvonmääritysmallin sekä liiketoiminnan yhteyden yrityksen arvoon.
Lue lisää

Miksi hyödyntää asiantuntijaa yrityskaupassa?
Yrityskauppa on usein monivaiheinen prosessi, jossa onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen vaatii usean eri asian huomioimista. Miksi asiantuntijaa kannattaa siis hyödyntää yrityskaupassa?Löydät oikeanlaisen ostajanAsiantuntijoiden laajojen verkostojen ansiosta, löydät yrityksellesi juuri oikeanlaiset ostajaehdokkaat. Pelkästään Advance Teamin AT-Ostajaklubissa meillä on satoja yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä eri toimialoilta. Saat parhaan mahdollisen hinnan yrityksellesiLaajan arvonmäärityksen ansiosta yrityksellesi löydetään juuri oikea myyntihinta. Ulkopuolisen teettämän arvonmäärityksen ansiosta myyntihinta on helpompi perustella ostajalle.Säästät aikaaHyödyntämällä asiantuntijaa säästät aikaa ja helpotat arkeasi. Asiantuntijan hoitaessa yrityskauppaprosessia, saat itse keskittyä liiketoimintasi pyörittämiseen ja yrityksesi arvon säilyttämiseen.Ostajan on helpompi lähestyäOstajaehdokkaiden on kokemuksemme mukaan helpompi lähestyä ulkopuolista asiantuntijaa, joka toimii yrityskaupassa puolueettomana neuvonantajana. Tärkein tavoitteemme on saattaa yrityskauppa maaliin niin, että kaupan jokainen osapuoli on tyytyväinen lopputulokseen.Pystyt hyödyntämään asiantuntijan kokemustaPääset hyödyntämään koko tiimimme osaamista, kokemusta ja ammattitaitoa. Asiantuntijaa hyödyntämällä varmistut siitä, että kaikki menee juridisesti oikein.Advance Teamin 25 vuoden kokemuksen ansiosta olemme saattaneet jo yli 600 yrityskauppaa onnistuneesti maaliin ja tyytyväisiä asiakkaita meillä on jo yli 1300.Saat sujuvamman yrityskauppaprosessinVuosien kokemuksen ansiosta yrityskauppaprosessimme on tarkkaan hiottu toimivaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi, joka räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi.Meillä on aito halu auttaaYrityskaupan asiantuntijoina meillä on aito halu auttaa yritystäsi ja löytää juuri teidän tilanteeseenne sopiva ratkaisu. Kaikki keskustelut kanssamme on ehdottoman luottamuksellisia.Kun lähdet suunnittelemaan yrityksen myyntiä, ostoa, rahoitusta tai yritysjärjestelyä ole yhteydessä asiantuntijoihimme, niin katsotaan, miten voisimme olla avuksesi.
Lue lisää

Miten tehdä yrityksestäsi houkutteleva ostokohde?
Alla muutamia poimintoja.‎1. Osoita hyvä tuotto ja alhainen riski ‎‎Optimaalisen arvon saavuttamiseksi myynnissä on aina kyse sen osoittamisesta, että kohde voi antaa ostajalle hyvän tuoton, mutta yhtä tärkeää on osoittaa alhainen riskitaso. Myyntitilanteessa on etu, jos yrityksellä on näyttöä vahvenevasta taloushistoriasta sekä liiketoiminnan jatkuvuudesta.‎2. ‎‎Selitä historiallinen kehitys‎‎Yrityksen historiallisen kehityksen kuvaus potentiaalisille ostajille helpottaa tilanteen ymmärrystä. Jossain historian vaiheessa esimerkiksi liiketoiminnan tappiolliset osat on saatettu lakkauttaa, jolloin niillä ei enää ole kassavirtaan kohdistuvaa negatiivista vaikutusta. On tärkeää, että ostajaehdokkaat ymmärtävät, mitä toimintoja on toteutettu ja miksi.3. Näytä kasvua ja investoiMikäli yritys on investoinut tulevaisuuteen, osoitetaan että tulevaisuuden potentiaalia on näköpiirissä. Investoinneilla luodaan uutta, mutta pidetään myös vanhat rakenteet elinvoimaisina ja tätä ostajaehdokkaat arvostavat. Hinta putoaa selvästi, mikäli yrityksen vauhti alkaa hiipua‎4. Muodosta selkeä strategia ja analysoi sekä asiakkaat että toimittajat‎‎Omistajat ja johto ovat yrityksen avainhenkilöitä. Usein on hyödyllistä tehdä yrityksestä omistajista riippumaton, jolloin omistajanvaihdos helpottuu. Tämä pätee tietenkin vain, jos omistajat aikovat lopettaa toimintansa yrityksessä.‎Riippuvuusnäkökulma ei rajoitu pelkästään omistajiin, vaan on mietittävä myös miltä näyttää esimerkiksi asiakaspuolella. Yritys ei saisi olla liian riippuvainen yksittäisistä suurista asiakkaista. Sama koskee yrityksen tavarantoimittajia sekä alihankkijoita. Kaukonäköisyydellä ja hyvin harkitulla strategialla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä, mikäli panostaa hyvän tasapainon luomiseen yrityksen sidosryhmissä.‎5. Tarkastele tasetta ja käyttöpääoman tehokkuutta‎Yrityksen arvon maksimoimiseksi on tärkeää tarkastella, miten pääoma on sidottu yritykseen. Tämä tehdään analysoimalla käyttöpääomaa – Nettokäyttöpääoma saadaan, kun myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus lasketaan yhteen ja niistä vähennetään ostovelat. Käyttöpääoma on yrityksen tehokkaan toiminnan moottori ja sen optimoinnilla optimoit samalla yrityksen ydinprosesseja, jolloin operatiivinen tehokkuus kasvaa. Näillä keinoilla on paljon saavutettavaa yrityksen houkuttelevuuden kasvattamisessa.Yrityksen myyntiä helpottaa, mikäli yritys on jatkuvasti myyntikunnossa ja vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja myytävän yrityksen kauppahintaan.Tuemme organisaatiotasi yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa, oli kyseessä sitten yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnan osto tai myynti, rahoituksen hankkiminen tai muu omistus- tai rakennejärjestely.Ole yhteydessä niin keskustellaan lisää.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Onnistuneen yrityskaupan elementit
Millainen on onnistunut yrityskauppa, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen?Yrityskauppa sisältää useita vaiheita ja se voi ajoittain olla monimutkainen prosessi. Yrityksen strategia määrittää milloin on oikea aika lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityskauppaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella yrityskaupoista, listasimme muutamia onnistuneen yrityskaupan elementtejä, jotka on hyvä muistaa yrityskauppaa suunniteltaessa.Ennakointi ja suunnitteluYrityskaupan toteutus vie nopeimmillaankin keskimäärin 9-12 kk aikaa. Varaa siis koko prosessiin riittävästi aikaa ja suunnittele exit ajoissa. Hätäily ei auta, vaan pitää käyttää asiantuntijoita ja harkintaa. Varaa siis riittävästi aikaa.Yrityksen arvon kehittäminenKun suunnitelman tekee riittävän ajoissa, on mahdollista kehittää yrityksen arvoa ennen myyntiä. Luovu siis yrityksen liiketoiminnalle tarpeettomasta kalustosta sekä kevennä tasetta. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen on jokapäiväistä toimintaa.Asiakirjojen valmisteluPidä tarvittavat asiakirjat järjestyksessä. Neuvotteluja sekä due diligenceä varten tarvitaan paljon materiaalia ja mitä helpommin ja selkeämmässä muodossa asiakirjat ovat, sitä parempi. Yrityskauppa voi joskus tapahtua hyvinkin nopealla tempolla, joten tieto yrityksessä pitää olla hyvässä järjestyksessä aina.Arvonmäärityksen teettäminenTeetä ulkopuolisella asiantuntijalla yrityksen laaja arvonmääritys. Realistisen kauppahinnan määrittäminen vaatii perusteellisen arvonmäärityksen, jota myös rahoittajat arvostavat ostajan hakiessa rahoitusta kohteelle. Ulkopuolisen laatiman arvonmäärityksen avulla on myös helpompi perustella myyntihintaa ostajalle, sekä auttaa ulkopuolista rahoittajaa tekemään myönteisen päätöksen. Yrityskauppa keskustelut tulee aloittaa kaikkien osapuolten, myyjän, ostajan ja rahoittajan kanssa heti kun mahdollista, ei vasta kun kauppakirjaa käydään läpi.Myyntimateriaalin laatiminenYritysvälittäjällä on tässä vaiheessa jo paljon tietoa myytävästä yrityksestä. Myytävänä olevasta yrityksestä laaditaan ”myyntiesite”, että ostajaehdokkaat kiinnostuvat yrityksestä. Esitteessä on kattavat tiedot yrityksestä talouslukuineen ja faktoineen, jotta ostajaehdokas voi alustavasti varmistua onko kohde hänelle oikea. Yleensä tätä esitettä ei lähetetä ennen kuin ostajaehdokkaan kanssa on keskusteltu ja hän on allekirjoittanut salassapitosopimuksen (NDA).Ostajaehdokkaiden laaja kartoittaminenYrityksen ostajia on paljon liikkeellä, mutta löytääksesi juuri sinun yrityksellesi sopivan ostajan on hyvä kartoittaa ostajia laajasti eri kanavien kautta. Yritysvälittäjillä on monesti laajat kontaktiverkostot ja sopivin ostaja voikin löytyä täysin eri toimialalta tai vaikkapa kilpailijoista. Ammattitaitoisella yritysvälittäjällä on myös kokemusta ostajien kartoittamisessa.Tarkkaan laadittu kauppakirjaSuosittelemme ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kauppakirjaa, jotta jokainen neuvoteltu yksityiskohta ja kaupan ehdot tulevat kauppakirjaan, eikä jälkikäteen tule epäselvyyksiä vastuista tai velvollisuuksista. Hyvin laadittu kauppakirja hyödyttää niin ostajaa kuin myyjääkin. Riitatilanteissa aina ensimmäisenä tulkitaan kauppakirjaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella saamme laadittua kumpaakin osapuolta tyydyttävät kauppakirjat.Henkilökunnan ja sidosryhmien huomioiminenTiedota hyvissä ajoin henkilökuntaa sekä sidosryhmiä toteutuvasta yrityskaupasta. Viesti asiasta selkeästi ja valmistaudu kysymyksiin. Viestintä on avainasemassa luottamuksen rakentamiseen henkilöstön, asiakkaiden, toimittajien ja uuden omistajan välillä. Uuden omistajan on osoitettava, että hän kuuntelee, on avoin, ja ottaa erilaiset näkökannat huomioon.Ylimenokauteen varautuminenRiippuen sovituista kaupan ehdoista, ylimenokausi kestää kuukausista muutamaan vuoteen. Varaa tähän siis riittävästi aikaa. Suunnittele siis myös ylimenokausi huolella.Varaudu yllätyksiinJokainen yrityskauppa on omanlaisensa ja yllätyksiltä -positiivisilta tai negatiivisilta harvoin vältytään. Onnistunut yrityskauppa vaatii hyvän strategian ja ihmisten johtamista.Hyödynnä asiantuntijan apuaJotta yrityksen johto saa keskittyä yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen, suosittelemme hyödyntämään asiantuntijan apua yrityksen myynnissä.Ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityskauppavuosi 2021 ja odotukset vuodelle 2022
Yrityskauppavuosi 2021 oli vilkas ja yrityskauppojen määrä pysyi korkealla tasolla. Vuoden 2020 syksyllä alkanut vilkastuminen jatkui myös viime vuonna. Korona ei juurikaan vaikuttanut yrityskauppoihin. Päinvastoin nyt on totuttu uuteen tapaan tehdä kauppoja; kaupat solmitaan digitaalisesti. Tämä ei poista kuitenkaan myyjän ja ostajan tapaamisen tärkeyttä. Tapaamiset lisäävät luottamusta myyjän ja ostajan välillä sekä nopeuttavat yrityksen myyntiprosessia.Mitkä asiat edesauttavat onnistuneeseen yrityskauppaan? Ehkä tärkein asia yrityskaupan toteutumisessa on myyjän ja ostaja välisen kemian syntyminen. Myyjän tulee luottaa ostajaan, että tuleva omistaja tulee hoitamaan ostettavaa yritystä hyvin. Ostajan tulee myös aistia, että myyjän yrityksestä ei löydy luurankoja kaapista. Kun perusasiat ovat kunnossa, niin osapuolet eivät jää ”kiinni” pieniin yksityiskohtiin. He ymmärtävät, että yrityksen Due Diligence – tarkastuksessa tulee yllättäviäkin asioita esille tai ostajan liiketoiminnan rahoituksessa voi tulla uusia käänteitä. Kun kaupan perusta on luotu kestävälle pohjalle, niin uudet yllättävätkin asiat pystytään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tätä toisen osapuolen näkökulman ymmärtämistä voidaan kuvata myös empatialla. Yrityskaupat eivät ole pelkästään numeroita tai euroja, vaan neuvotteluissa on kyse myös empatiasta.Vuoden 2021 erityispiirre yrityskaupoissa oli ostajien merkittävä lisääntyminen. Asia kertoo positiivisuudesta tulevaisuuden suhteen. Ostajat ovat arvioineet koronan tuoman riskin kohtuulliseksi ja hallittavaksi. Samalla he näkevät koronan jälkeisessä ajassa suuren mahdollisuuden. Investoinnit lisääntyvät tulevina vuosina Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Vihreä siirtymä ”pakottaa” yritykset investoimaan uuteen kysyntään. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja heidän tuotteilleen.Yhdessä asiassa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta; omistajien halussa lähteä etenemään yrityksen myynnissä. Eikä edes sen valmistelussa. Mielestäni yrityksen omistajalla on kaksi vaihtoehtoa yrityksen omistuksessa: 1. kehittää yritystä entistä paremmaksi tai 2. luopua yrityksestä, mikäli omat ”paukut ” eivät riitä sen kehittämiseen. Näen aivan liian paljon yrityksiä, joiden liikevaihto ja kannattavuus ovat alaspäin kiihtyvässä tilassa.Näkymät vuodelle 2022Mitkä ovat näkymät vuoden 2022 yrityskaupparintamalla? Usa tulee nostamaan korkoja neljä kertaa kuluvana vuonna ja he tulevat vähentämään liikkeellä olevaa rahan määrää. Eurooppa tulee tekemään samoin, mutta viiveellä. Luultavimmin tämä aiheuttaa laskua yrityskaupoissa ja yrityskauppojen hinnat tulevat laskemaan.  Eniten tämä tulee koskettamaan yrityksiä, joiden arvo perustuu pitkälti tulevaisuuden odotuksille ja kassavaroille. Hyvät ja vakavaraiset ostajat pystyvät joka tapauksessa järjestämään tarvittavan rahoituksen pk-yritysten yrityskauppaan.Yritysten omistajat, jotka miettivät yrityksen myyntiä tulisi aktivoitua ja heidän tulisi ottaa ensiaskel yrityskaupan valmistelussa ja keskustella yrityskaupan ammattilaisen kanssa etenemisestä. Tämä ensivaihe ja keskustelun aloitus on maksuton. Ostajien tulisi myös tarkemmin miettiä minkä tyyppistä yritystä he ovat ostamassa. Kun tämä mietintä on tehty, niin yrityksen ostoprosessi nopeutuu huomattavasti. Tässäkin olemme valmiita sparraamaan yrityksen ostajia. Aurinkoista kevään odotusta ja onnea vuodelle 2022.Kun haluat keskustella yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvissä asioissa, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä yritysjärjestelyissä pitää ottaa huomioon?
Yritysvälittäjämme Sami Auvinen vastaa:Toteutus vie aikaa, aloita suunnitteleminen siis ajoissa (esimerkiksi jakautuminen vie vähintään 4-6 kuukautta aikaa) Y-tunnus saattaa muuttua, kokonaisjakautumisessa se muuttuu aina ja osittaisjakautumisessa uusi yhtiö saa uuden Y-tunnuksen, sulautumisessa sulautuvan yhtiön Y-tunnus lakkaa Pyydä verottajalta sitova ennakkopäätös, yritysjärjestelyä suunnitellessa kannattaa aina pyytää verottajalta sitova ennakkopäätös ennen toteuttamista Selvitä soveltuuko yritysjärjestely juuri sinun yrityksesi tilanteeseen, jokainen yritysjärjestely on erilainen, eikä kaikki toteutustavat sovellu jokaisen yrityksen tilanteeseen Hyödynnä asiantuntijan apua, jotta löydät tehokkaimman tavan saavuttaa tavoite mihin pyritäänwww.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kokemuksia asiakasyhteistyöstä
Pitkä ja monialainen työkokemukseni yritysmaailmasta erityyppisten kehityshankkeiden ja investointien, budjetointien ja kustannusvastuiden, tehdastoimintojen, erilaisten tuotantojen ja tuotehallinnan parissa työskentelystä toimittaja- ja asiakastapaamisineen, on saanut nyt luontevan ja erittäin mielenkiitoisen jatkumon yritysvälittäjän tehtävässä. Suomalaiset pk-yritykset eri toimialoilta yrittäjineen ovat tulleet minulle tutuksi tiiviin yhteydenottojakson aikana. Yrittäjiä on ollut helppo lähestyä ja he ovat selkeästi ymmärtäneet sen lisäarvon, jonka he saavat yhteistyöstä asiantuntijan kanssa. Monesti jo toisessa tai kolmannessa polvessa Advance Team Oy:n kanssa.Avointa luottamuksellista keskustelua Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten avoimesti yrittäjät ovat kertoneet minulle kokemuksistaan, yrityksiensä vaiheista, toiminnan aloittamisesta ja kasvusta, rahoituksesta ja sen haasteista, verotuksesta kiemuroineen ja tulkintoineen, erilaisista yrityshistorian aikana toteutetuista tapahtumista sekä edelleen suunnitelmistaan yritystoiminnan jatkon osalta. Pääsääntöisesti nuo heidän kokemuksensa ovat olleet myönteisiä, ja he ovat tilanteista selvinneet hyvinkin onnistuneesti. Jokainen tilanne ja tarina on tosin omanlaisensa, ja myös huumorille on löytynyt hyvin sijaa näissä keskusteluissa.Usein yrittäjä on kuitenkin kokenut olevansa asioiden kanssa melkoisen yksinäinen kaikkien näiden erilaisten velvoitteiden ja toimien kanssa. Keskustelujen välittömyys, avoimuus ja molemmin puolinen halu yhteistyöhön kertoo vahvasti siitä luottamuksesta, joka yrityksen omistajan ja asiantuntijan välisissä keskusteluissa on syntynyt.Suuri muutos vanhalle ja uudelle omistajalleYritysjärjestely, olipa kyseessä sitten yhtiön myynti, osto, sukupolvenvaihdos tai jokin muu järjestely on yrittäjän ja omistajan näkökulmasta iso ja ainutkertainen tapahtumien sarja. Yritysjärjestely on tavallisesti kaupallisessa liike-elämässä ja yritystaloudessa vieras tilanne kokeneellekin yrittäjälle ja samalla myös suuri henkilökohtainen elämänmuutos. Suurella todennäköisyydellä se on merkittävin liiketoimi heidän urallaan.Yritysjärjestelyn valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa. Laskelmat ja suunnitelmat on syytä laatia huolellisesti, ja varata samalla tarvittaessa aikaa ja tilaa mahdollisille korjaaville toimenpiteille. Näiden jälkeen itse järjestelyn toteutus on hyvä aikatauluttaa ja resursoida vahvalle, osaavalle ja realistiselle pohjalle. Toisin sanoen, yritysjärjestelyasiat pitäisivätkin jo olla selkeästi merkittävämmässä roolissa yritysten strategista pitkän aikavälin suunnittelua ja kehittämistä rakentaessa. Näissä tilanteessa myös asiantuntijan rooli ja erikoisosaaminen korostuu.Yrityksen analysointi antaa hyvän kuvan yrityksen mahdollisuuksista ja arvostaMuutaman vuoden välein tehtävä myytävyysanalyysi arvomäärityksineen avaa selkeästi sekä yrityksen arvon että tilan omistajalleen. Se on toimiva ja looginen työkalu yrityksen hyvään taloudelliseen ja toiminnalliseen kuntoon saattamisessa ja hyvässä kunnossa pitämisessä. Hyvässä kunnossa oleva yritys on aina myös houkuttelevampi ostokohde ja myyntitilanteessa sen avulla yrityksen arvoa on selkeä perustella. Yrityksen arvon ylläpito vaatii jatkuvaa analysointia. Liiketoiminnan läpikäyminen ja toimialavertailu peilaa hyvin yrityksen vahvuuksia ja ydinosaamista, sekä vertailee yritystä kilpailijoihinsa ja heidän menestykseensä alalla. Neutraali, Advance Team Oy:n laatima myytävyysanalyysi lukuineen ja suosituksineen on myös rahoittajien arvostama ja kertoo samalla yrityksen tuottomahdollisuuksista pidemmällä aikavälillä.Tulen jatkossakin olemaan aktiivisesti yhteydessä yrittäjiin ja omistajiin haluten tehdä asiantuntijana parhaani ja uskon vahvasti, että asiantuntijat voivat yritysjärjestelyasioissa panoksellaan tukea suomalaista osaamista, omistamista ja siten myös työpaikkoja. Yhteistyöllä voidaan saada yllättävänkin suuria toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia aikaiseksi, ja tukea yritysten omistajia ehkäpä yhdessä heidän elämänsä tärkeimmässä ja merkittävimmässä liiketoimessa.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miten kertoimia käytetään arvonmäärityksessä?
Kysymys: Miten kertoimia käytetään arvonmäärityksessä?Analyytikkomme Jan Stellberg vastaa:Yksinkertaisuudessaan kerroin on luku, jolla kerrotaan yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta tai kassavirtalaskelmasta saatu luku. Tulos on arvio yrityksen arvosta. Kerroinluvun suuruus perustuu usein vastaavien, toteutuneiden kauppojen jälkikäteen laskettuihin kertoimiin. Kerroinluvut vaihtelevat paljon riippuen toimialasta, ajankohdasta, sekä tietenkin yrityksestä.Kertoimet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kertoimet, jotka paritetaan yritysarvon (Enterprise Value, EV) kanssa, sekä kertoimet, jotka paritetaan osakekannan arvon kanssa. Yritysarvon ja osakkeiden arvon eroista voit lukea tästä.Yritysarvon kanssa paritetaan luvut joihin pääomarakenne ei vaikuta (koska pääomarakenne ei vaikuta yritysarvoon), ja osakekannan arvon kanssa luvut, johon pääomarakenne vaikuttaa (koska pääomarakenne vaikuttaa osakkeiden arvoon).Yleisimmin arvonmäärityksessä käytetään kertoimia, jotka paritetaan yritysarvon (EV) kanssa, koska näin ne ovat vertailukelpoisia riippumatta pääomarakenteesta. Yleisimmät kertoimet ovat EV/käyttökate ja EV/liikevoitto.Myös kassavirtaperusteisia kertoimia voi käyttää. Käytännössä ne ovat harvinaisempia, koska vapaan kassavirran määrittäminen vaatii tilinpäätösanalyysiä.Kertoimet voidaan edelleen jakaa aikajänteen perusteella taakse- ja eteenpäin katsoviin sekä näiden yhdistelmiin. Taaksepäin katsovat pohjaavat pelkästään toteutuneeseen historiaan, eteenpäin katsovat pohjautuvat ennusteeseen. Tilinpäätöksen kauden voi pilkkoa nk. LTM-kertoimeksi (Last Twelve Months), jolloin keskellä tilikautta huomioidaan viimeisten 12 kuukauden luvut. NTM-kerroin (Next Twelve Months) huomioi tulevat 12 kuukautta.Entä jos liikevoitto, käyttökate ja kassavirta ovat negatiivisia? Onko yrityksen arvo silloin negatiivinen?Todennäköisesti ei, ja se riippuu syystä, miksi ne ovat negatiivisia. Esimerkiksi nopeasti kasvavilla ohjelmistoyrityksillä yrityksen arvo voi olla hyvinkin korkea tappiosta huolimatta. Tämän tyyppisten yritysten kerroinperusteisessa arvonmäärityksessä käytetään usein kerrointa EV/liikevaihto.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä ovat sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset?
Kysymys: Mitä ovat sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset?Asiantuntijamme Terhi Ruuska vastaa:  Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista hyödyntää perintö- ja lahjaveron huojennusta sekä myyntivoittoverohuojennusta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.  Perintö- ja lahjaveron huojennus edellyttää, että:  Lahjoitettujen osakkeiden määrä on yli 10 % kokonaismäärästä  Lahjoituksen saaja jatkaa toimintaa yrityksessä  Perintö- ja lahjaveron suhteellinen osuus koko verosta on suurempi kuin 850€  Täyden huojennuksen saaminen edellyttää lisäksi, että osakkeista maksetaan kauppahintana yli 50 % osakkeiden käyvästä arvostaMyyntivoittoverohuojennus luopujalle edellyttää, että:  Kaupan kohteena vähintään 10% osakkeiden määrästä  Osakkeet on omistettu yli 10 vuotta  Ostaja on lähisukulainen  Kumpikin huojennus menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet ennen kuin kaupasta on kulunut viisi vuotta.  Sukupolvenvaihdoksen toteutus on mahdollista myös jopa täysin verovapaasti. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityksen sukupolvenvaihdos voi olla myös ympäristöteko
Globaalin ilmastonmuutoksen torjunnan ympärillä käytävässä keskustelussa puhutaan usein yksilön vastuusta ilmastokriisin ratkaisemisessa. Kuulemme paljon argumentteja sen puolesta ja vastaan, onko yksilön valinnalla merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Vastaus tähän ei myöskään ole yksiselitteinen – on ja ei. Yksilöiden vihreämmät valinnat eivät yksinään ratkaise ilmastokriisiä, mutta yksilöiden toimissa on voimaa ja niiden avulla voidaan ohjata poliittista päätöksentekoa oikeaan suuntaan.  Yritysten ja varsinkin valmistavan teollisuuden valinnoilla on sen sijaan jo enemmän merkitystä matkalla kohti hiilineutraaliutta. Suomessa hallitus on asettanut ilmastopolitiikassaan kovat tavoitteet, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta maailmassa. Aika monessa teollisuusyrityksessä tämä tarkoittaa isoja muutoksia tuotantoon ja toimintatapoihin.  Yksi näistä on niinkin tavanomainen asia, kuin yrityksen tuotantotilojen lämmitystavan vaihtaminen ja siirtyminen fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan energiaan. Tämä vaatii usein isojakin investointeja. Näihin investointeihin ei kenties ikääntynyt omistaja ole enää niin halukas lähtemään, eikä vanha sukupolvi ehkä koe ilmastonmuutosta niin läheisenä ja uhkaavana kuin nuoremmat.  Se, että yrityksen sukupolvenvaihdos tehdään hyvissä ajoin ja nuorempi sukupolvi pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja kehittämään yrityksen toimintaa, voi olla myös ympäristöteko. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä innostunut ja motivoitunut jatkaja tekee yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja lähtee aktiivisesti kehittämään yritystä, sen toimintaa ja samalla kiinnittää huomioita myös yrityksen toiminnan ekologisuuteen. Suuretkaan investoinnit eivät välttämättä säikäytä nuorempaa yrittäjää ja intoa riittää suunnitella ja toteuttaa siinä ohessa myös toimitilojen lämmitystaparemontti.  Valmistaudu hyvissä ajoin Ikääntyvä yrittäjä, ala miettiä jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää yrityksesi tulevaisuutta ja sitä kuka jatkaisi toimintaa. Jos omasta perhepiiristä löytyy sopiva jatkaja tai jatkajia, älä aikaile, vaan aloita sukupolvenvaihdoksen suunnittelu hyvissä ajoin. Yksi tärkeä taito on osata luopua ajoissa, jotta yritys ei jää kehityksessä jälkeen. Anna jatkajalle vastuuta jo hyvissä ajoin, jotta hänen mielenkiintonsa yrityksen jatkamiseen ja kehittämiseen säilyy.  Lisätietoa sukupolvenvaihdoksesta saat maksuttomasta oppaastamme, jonka voit ladata tästä.  Tee ekoteko ja lähde liikkeelle nyt!    
Lue lisää

Q&A: Miksi kannattaa ostaa yritys?
Kysymys: Miksi kannattaa ostaa yritys?Asiantuntijamme Mikko Mellanen vastaa:Ostamalla valmiin, jo olemassa olevan yrityksen saat ennen kaikkea:-valmiita asiakkuuksia-osaavaa henkilöstöä-uutta osaamista, jota itselläsi tai yritykselläsi ei vielä ole-saat valmiin, toimivan kokonaisuuden ja pääset yrittämiseen kiinni nopeammin verrattuna siihen, että perustat yrityksen ja aloitat alusta-jos sinulla on jo yritys, niin ostamalla toisen yrityksen kasvat paljon nopeammin kuin pelkästään itse tekemälläLisäksi voit saada:-lisää kapasiteettia-uusia markkinoita maantieteellisesti tai tuote/palvelulaajennuksella riippuen siitä millaisen yrityksen olet ostamassawww.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yritysarvon ja osakkeiden arvon erot ja yhtäläisyydet
Yrityksen arvo on paljon enemmän kuin yksi luku. Eri ”arvoja” ovat mm. osakkeiden arvo, yrityksen kokonaisarvo eli yritysarvo, arvo myyjän ja ostajan näkökulmasta, ja niin edelleen. Tärkeimmät käsitteet yrityksen taloudellisesta arvosta puhuttaessa ovat kuitenkin yritysarvo ja osakkeiden arvo. Osakkeiden arvo on kahdesta termistä yksiselitteisempi: se on osakkeiden arvioitu markkina-arvo eli summa, jolla osakkeet voi myydä. Yritysarvo (Enterprise Value) viittaa yrityksen kokonaisarvoon. Kokonaisarvolla tarkoitetaan arvoa kaikille intressiryhmille: osakkeenomistajille, mutta myös kaikille lainoittajille. Yritysarvo sisältää osakkeiden arvon (Equity Value). Jotta päästään yritysarvoon, lisätään osakkeiden arvoon korolliset velat ja siitä poistetaan rahat ja pankkisaamiset. Toisin päin, yritysarvosta päästään osakekannan arvoon vähentämällä velat ja lisäämällä kassavarat. Jos yrityksellä on enemmän lainaa kuin kassavaroja, on yritysarvo osakkeiden arvoa korkeampi, ja toisin päin. Yritysarvon laskentakaava on: Yritysarvo = Osakkeiden arvo + korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset. Intuitiivinen tapa ajatella yllä olevan yhtälön muodostumista on mieltää yritysarvo ostajan arvona: kuinka paljon rahaa ostajan on maksettava siitä, että hän saa hallittavakseen yrityksen osakkeet (+ osakkeiden arvo), jotka velvoittavat maksamaan velat (+ korolliset velat), mutta velkoja voidaan heti lyhentää kassavaroilla (- kassavarat). Kassavaroihin voi laskea myös muut vastaavan likvidit varat. Osakkeiden arvo on siis summa, jolla ostaja yrityksen tulevasta kassavirrasta saa hallittavakseen osakkeenomistajille kuuluvan osan, yritysarvon maksamalla saa hallittavakseen koko kassavirran.  Myyjän näkökulmasta oleellinen arvo on osakkeiden arvo, sillä tämän summan osakkeiden myyjä myynnistä hyötyy. Nostamalla lainaa omistaja antaa osan tulevien kassavirtojen hallintaoikeudesta yrityksen ulkopuolelle (lainanantajalle). Osakekannan arvo on siis jäljelle jäävä arvo sen jälkeen, kun lainanantajat ovat saaneet saamisensa.  Yhtälössä korolliset velat nostavat yritysarvoa. Voinko siis nostaa yritykseni yritysarvoa hakemalla lisää pankkilainaa? Taikakeino se ei ole, koska laina kuuluu rahoihin ja pankkisaamisiin ja kumoaa näin lainan positiivisen vaikutuksen yritysarvoon. Toisin sanoen ei rahoitusrakenne yksinään vaikuta yrityksen arvoon. Toisaalta, jos lainalla ostetaan esimerkiksi kilpaileva yritys, joka nostaa ostajan tulevaisuuden kassavirtaa, voi niin osakkeiden arvo kuin yritysarvokin nousta.  Entä osakeanti – lisääkö se yritysarvoa? Osakeannista saadut varat nostavat osakekannan arvoa (koska kassa kasvaa), mutta yritysarvo pysyy samana, sillä koko osakekannan arvonnousu on yhtä suuri kuin kassan lisäys (yllä oleva yhtälö pysyy saman arvoisena.) Yksittäisen osakkeen arvo yleensä laskee, koska antihinta on yleensä käyvän arvon alapuolella. Jos annista saadut varat käytetään tuottavasti, voi arvo nousta. Lopuksi Yrityksen arvon nostamiseen ei siis ole helppoja keinoja. Vaikuttavimpia keinoja ovat perinteiset: kulujen karsiminen, liikevaihdon lisääminen, ja taseen kierron parantaminen. Loppujen lopuksi yrityksen arvo perustuu sen realistisesti odotettavissa olevaan tulevaisuuden kassavirtaan. Se on monista arvonmäärityksessä käytetyistä tunnusluvuista ainoa, jolla ostaja voi yrityskaupan rahoittaa. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mistä tunnistaa hyvän ostokohteen?
Kysymys: Mistä tunnistaa hyvän ostokohteen?Asiantuntijamme Raimo Tihveräinen vastaa:Ostaessa toimivaa yritystä, on hyvä pohtia mm. seuraavia asioita:-Toimiala (Tunnetko toimialan hyvin? Onko liiketoiminta terveellä pohjalla?)-Sijainti-Onko liikevaihto sopivalla tasolla?-Tuottaako yritys voittoa?-Onko kyseessä kasvuyritys?-Onko yritys ostettavissa?-Saatko rahoituksen järjestymään?Muita asioita, mitä on lisäksi hyvä ottaa huomioon:-Mikäli myyjällä on todella kiire myydä yritys, kannattaa ottaa hieman aikalisää.-Pyydä ostettavasta kohteesta mahdollisimman paljon lisätietoja.-Hyödynnä ammattimaisen yritysvälittäjän apua.www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Yrityksen ostaja tai myyjä – älä usko myytteihin!
Yrityskauppojen suhteen riittää erilaisia myyttejä.Paljon kuulee ja saa lukea lehdistä ja netistä sitä, että tuhannet yritykset etsivät jatkajaa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Sekä juttuja siitä, että jatkajista tai ostajista on pulaa.  Itsekin olen kuullut tätä puhetta yli 20 vuotta.Kumpikaan myytti ei ole tosi.Hyvin menestyneet yrittäjät jatkavat nykyään entistä pidempään. Jos 15-20 vuotta sitten kuviteltiin, että yrittäjät jäävät eläkkeelle viimeistään 60 – vuotiaina, niin nykyään aika moni 70 -vuotias on erittäin hyvässä kunnossa ja täydessä työn touhussa. Näin tuota ennustettua suurta myyntiryntäystä ei ole markkinoilla näkynyt. Enkä usko, että koskaan nähdäänkään. Hyviä ostettavia yrityksiä tulee markkinoille tasaiseen tahtiin ilman mitään erityistä ryntäystä.Ostaja/jatkajapula on taas päinvastainen myytti. Ostajia nimittäin on liikkeellä enemmän, kuin markkinoilla on hyviä ostettavia yrityksiä. Tämän takia oikein hinnoitellut, hyvät yritykset menevät osaavissa käsissä kaupaksi todella nopeasti toimialasta riippumatta.Kolmas yrityskauppoihin liittyvä myytti on se, että yrityksen myyntiaikeista ja myymisestä kannattaa visusti vaieta ja pitää tieto salaisena.Ajatellaan jopa niin, että hyvä yritys menee kaupaksi ihan itsestään. Joskus yrityksiä on ”myynnissä” niin salaa, että myyntiaikeista ei kerrota kenellekään. Mutta jos joku ostaja löytää yrityksen, haluaa väkisin ostaa sen ja maksaa kunnon hinnan, voidaan harkita myyntiä. Sanomattakin on selvää, että ostajan löytyminen on tällöin täysin sattumankauppaa eikä kovin todennäköistä. Ja jos tällä tavalla löytyy ostaja, niin harvoin se on se ostaja, joka olisi maksanut yrityksestä sen parhaan hinnan.Jos olet yrityksen osto- tai myyntiaikeissa, niin älä usko näihin myytteihin.Ostajana älä usko siihen, että myytäviä yrityksiä löytyy pilvin pimein ja sinun tarvitsee vain valita paras päältä. Hyviä myytäviä yrityksiä on vähän ja kun löydät sellaisen, sinun pitää pystyä tekemään tarjous ja kauppa siitä nopeasti. Erittäin tärkeää on, että sinulla on rahoituskuviot ainakin alustavasti etukäteen valmiiksi mietittynä, jotta oma päätöksentekosi ei jää siitä kiinni. Jos sinä emmit liian kauan, niin toinen ostaja vie sen yrityksen.Myyjänä älä tuudittaudu siihen uskoon, että kyllä jostain ostaja ilmaantuu kuin itsestään. Valmistaudu yrityksen myyntiin hyvissä ajoin. Teetä myytävyysanalyysi tai arvonmääritys heti siinä vaiheessa, kun vähänkin mietit, että voisit lähivuosina luopua yrityksestäsi. Sitten kun päätät myydä, niin tee se hyvän ja luotettavan ammattilaisen kanssa.  Parhaiten yritys menee kaupaksi, niin että ensin määritellään ammattilaisen kanssa yhdessä käypä hinta ja sen jälkeen mietitään yhdessä, keneen ollaan yhteydessä ja millä tavalla, jotta löydetään se paras ja sopivin ostaja. Ja saadaan paras hinta yrityksestä.Kaiken kaikkiaan kuljemme, kaikista myyteistä huolimatta, kohti mielenkiintoista syksyä ja yrityskauppoja tehdään kiihtyvään tahtiin ja hyviin hintoihin. Pääosin syksyllä 2021 on myyjän markkinat ja niin sen pitääkin mielestäni olla, silloin kun omaa yritystään myy.Toivotan hyviä kauppoja sekä myyjille että ostajille!
Lue lisää

Q&A: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?
Kysymys: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?Asiantuntijamme Johan Rasmus vastaa:Rahoittajat arvostavat selkeitä ja realistisia rahoitussuunnitelmia, jotka helpottavat ja nopeuttavat luottopäätösten tekemistä sekä varmistavat myös yritykselle hyvän lopputuloksen.Rahoittajat arvostavat mm. sitä, että1.  Yrityksen liikeidea ja omistajien taustat ovat kunnossa2.  Vieraan pääoman määrä on oikeassa suhteessa kassavirtaan / käyttökatteeseen3.  Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet hankkeeseen4.  Tilanteen myötä syntyvän kokonaisuuden taloudellinen asema on riittävän vahva5.  Rahoitukseen liittyvä riski on oikeassa suhteessa yrityksen menestymismahdollisuuksiin6.  Omistajilla on realistiset mahdollisuudet onnistua liiketoiminnassa7.  Hyödynnetään osaavia rahoitusasiantuntijoitaEi vain rahoittajien mutta myös yrityksen omistajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vieras pääoma voidaan kattaa liiketoiminnan tulevilla kassavirroilla.Hyvin valmisteltu, realistinen ja rahoitusrakenteeltaan terve hanke on jo puoliksi rahoitettu.Löydät täältä tueksesi Advance Team Oy:n rahoitusasiantuntijat ja -palvelut.Lue myös Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi
Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi – pätee myös yrityksen suunnitellessa laajentumista vaikkapa investoimalla tuotantoon, uuteen markkinaan tai yritysostoon . Yrityksen kasvaessa kasvuun sitoutuu usein käyttöpääomaa ja tämän takia rahoitussuunnittelu on äärimmäisen tärkeää.Taloudessa on selviä merkkejä toimeliaisuuden lisääntymisestä, sitten pahimpien korona-aikojen, joka on näkynyt myös yrityskauppamarkkinassa viime aikoina. Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan liiketoiminnan siirtyminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai  muulla omistajanvaihdoksella luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua. Tämä näkyy osittain myös aktiivisuuden lisääntymisenä yrityskauppamarkkinoilla ja pankkien rahoitushakemusten määrissä.Pk-yritysbarometrin mukaan jopa 12 prosenttia yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta ja vastaavasti 11 prosenttia yrityksistä on kiinnostunut ostamaan yrityksen kahden seuraavan vuoden aikana. Toivottavasti kaikki ”elinvoimaiset” hankkeet toteutuvat, koska omistajanvaihdokset luovat uutta hyvinvointia myös yhteiskuntaamme.Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman sekä tulosennusteen tekoon kannattaa panostaa, koska rahoittajat edellyttävät hyvää suunnitelmaa rahoituskokonaisuudesta. Se auttaa ulkopuolisia rahoittajia yrityksen rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Samalla se auttaa myös yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Rahoitussuunnitelma on siten onnistuneen yritysrahoituksen edellytys.Rahoitussuunnitelmassa on keskeistä selvittää, paljonko rahaa tarvitaan. Sitä varten tarvitaan hyvät ja realistiset laskelmat, jossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen. Pitää muistaa, että rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi.Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakenne kuvaa siis oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta yrityksen kokonaispääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tilanne on hyvin yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite rahoitusrakenteeseen liittyen on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa.Välillä tuntuu siltä, että vähätellään sitä tosi asiaa, että yrityksen omistajan keskeinen tehtävä on yrityksensä omistaja-arvon kasvattaminen. Suomessa on hyvät puitteet yrittäjyydelle – täällä on osaamista, infraa ja toimivat rahoitusmarkkinat. Ilman investointeja yrityksen omistajan arvo ei kasva!Jos asiat ovat vähänkään ”tapetilla”, ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan ja mietitään yhdessä yrityksesi rahoitussuunnitelman tekemistä ja rahoituksen hakemista.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?
Kysymys: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?Asiantuntijamme Juha Huotari vastaa:Raha pyörittää maailmaa- ja sinun liiketoimintaasi. Jos rahavirta yhtäkkiä katkeaa, myös liiketoimintasi kasvu pysähtyy –  siksi rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen ja liiketoiminnan yksi keskeinen edellytys. Yritystoiminnassa rahoituksen järjestäminen on usein keskeisessä roolissa. Yritys tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi ja investointeihin liiketoiminnan eri vaiheissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, esim. laajentaessaan toimintaansa yritysostoin tai investoimalla tuotantoonsa. Luonnollisesti kasvu sitoo käyttöpääomaa. Rahoitusta varten tarvitaan rahoitussuunnitelma, joka auttaa ulkopuolisia rahoittajia rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Suuri hyöty on myös se, että rahoitussuunnitelma auttaa yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Keskeistä on selvittää, paljonko rahaa tarvitaan, jota varten pitää olla hyvät laskelmat. Laskelmissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen, sillä rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan.  Rahoitusta hakiessa keskeistä on laatia perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa investointisuunnitelma on avattu selkeästi. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi. Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan jokainen tilanne on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa. Tutustu Advance Teamin tarjoamaan rahoituspalveluun.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Tulos hyvä mutta rahat loppu – Mikä avuksi?
Kun tulos on hyvä mutta rahat loppu – kassavirran hallinta auttaaKassanhallinta on korvaamaton työväline yritysten jokapäiväisten haasteiden lisäksi myös strategisiin kysymyksiin.Tuloksen, myynnin ja kustannusten seurannan kehitys on arkipäivää monissa yrityksissä, kun taas kassavirran hallinta on monelle vieraampaa. Kassavirrat paljastavat kuitenkin lukuisia sellaisia asioita yrityksen tilanteesta, mitä esim. tuloslaskelma ei kerro.Kassanhallinta pitää sisällään mm. yrityksen maksuvalmiuden varmistamisen, sekä myyntisaatavien ja ostovelkojen kokonaisuuksien seurannan. Kyseessä on laaja ja tärkeä yritystalouden alue, jolla on olennainen vaikutus yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja valintoihin.Kannattavakin yritys voi kärsiä kassavirtaongelmista, jotka aiheutuvat kassaan tulevien ja kassasta lähtevien maksujen, eli kassavirtojen, epätasaisesta ajoituksesta.Myyntihetkestä siihen ajanjaksoon saakka, kunnes asiakas maksaa laskunsa, on rahaa sitoutunut myyntisaataviin, joiden hallinta on yksi osa rahavirtojen hallintaa. Ostovelka on ostajalle rahoituksen lähde, joka muodostuu yritysten normaalin toiminnan oheistuotteena. Monessa yrityksessä ostovelka on yrityksen merkittävin lyhytaikaisen rahoituksen lähde.Kassavirran ennustaminen on merkittävä osa kassanhallintaa. Se tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä viikkotasolle saakka. Kassavirtabudjetti sisältää mm. erät kassaan ja maksut kassasta, investoinnit ja rahoituksen.Kassanhallinnan ja rahoituksen suunnittelu kasvaa yrityksen mukanaKassavirtabudjetin avulla voit arvioida, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät tulevaisuudessa. Yritystoimintaan sisältyy aina riskitekijöitä. Mitä paremmin olet riskeistä selvillä, sitä paremmin voit hallita niitä ja suojautua niiltä.Yrityksen pääomarakenne koostuu sekä omasta että vieraasta pääomasta.Ohjeellisena pidetään yleensä vähintään 30 prosentin oman pääoman osuutta. Yritys voi kuitenkin toimia pienelläkin omalla pääomalla, kunhan se selviää maksuistaan.Oma pääoma on vierasta pääomaa joustavampaa, sillä siitä päättää yrityksen omistaja. Vieraan pääoman maksut taas joudut maksamaan tilanteesta riippumatta eräpäivänä. Lisäksi oma pääoma tuo yritykselle turvaa ns. ”pahojen päivien” varalle, mikä on monen yrityksen todellisuutta juuri nyt.Yrityksen liikevaihdon voimakas kasvattaminen ei yleensä onnistu ilman ulkopuolista rahoitusta. Huolellisella kassanhallinnalla ja rahoituksen suunnittelulla vältetään mahdollinen kassavaje hyvissä ajoin.Asiantuntijat palveluksessasi Advance Team – Rahoitusratkaisuja yrityksilleMe yhdistämme markkinoilla olevia rahoitusmahdollisuuksia tehokkaasti huomioiden asiakkaittemme yksilölliset tilanteet. Tavoitteemme on järjestää rahoitus yrityksen koko elinkaarelle ja siten turvata sen liiketoiminta ilman jatkuvaa huolta rahoituksen saatavuudesta.Ota yhteyttä luottamuksellisesti, niin rakennetaan yrityksesi kassanhallintaan sopiva rahoitusratkaisu. Yhteystietomme löydät täältä.Lataa myös maksuton AT-Rahoitusopas, josta saat käytännön vinkkejä käyttöpääoman hallintaan ja kassavirran suunnitteluun.
Lue lisää

Q&A: Mitkä ovat osake- ja liiketoimintakaupan erot?
Advance Teamin usein kysyttyä yrityskaupoista -postaukset antavat vastauksia asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.Kysymys:Mitkä ovat osake- ja liiketoimintakaupan erot?Asiantuntijamme Raimo Tihveräinen vastaa:Osakekaupassa myydään yrityksen omistukseen oikeuttavat osakkeet, eli koko yritys velkoineen ja vastuineen. Vastuu kohdeyrityksen historiasta siis pysyy yhtiössä ja sopimukset siirtyvät kaupan mukana.Osakekaupassa myyjänä on osakkeet omistava henkilö tai yhtiö. Ostaja maksaa osakkeista  varainsiirtoveron. Osakeyhtiön osakkeiden myynti itsessään ei vaikuta yrityksen toimintaan, mutta on mahdollista, että uudet omistajat haluavat kehittää liiketoimintaa ja tehdä muutoksia.  Liiketoimintakaupassa myydään yleensä liiketoimintaan kuuluva omaisuus tai osa siitä; koneet ja laitteet, ja vaihto-omaisuus. Siirtoveloista yleensä lomapalkkavelat siirtyvät uudelle omistajalle. Sopimukset eivät automaattisesti siirry. Näistä asioista pitää sopia asiat erittäin tarkasti etukäteen.Liiketoimintakaupassa myyjänä on yhtiö. Velat ja vastuut eivät siirry, vaan jäävät myyjälle. Liiketoimintakauppa ei myöskään vaikuta myyjäyrityksen osakkeiden omistukseen. Ostaja saa poistaa liikearvon normaalisti 5 vuoden aikana.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Poikkeusolot vaativat pontevia toimenpiteitä
Yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä jo perustamisvaiheessa ja sen jälkeen säännöllisesti 3–5 vuoden välein. Erityisen tärkeää yrityksen arvo on määritellä, kun yrityskauppa on ajankohtainen.Yritystä tulee aika ajoin arvioida yrityksen arvon näkökulmasta. Miten korona-aika on vaikuttanut yritykseni arvoon? Onko taloudellinen arvo noussut vai laskenut? Jotta näihin kysymyksiin voi vastata, tulee tietää mitkä tekijät vaikuttavat yritykseen arvoon. Lyhyesti vastattuna yrityksen taloudelliseen arvoon vaikuttavat mm. yrityksen tuloksentekokyky, liiketoiminnan vaatima pääoman suuruus, tulevaisuuden näkymät, tulevat kassavirrat ja investointitarpeet. Yrityksen toimiva johto ja omistajat voivat vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin. Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Arvonmääritys voi antaa myös tietynlaisen perälaudan sille, ettei yritystä myydä alihintaan.Nykyaikaisen yrityksen arvo on paljon muutakin kuin mitä tase-erät ja viime vuosien käyttökate osoittavat. Arvoon vaikuttaa edellisten lisäksi merkittävästi alan yleiset trendit, kilpailijoiden toiminta, yrityksen asema markkinoilla, ostokäyttäytymisen muutokset, johdon kyvykkyys, henkilöriskit, teknologinen kehitys ja mahdollisuus kansainvälistyä. Edellä mainittuja tekijöitä on vaikea pukea numeroiksi, mutta ne on pystyttävä osoittamaan ja argumentoimaan. Näiden vaikutus yrityksen arvoon on ratkaiseva. Voi olla, että yrityksen arvo on negatiivinen. Tämäkään ei ole katastrofi, vaan voi toimia sysäyksenä yrityksen kehittämiselle.Omistajuuden näkökulmasta omistajilla on kaksi mahdollisuutta. Mikäli omistajat uskovat pystyvänsä kasvattamaan yrityksen arvoa, tulee heidän kehittää yritystä ja panostaa yrityksen arvoa kasvattaviin toimenpiteisiin. Jos omistajat toteavat, että heillä ei ole mahdollisuutta kasvattaa yrityksen arvoa, tulee heidän alkaa pikimmiten suunnitella yrityksestä luopumista. Mielestäni muita vaihtoehtoja ei ole. Yrityksen hallitsematon alasajo vahingoittaa, ei vain yrittäjää, mutta myös kaikkia sidosryhmiä.Vaihtoehdot “katsotaan mitä tulevaisuus tuo” tai “luovutaan kun liikevaihto on taas noussut” eivät ole vaihtoehtoja, vaan ne vievät yritystä huonompaan ja laskevaan suuntaan ja näin ollen laskevat yrityksen arvoa.Vaikeat ajat ja kriisit vaativat poikkeuksellisen voimakkaita ja tavoitteellisia kehitystoimenpiteitä. Aktiiviset toimijat pääsevät etulyöntiasemaan heti pahimman koronakriisin tasaannuttua ja rohkeat investoijat pärjäävät koronan jälkeen. Päätöksen teossa ei kannata odotella, jos lähdetään myymään yritystä, niin tehdään päätös asiasta. Jos ei lähdetä myymään, niin päätetään, että lähdetään kehittämään yritystä. Omistajan tulee tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta henkilökunnasta, asiakkaista, toimittajista ja muista sidosryhmistään.Murrosajat vaativat uusiutumista ja eteenpäin menoa. Poikkeusoloista huolimatta yrityskauppoja on viety onnistuneesti maaliin jopa ilman henkilökohtaista tapaamista. Kuten kotihoivapalveluihin erikoistuneen Birgitan hoivapalvelun yrityskauppa, joka tehtiin kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla. Voit lukea yrityskauppatarinan täältä.Jos yrityksen omistaja miettii yrityksen myyntiä, tulee hänen lähteä pontevasti liikkeelle. Tällä hetkellä ostajia on paljon liikkeellä ja kaikki toimialat kiinnostavat nyt ostajia. Meillä saattaa jo olla yrityksellesi sopiva ostaja, katso Yritysovesta asiakkaidemme etsimiä ostokohteita.Kun lähdet myymään tai kehittämään yritystäsi yritysjärjestelyiden avulla, ota yhteyttä meihin! Yhteystietomme löydät osoitteesta www.advanceteam.fi/tiimi.
Lue lisää

Q&A: Mikä on Due Diligence?
Advance Teamin usein kysyttyä yrityskaupoista -postaukset antavat vastauksia asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.Kysymys:Mikä on Due diligence –tarkastus?Asiantuntijamme Erkki Soppela vastaa:Due Diligence on vakiintunut liike-elämän ja yrityskauppaprosesseihin liittyvä termi, joka tarkoittaa yrityskaupan kohteena olevan yrityksen ennakkotarkastusta tai sen tutkimista. DD sisältää kaikki selvitykset, tarkastukset ja tutkimukset, jotka ostajaosapuoli haluaa suorittaa ennen kauppakirjojen allekirjoittamista ja kaupan lopullista toteuttamista.Due Diligencen tarkoitus on yrityskaupassa antaa ostajalle kattava, riittävä, selkeä ja puolueeton kuva ostettavasta yrityksestä ja sen tilasta. Sen avulla pystytään määrittämään yrityksen todellinen taloudellinen arvo, kartoittamaan tuntemattomia riskejä ja muita kauppaan ja ostopäätökseen liittyviä tekijöitä.Myyjän kannalta DD-tarkastus on myös positiivinen asia, sillä DD:ssä esiin nousseisiin asioihin ostaja ei voi vedota myöhemmin. Isommissa yrityskaupoissa myyjälle tehdään ennakolta Due Diligence – tarkastus, jotta vältytään myyntitilanteissa yllätyksiltä.DD-tarkastus jaetaan yleensä kahteen tai kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muita vastuita.Kolmas osa voi käsittää myös yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot ja muu välineistöt jne. Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi, miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat sekä arvioidaan tuotantokaluston toimivuus ja kunto.Due diligence -tarkastus on ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Tässä suosittelemme aina käyttämään asiantuntijoita apuna.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kaupintavaraston käyttö yrityskaupan rahoituksessa
Kaupintavarasto (consignee stock) on toimittajan omistama varasto, jonka toimittaja tuo asiakkaan tiloihin. Tuotteiden omistus säilyy toimittajalla aina siihen asti, kunnes asiakas käyttää varastosta tuotteen.Kaupintavarasto on toimittajan tarjoama lisäarvopalvelu asiakkaalle. Palvelulla on tarkoitus mahdollistaa asiakkaalle enemmän aikaa keskittyä pääliiketoimintaan, varmistaa tuotannon jatkuva toimivuus tai varmistaa toiminnan rahoitus, kun varastointi ei sido asiakkaan pääomaa.Kaupintavarastosopimuksia on käytetty pitkään esimerkiksi teollisuudessa, toimistoissa ja sairaaloissa. Teollisuudessa kaupintavarastossa yleisesti pidetään valmistusmateriaaleja. Usein ns. ämpärituotteet, kulutustavaratyyppiset nimikkeet, kuten esimerkiksi ruuvit ja mutterit, joiden puuttuminen aiheuttaa tuotantoprosessissa häiriön, vaikka yksikkökustannus on pieni. Samalla tavalla toimistoissa on useita vastaavia tarvikkeita, kuten esimerkiksi paperit, paperiliittimet, vihot, kynät, kansiot yms. Myös terveydenhuollossa ja sairaaloissa on useita käyttökohteita, kuten esimerkiksi haavanhoito- ja sidontatarvikkeet, proteeseja, ortopedisiä ruuveja jne. Yksikköhinnaltaan halpoja, mutta puute pysäyttää toiminnan.Toinen yleinen käyttötarkoitus kaupintavarasto-sopimukselle on toinen ääripää eli poikkeuksellisen paljon rahaa sitova varasto, kuten autokaupassa suuri vaihtoautovarasto tai esittelyautot. Vastaavasti esimerkiksi teollisuuden konekaupassa voi jälleenmyyjällä olla esittelykoneita ja laitteita käytössään.Kaupintavarastosopimus rahoitusinstrumenttinaKaupintavarastosopimusta voidaan käyttää myös poikkeuksellisen suuren vaihto-omaisuuden rahoituksessa liiketoimintakaupan yhteydessä. Tällöin varasto jää myyjälle ja ostaja maksaa sitä käyttönsä mukaisesti, esimerkiksi vaikka kerran viikossa tai kuukausittain. Tämä malli voi mahdollistaa liiketoimintakaupan kokonaisrahoituksen ja joissakin tapauksissa varmistaa koko yrityskaupan toteutuksen. Vaihto-omaisuuden suuruus eli rahallinen arvo voi olla esimerkiksi kauppaliikkeessä, tarvike- ja varaosamyymälässä tai teollisuusyrityksessä monikertainen liiketoimintakaupan muuhun kokonaisuuteen nähden, kuten käyttöomaisuuteen ja liikearvoon.Kaupintavarasto jää myyjän omaisuudeksi ja kirjanpitoon. Tämä ratkaisu on hyvinkin käyttökelpoinen tilanteessa, jossa yhtiöllä on esimerkiksi paljon kertyneitä voittovaroja, joita sitten voidaan nostaa kevyesti verotettuina osinkoina usean vuoden aikana, kun saadaan rahaa lisää kassaan varastosta. Kaupintavarasto-sopimus ei ole ratkaisu tilanteessa, jossa myyjälle jäävä yhtiö olisi tarkoitus lopettaa ja purkaa nopeasti.Kaupintavarastojärjestely on erittäin suuri kädenojennus myyjältä jatkajalle, näin iso osa kaupan rahoituksesta hoituu myyjän toimesta, jolloin jatkajan pitää järjestää rahoitus ja vakuudet vain käyttöomaisuudelle, liikearvolle ja käyttöpääomalle. Rahoittaja näkee myös tällaisen järjestelyn positiivisena, koska myyjä osallistuu kaupan rahoitukseen. Myyjän kannalta tällä järjestelyllä on mahdollista saada hieman parempi hinta liikearvona, mutta rahoitusriski pitää muistaa.ALVL 19 a §:n soveltuminen liiketoimintakaupan yhteydessä tehtävän vaihto-omaisuuden kaupintasopimuksen mukaisiin tavaroiden luovutuksiin ostajalleAsiaa verotuksen näkökulmasta kommentoi yhteistyökumppanimme Rödl&Partner asianajotoimistosta Timo Huhtala Asianajaja ja partner.”Liiketoiminnan luovutuksesta on kyse silloin, kun luovutuksensaaja jatkaa luovuttajan toimintaa. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, ei pidetä arvonlisäverotuksessa myyntinä.ALVL 19 a §:n säännöksen tarkoituksena on helpottaa yritysten tai niiden osien luovutuksia yksinkertaistamalla niitä ja välttämällä luovutuksensaajan varojen rasittamista suhteettomalla verotaakalla, mikä joka tapauksessa palautettaisiin myöhemmin ostovähennyksen kautta. Erityiskohtelu on näissä olosuhteissa perusteltua, koska siirrosta ennakkoon maksettava arvonlisävero on todennäköisesti erittäin suuri kyseisen liikkeen varoihin nähden.”Muistetaan kuitenkin se, että jokainen kauppa on aina erilainen ja varmuuden saamiseksi verottajalta voi aina pyytää asiasta ennakkoratkaisun.LopuksiTämä on taas yksi hieno esimerkki uusien ratkaisujen löytämiseksi liiketoimintakaupan rahoitukseen. Jokainen kauppa on erilainen ja rahoituspaketin kasaaminen on räätälintyötä, mutta on hienoa, että löydetään uusia ratkaisumalleja.Advance Team on yrityskauppojen ammattilainen ja olemme läsnä paikallisesti koko Suomessa. Omat toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa. Yhteystietomme löydät täältä.Meillä välityksessä olevat yritykset löytyvät sivulta www.yritysovi.fi .Lue myös toteutunut yrityskauppa, jossa hyödynnettiin kaupintavarastoa.
Lue lisää

Huomioi nämä asiat laatiessasi yrityksen myyntimateriaalia
Kun yrityksessä lähdetään etenemään kohti yrityskauppaa, arvonmäärittämisen jälkeen seuraava vaihe on myyntiesitemateriaalin kokoaminen ja julkaisu. Jotta yrityksen myyntimateriaalista saa mahdollisimman kattavan ja myyntiprosessia tukevan, on hyvä ottaa muutamia asioita huomioon.Myytävästä kohteesta luodaan julkaistava myynti-ilmoitus sekä salassapitosopimuksen jälkeen ostajaehdokkaille toimitettava myyntiesite. Myyntiesitettä laatiessa ensimmäiseksi on hyvä pohtia myyntiargumentteja ja kilpailutekijöitä. Miksi juuri teidän yritys on hyvä sijoitus ja kannattaa ostaa? Mikä erottaa yrityksenne kilpailijoista, miten olette pärjänneet kilpailutilanteissa ja mikä on teidän näkemyksenne kilpailutilanteen kehittymisestä? Näitä asioita voi tuoda myyntiesitteessä esille.Myyntiesitteessä on suositeltavaa panostaa myös laadukkaaseen kuvamateriaaliin. Lisää esitteeseen kuvia, jotka mahdollisimman hyvin kertovat ja kuvaavat yrityksen toimintaa. Pyri luomaan myyntiesitteestä yrityksen brändiä mukaileva kokonaisuus kuvien, brändivärien, logon sekä sloganin avulla. Ihannetilanteessa myyntiesitteestä välittyy yrityksen arvot ja visio, ja ostaja saa heti kattavan kuvan myytävästä kohteesta. Neuvotteluvaiheessa ostajat tarvitsevat lisäksi tarkempia tietoja yrityksestä. Kokoa ennakkoon mm. henkilöstö-, kiinteistö- sekä tilinpäätöstiedot selkeään muotoon.On hyvä myös pohtia etukäteen mahdollisia potentiaalisia ostajaehdokkaita. Minkälaiseen ”kotiin” haluaisin yrityksen ihannetilanteessa luovuttaa, mitä vaatimuksia minulla on ostajan suhteen ja minkälaisena haluaisin yrityksen toiminnan pysyvän tulevaisuudessa.Kannustamme myymään yrityksen nimellä, sillä kokemuksemme mukaan sillä on ollut erittäin positiivisia vaikutuksia myyntiprosessiin. Myyntiprosessi on nopeutunut ja tullut sujuvammaksi sekä oikeat ostajat on tavoitettu helpommin. Mikäli nimellä myynti ei ole mahdollista, on tärkeä muistaa, mitä enemmän myynti-ilmoituksessa kerrotaan lisätietoja ostajalle, sitä helpompi ostajan on selvittää olisiko yritys hänelle sopiva ostokohde. Myynti-ilmoitukseen on siis suositeltavaa sisällyttää mahdollisimman kattavasti lisätietoja yrityksestä sekä kilpailutekijöistä. Näin yritys erottuu ja ilmoituksesta saa houkuttelevan.Asiantuntijan kanssa yhteistyössä rakennettu myyntiesitemateriaali palvelee yrityskauppaprosessia sujuvoittamalla ja nopeuttamalla sitä. Ostajan saadessa heti tarkat tiedot yrityksen liiketoiminnasta, voidaan siirtyä sujuvammin neuvotteluvaiheeseen.Me Advance Teamissä markkinoimme myytävän kohteen ilmoitusta laajasti eri kanavissa mahdollisuuksien mukaan. Omistajan kanssa yhteistyössä valitaan tilanteeseen sopivimmat jakelukanavat. Myynti-ilmoituksen markkinointikanavia ovat muun muassa:• Yritysovi.fi• Sosiaalinen media (twitter, facebook, linkedin, instagram)• AT-ostajaklubi (kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä, jotka vastaanottavat ennakkoon sähköpostitse myynti-ilmoituksen ennen julkista ilmoittelua)• Yrityspörssi• Kauppalehden Myytävät yritykset sivu• Kauppalehti• Muut toimialajulkaisutKontaktoimme myös suoraan yritysvälittäjän kartoittamia potentiaalisia ostajaehdokkaita.Kun myynti-ilmoitus on hiottu ja julkaistu, on syytä varautua ostajien yhteydenottoihin. Mikäli yritys on kiinnostava ja hintapyyntö on oikeaa luokkaa, kiinnostuneita ostajaehdokkaita voi ilmaantua jopa kymmeniä lyhyessäkin ajassa. Jotta samanaikaisesti yrityksen omistajana pystyisit huolehtimaan yrityksesi liiketoiminnan pyörittämisestä, suosittelemme ottamaan asiantuntijan avuksi. Ostajien kontaktointi on aikaa vievää ja usein ostajaehdokkaat haluavat päästä tutustumaan yrityksen liiketoimintaan tarkasti ja nopealla aikataululla. Asiantuntijan avulla yrityksen johto pääsee keskittymään yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen ja yrityksen arvon säilyttämiseen myös myyntiprosessin aikana. Myyntiprosessia ei kuitenkaan voi täysin ulkoistaa edes asiantuntijalle, sillä kukaan muu ei tunne yrityksen liiketoimintaa yhtä hyvin kuin omistajat. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessi rakennetaan yhteistyössä selkeällä työn jaolla, pyrkien saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos ja onnistunut yrityskauppa.Ota luottamuksellisesti meihin yhteyttä, kun haluat keskustella yrityksen myynnistä. Etsitään yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivin palveluratkaisu.Lisätietoja meistä ja yrityksen myynnistä saat osoitteesta www.advanceteam.fi sekä www.yritysovi.fi.
Lue lisää

Q&A: Yrityksen arvonmääritys ja myyntiin valmistelu
Advance Teamin usein kysyttyä yrityskaupoista -postaukset antavat vastauksia asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.⁠Kysymys:Mistä yrityksen arvo koostuu?Asiantuntijamme Kari Varho vastaa:Yrityksen arvoa voidaan tutkia eri näkökulmista, näistä yleisimpiä ovat laskettavissa olevat substanssiarvo, tuottoarvo ja tuleva kassavirta eli arvioidaan yrityksen omaisuus ja tuloksentekokyky. Näiden laskennallisten osien lisäksi yrityksen arvo koostuu osaamisesta, kiinnostavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen taseesta laskettua omaisuuden nettoarvoa eli varat miinus velat. Omaisuudella on sinällään arvoa (substanssiarvo), mutta jos ne eivät kerrytä kassavirtaa (tuleva kassavirta) ja tee tulosta (tuottoarvo), ei niille voi laskea kovin suurta painoarvoa. Tuottoarvo lasketaan tuloslaskelmasta (tulos tai käyttökate) yleensä 3-5 vuoden historiallinen tuottoarvo ja laajennetaan sitä vielä ennusteilla tulevista vuosista. Laskelmaan on usein tehtävä oikaisuja, esim. yrittäjän palkkaan.Yrityksen arvon näkökulmasta yksi tärkeimpiä resursseja on osaaminen, sekä henkilöstö että yrittäjän oma panos. Pienessä yrityksessä usein yrittäjän panos voi olla myös liian suuri, jolloin puhutaan liiallisesta yrittäjäkeskeisyydestä.Viimeisenä ottaisin vielä esiin yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavat tulevaisuuden näkymät eli kasvumahdollisuudet, kiinnostavuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Yrityksen arvosta tulevaisuuden kassavirta on se, millä yrityskauppa maksetaan.Katso kattavampi vastaus AT-Blogista, ”Mistä yrityksen arvo koostuu?” tai lataa maksuton opas yrityksen myyntiin.⁠Kysymys:⁠Mitä myyntiin valmistelussa pitää ottaa huomioon? ⁠⁠Asiantuntijamme Terhi Ruuska vastaa: ⁠⁠Mieti yrityksesi myytävyyttä. Ostaisitko itse tämän yrityksen? Mitä voisit tehdä parantaaksesi yrityksen kannattavuutta, miten saisit yrityksestäsi houkuttelevamman ostajille?⁠Tee suunnitelma yrityksen myytävyyden parantamiseksi ja toteuta se. Tähän voi kulua jonkin aikaa, joten siksi on tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sitä parempaan myyntikuntoon ehdit yrityksesi laittamaan. Näin yritys menee nopeammin ja helpommin kaupaksi ja sinä saat yrityksestäsi parhaan mahdollisen hinnan. ⁠⁠Neljä perussääntöä, millä yrityksen saa houkuttelevammaksi myyntikohteeksi:⁠⁠1. Liikevaihdon kasvattaminen⁠2. Kulujen karsiminen⁠3. Taseen pienentäminen – myy liiketoiminnan kannalta ⁠turha omaisuus pois tai järjestele se toiseen yhtiöön ⁠esimerkiksi jakautumisen avulla⁠4. Siirrä omaa osaamistasi avainhenkilöille, ettet ole ⁠yritykselle korvaamaton⁠
Lue lisää

Mistä yrityksen arvo koostuu?
Yksinkertainen kysymys, mutta vaikea lyhyesti vastata. Yrityksen arvoa voidaan tutkia eri näkökulmista, näistä yleisimpiä ovat laskettavissa olevat substanssiarvo, tuottoarvo ja tuleva kassavirta eli arvioidaan yrityksen omaisuus ja tuloksentekokyky. Näiden laskennallisten osien lisäksi yrityksen arvo koostuu osaamisesta, kiinnostavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.Suurempien yritysten osalta laskentamallit toimivat, mutta pienten yrittäjävetoisten yritysten arvo on hankalampi matemaattisesti määrittää.Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen taseesta laskettua omaisuuden nettoarvoa eli varat miinus velat. Eli omaisuus, kuten kiinteistöt, koneet, kalusto, varastot yms. josta vähennetään velat eli vieras pääoma. Laskelmassa varat ja velat pitää arvostaa käypiin arvoihin.Omaisuudella on sinällään arvoa (substanssiarvo), mutta jos ne eivät kerrytä kassavirtaa (tuleva kassavirta) ja tee tulosta (tuottoarvo), ei niille voi laskea kovin suurta painoarvoa.Tuottoarvo lasketaan tuloslaskelmasta (tulos tai käyttökate) yleensä 3-5 vuoden historiallinen tuottoarvo ja laajennetaan sitä vielä ennusteilla tulevista vuosista. Laskelmassa usein tehtävä oikaisuja, esim. yrittäjän palkkaan. Samasta laskelmasta voidaan tarkastella, että toiminnan kassavirta on positiivinen ja näin mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen.Yrityksen arvon näkökulmasta yksi tärkeimpiä resursseja on osaaminen, sekä henkilöstö että yrittäjän oma panos. Pienessä yrityksessä usein yrittäjän panos voi olla myös liian suuri, jolloin puhutaan liiallisesta yrittäjäkeskeisyydestä. Tämä usein laskee yrityksen arvoa ostajan näkökulmasta, koska esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäsuhteet ovat merkittävästi henkilöityneitä yrittäjän persoonaan ja niiden uudelleen rakentaminen ostajan toimesta ottaa aikaa ja voi olla myös riski.Viimeisenä ottaisin vielä esiin yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavat tulevaisuuden näkymät eli kasvumahdollisuudet, kiinnostavuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Yrityksellä on hyvä olla strategia eli tulevaisuuden suunnitelma olemassa ja näitä kehittämistoimenpiteitä tulee olla myös työn alla.Yrityksen arvosta tulevaisuuden kassavirta on se, millä yrityskauppa maksetaan.Kun pohdit yrityksesi arvonmäärittämistä, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.
Lue lisää

Yrityksen myyntiä suunnittelevat lähtekää liikkeelle, ostajat ovat jo!
Vuoden 2020 yrityskauppavuosi on ollut mielenkiintoinen. Meno on tuntunut kuin olisi Linnanmäen vuoristoradassa. Vuoden alku lähti vauhdikkaasti liikkeelle, loppukevät tultiin vauhdilla alas, kesällä vauhti kiihtyi ja syksy on ollut kiireistä aikaa. Yrityskauppoja on solmittu kiihtyvällä vauhdilla syksyn aikana. Vauhdista huolimatta emme ole edelleenkään tasolla, jolla tapahtuisi normaali vaihtuvuus yritysten oimistusrakenteissa.Yrityskaupparintamalla on tapahtunut koronakevään jälkeen yksi selkeä muutos. Ostajien lukumäärä on kasvanut merkittävästi ja he ovat aktivoituneet yritysostoissa. Ostajissa löytyy erilaisia ryhmittymiä. Menestyneet yritykset, jotka ovat kokeneet koronakolhuja, ovat päättäneet lisätä tukijalkoja. He ovat huomanneet, että nykyisellä toimintatavalla riskit ovat kasvaneet liian suureksi. Näin ollen he kehittävät toimintaa ja yritysostot ovat siihen oiva työkalu.Yrityskentän polarisoituminen jatkuu: menestyjät vahvistuvat ja alhaisen vakavaraisuuden omaavat yritykset ovat haastavassa tilanteessa. Menestyneet yritykset vahvistavat markkina-asemaansa yritysostoin. Isot kriisit muokkaavat yritys- ja kilpailukenttää. Aktiiviset toimijat selättävät kriisit voittajina.Markkinamurroksessa osa yrityksen myyntiä miettivistä tahoista on jäänyt lähtötelineisiin. Heidän aktiivisuutensa asiassa on alhainen, eivätkä he tiedä miten edetä asiassa. Asiaa voi verrata isoihin infrahankkeisiin; projektin nopea aloittaminen on mahdotonta, jos suunnitelmia ei ole. Yritysten tulisi tehdä arvonmääritys / suunnitelma yrityksestä luopumisesta riittävän ajoissa. Jokainen yritys vaihtaa omistajaa jossain vaiheessa. Yritysten omistajien on syytä muistaa, että yrityksen myynnin suunnittelu ja sen toteuttaminen ovat kaksi eri asiaa.Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut koronan myötä, voisivat miettiä myös yhteenliittymistä saman alan toimijoiden kanssa. Näin saataisiin vahvempi yritys, jolla on leveämmät hartiat kasvaa ja kehittyä. Omistajien olisi myös hyvä huomioida, että kannattaa omistaa 50 % 100 rahan yrityksestä, kuin 100% 5 rahan yrityksestä.Uskon, että loppusyksyn kehitys jatkuu myös tulevana vuotena. Näin ollen yrityksen myyntiä suunnittelevien tulisi aktivoitua yrityskauppa-asiassa.Oikein rauhallista Joulun odotusaikaa.Kun haluat keskustella yrityksen myyntiin tai arvonmääritykseen liittyvistä asioista, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Sukupolvenvaihdoksia, onko niitä?
Suomessa tehdään arviolta 2 000-3 000 omistajanvaihdosta vuosittain. Yrittäjien omien odotusten mukaan (Omistajanvaihdosbarometri 2018) niitä tulisi kuitenkin tehdä 5 000 vuodessa. Tämä luku kattaa liiketoimintojen ja yritysten myynnit sekä perheen sisäiset sukupolvenvaihdokset. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, missä omistajanvaihdoksia on syystä tai toisesta lykätty vuosia eteenpäin. Keväällä ryöpsähtänyt koronapandemia jäädytti keväällä lähestulkoon kaikki omistajanvaihdokset. Patoutuneita omistajanvaihdostarpeita on merkittävissä määrin olemassa, kysymys onkin lähinnä siitä, kuinka moni niistä saadaan toteutettua?Olen ollut yli 15 vuoden ajan tekemisissä perheen sisäisten omistajanvaihdosten kanssa, laatinut satoja sukupolvenvaihdossuunnitelmia ja ollut mukana toteuttamassa niitä. On yksi asia, mikä minua edelleen jaksaa kummastuttaa: Miksei sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ja vaiheittaista toteutusta voisi aloittaa hyvissä ajoin, kun yrityksessä on omasta perheestä jatkaja?Jatkajan sitouttaminen yritykseenOmistajanvaihdosbarometriin vastanneista 928 yli 55-vuotiaasta yrittäjästä 24 % (222) uskoo jatkajan löytyvän omasta perheestä.On monta syytä miksi suunnittelu kannattaisi aloittaa ajoissa eikä suinkaan vähäisimpänä ole jatkajan kyllästyminen odottelemaan joskus kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti siintävää omistajanvaihdosta. Vaarana on tällöin jatkajan lähtö ulkopuolisen yrityksen palvelukseen. Kun sitten vuosien kuluttua koittaa aika, että perheyritys kaipaisi vetäjää, ei se enää tunnu tästä ajatellusta jatkajasta mielekkäältä.Toisaalta, kokemuksemme mukaan on yleensä positiivinen asia, että jatkaja työskentelee ensin perheyrityksen ulkopuolella, jotta hän näkee erilaisia työympäristöjä ja saa kokemusta erilaisista liiketoiminta-alueista. Kun omaa uraa on jo ehditty tehdä ja työelämää nähdä, saattaa mielenkiinto yrittämiseen todella herätä. Mutta yrityksiä ja tilanteita on erilaisia. Jos jatkaja työskentelee perheyrityksessä ja on halukas jatkamaan toimintaa, tämä kannattaa ottaa mukaan keskusteluun, jotta tilaisuutta ei menetetä.Puhetta, puhetta – sekä tekojaJoukkuelajeissa kuulee usein valmentajan huutavan kentän laidalta: ”Puhetta, puhetta!” tarkoituksenaan saada pelaajat kommunikoimaan puheella keskenään, jotta saadaan aikaan haluttu lopputulos eli maali. Tärkeää on ottaa asia avoimesti puheeksi jatkajan kanssa. Luopujan tulee tuoda esiin toiveensa siitä, että lapsi jatkaisi perheyrityksen vetovastuussa sitten, kun aika koittaa. Hyvä tapa olisi laatia hyvissä ajoin yhteinen suunnitelma ja alustava aikataulu sukupolvenvaihdokselle.Jatkajan voi ottaa mukaan pienellä omistuksella hyvissä ajoin ja näin aidosti sitouttaa häntä yritykseen ja tulevaan johtajuuteen. Tällöin ollaan jo vahvalla pohjalla sukupolvenvaihdoksen onnistuneen toteutumisen suhteen. Yrityksen toiminta tulevaisuudessa pystytään turvaamaan ja samalla yritystoiminta kehittyy ja pysytään ajan hermolla uuden sukupolven tuodessa tuoreita ideoita liiketoimintaan. Tämä toki vaatii sitä, että jatkajan ajatuksia oikeasti kuunnellaan ja arvostetaan ja niiden pohjalta uskalletaan tehdä radikaaleiltakin kuulostavia kehittämistoimenpiteitä.Kun varsinainen sukupolvenvaihdosaika sitten tulevaisuudessa koittaa, on helppoa siirtää loppu osakeomistus jo valmiiksi toiminnassa mukana olevalle sitoutuneelle jatkajalle. Itse yrityksen toimintaan tällä ei ole mitään vaikutusta, se jatkuu normaalisti kuten tähänkin asti. Maali!Sukupolvenvaihdosta valmistelevat järjestelytOlennaisin asia muistaa on, että sukupolvenvaihdoksessa, kuten monessa muussakin asiassa, tärkeintä on huolellinen suunnittelu. On hyvä myös lähteä ajoissa liikkeelle suunnitelman teossa. Perheen sisäisiä sukupolvenvaihdoksia helpottamaan verottaja myöntää tiettyjä verohuojennuksia, mutta niiden soveltuvuus kuhunkin tapaukseen tulee aina erikseen selvittää. Kun nämä asiat on selvitetty ja suunnitelma laadittu, voivat luopuja ja jatkaja tehdä päätöksen, miten sukupolvenvaihdosta lähdetään viemään eteenpäin.Kun ollaan ajoissa liikkeellä, ehditään myös tarpeen mukaan tehdä erilaisia sukupolvenvaihdosta valmistelevia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, yhtiömuodon muutos tai muu yritysrakenteen järjestely. Näillä järjestelyillä saadaan monesti aikaan paljon paremmin omistajanvaihdosta palveleva yritysrakenne ja itse vaihdos on helpompi toteuttaa.Ennen sukupolvenvaihdoksen toteutusta, kannattaa vielä miettiä olisiko syytä hakea verottajalta sitova ennakkoratkaisu, jolla pystytään varmistamaan, että verotus toteutuu suunnitellusti.Kuten jokainen yrittäjä, myös jokainen yritys on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman. Ota asiantuntija avuksesi selvittämään eri vaihtoehdot ja laatimaan suunnitelma omistajanvaihdoksesta.Aloita tilaamalla maksuton Sukupolvenvaihdoksen ABC-opas! Oppaasta löydät mm. esimerkit, miten sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa edullisesti perhepiirissä.
Lue lisää

Yrityksen myynti nimellä vai anonyymisti?
Yrityksen myyntiprosessin alussa myyjän tulee päättää, myydäänkö yritys anonyymisti vai suoraan nimellä. Ensireaktio ehdotukseen nimellä myymisestä on tyypillisesti ”Ei missään tapauksessa, asiakkaat, työntekijät ja toimittajat kaikkoavat”. Tätä on turha pelätä, kun asiat kerrotaan ajoissa ja avoimesti. Viestin tulee olla selkeä: Haemme yritykselle jatkuvuutta ja omistajat ovat sitoutuneet ylimenokauteen. Hyvin tiedottamalla yrityksen myynti nimellä vähentää työntekijöiden, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden huolta yrityksen jatkuvuudesta ja näin säästytään turhilta spekulaatioilta. Omistajanvaihdos on jokaisen yrityksen elinkaareen väistämättä sisältyvä tapahtuma.Asiakkaidemme kokemus nimellä myynnistä on erittäin positiivinen. Nimellä myydessä myyntiprosessi nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi. Tuorein esimerkki on syyskuun alussa myyty liiketoiminta, jossa myyntiprosessi eteni ilmoituksen julkaisusta kauppakirjoihin alle kolmessa kuukaudessa. Liiketoimintaa lähdettiin markkinoimaan nimellä, jolloin aidosti kiinnostuneet ostajaehdokkaat tavoitettiin paremmin. Nimellä myytäessä ostajaehdokkaat pystyivät keräämään tietoa yrityksestä ennen yhteydenottoa, jolloin neuvotteluihin päästiin siirtymään nopeammin.Yrityksen myynti nimellä on myös ostajalle helpompaa. Kiinnostuneet ostajat voivat tutkia yritystä tarkemmin jo etukäteen, jolloin kohteesta kiinnostuneiden ostajien kanssa päästään heti etenemään neuvotteluissa. Tämä säästää osapuolten aikaa. Nimellä myyminen tavoittaa oikeita ostajaehdokkaita helpommin kuin anonyymi myynti-ilmoitus.Tieto nimellä myynnistä on otettu kokemuksemme mukaan positiivisesti vastaan. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille yrityksen omistajanvaihdos antaa positiivisen viestin: yritys pitää huolta sen jatkuvuudesta ja kehityksestä. Myymällä suoraan yrityksen nimellä saavutetaan nopeampi, helpompi ja tehokkaampi yrityskauppaprosessi.Kun sinulla herää kysymyksiä yrityksen omistajanvaihdokseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Hyvä rahoitussuunnitelma antaa pohjan investointisuunnitelman toteutukselle
Yritysten odotukset lähiajan suhdanne- ja kehitysodotuksista ovat vähintäänkin haastavat, kiitos koronaepidemian tuomien ”harmaiden pilvien”. Kukaan ei pysty varmuudella sanomaan juuri nyt, mitkä ovat epidemian vaikutukset oman yrityksen liiketoimintaan, saati sitten budjetoimaan liiketoimintaansa.Suomessa on kuitenkin paljon erittäin hyvin menestyviä yrityksiä – kannattavuudet ja taseet ovat vahvat. Enemmänkin haasteena on ollut kasvuhakuisten yritysten trendinomainen laskusuunta.Pitää muistaa, että kansantaloutemme tarvitsee innovatiivisia, kasvuhakuisia yrityksiä. Ilman näitä yrityksiä teknologian levittäytyminen hidastuu ja sitä kautta pidemmän aikavälin kasvu jää alhaisemmaksi.Mielestäni kaikki ne yritykset, joilla ovat perusedellytykset investoinneille kunnossa – onpa sitten kysymys esim. tuotantoon tai yritysjärjestelyihin liittyvistä investoinneista – ei saa jäädä kiinni rahoituksesta, tai sen saatavuudesta.Tuleviin investointeihin ja niiden rahoitussuunnitelmiin pitää vain panostaa entistä enemmän, koska hyvä investointi-, liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma auttavat yrittäjää ja rahoittajaa katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Investointi- ja liiketoimintasuunnitelmista selviää, miksi ja mihin yritys investoi, minkälaista kasvua ja kannattavuutta se hakee investoinnilla ja paljonko yritys voisi tarvita ulkopuolista rahoitusta, sekä minkälaisella rahoitusrakenteella investointi voisi olla realistista toteuttaa.Kukas sen paremmin tietää yrityksensä suunnitelmat, kuin yrityksen omistaja ja johto – heillä pitää olla realistinen näkemys, suunnitelmat ja ennusteet siitä:Miten yrityksen liiketoiminta kehittyy tulevaisuudessaMillä keinoilla yritys aikoo saavuttaa nämä tavoitteetMitkä ovat yrityksen kilpailuedut verrattuna muihin yrityksiinPaljon tärkeitä ja mietittäviä asioita, mutta panostamalla huolella liiketoiminta- ja investointisuunnitelman tekemiseen, varmistat samalla ”hankkeesi” oikean käsittelyn. Laadukkaat suunnitelmat ovat myös keskeisiä työkaluja yritystoimintasi esittelyyn ja arviointiin.Viime kädessä yrityksen taloudellinen tilanne, maksukyky ja tulevaisuuden näkymät ovat keskeiset perusteet eri rahoittajien rahoituspäätöksissä.Itse kiinnittäisin, koronasta huolimatta huomiota yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian luomiseen, joka luo hyvinvointia yrityksen omistajalle, työntekijälle ja eri sidosryhmille. Yleensä yrityksen hyvä kannattavuus on tulosta yrityksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, eikä sitä vie pois hetkellinen ”markkinahäiriö”.Toivottavasti yhä useammat yritykset hakevat menestystä ja kilpailuetua useasta lähteestä – niiden positiiviset vaikutukset heijastuvat koko kansantaloudelle.Jos mietit kasvun investointia, ota yhteyttä luottamuksellisesti, niin rakennetaan sinun tarpeisiisi sopiva rahoitussuunnitelma. Olemme riippumaton yhteistyökumppani rahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa.Advance Team Oy on yrityskauppojen ammattilainen – paikallisesti koko Suomessa. Omat toimipisteemme löytyvät Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Yhteystietomme löydät täältä.Olemme luoneet myös maksuttoman Rahoitusoppaan, pääset lataamaan sen täältä.
Lue lisää

Vakautta yritysjärjestelyiden avulla
Tällä hetkellä tilanne taloudessa on haastava muttei pysyvä, muutos saattaa tapahtua nopeasti. Nyt on hyvä aika pohtia mahdollisia yritysjärjestelyitä, jotka nopeimmillaankin kestävät useita kuukausia. Yrityksen jatkuvuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen on omistajan keskeinen tehtävä. Epävarmana aikana on kaikesta huolimatta katsottava tulevaisuuteen ja aloitettava suunnittelu.Valmistaudu ajoissaYrityksissä tehdään paljon suunnitelmia liittyen esim. strategiaan, budjetteihin, markkinointiin ja henkilöstöön. Omistajanvaihdosta ei kuitenkaan suunnitella samassa laajuudessa, vaikka se tapahtuu jokaisessa yrityksessä ennemmin tai myöhemmin. Omistajanvaihdos on yrityksen menestykseen vaikuttava kriittinen tekijä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää tehdä omistajanvaihdossuunnitelma riittävän ajoissa. Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyitä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen. Kokemuksemme mukaan yrityksen lopettamisen todennäköisyys kasvaa, jos omistajanvaihdosasiaa ei ole suunniteltu ollenkaan. Yrityksen lopettamisessa syntyy lähes aina ylimääräisiä kuluja. Suunnitelman teko ei tarkoita omistajanvaihdoksen toteutuksen aloittamista. Suunnitelman avulla vältytään yllätyksiltä esimerkiksi verottajan taholta. Myös sidosryhmien näkökulmasta, ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma on positiivinen viesti: yritys huolehtii jatkuvuudesta. Aloita omistajanvaihdoksen suunnittelu tutustumalla yrityksen myyntiprosessiin maksuttoman oppaan avulla. Oppaan yrityksen myyntiin pääset tilaamaan täältä.Yritysosto -vaihtoehto perinteiselle investoinnilleYritysosto on yksi tapa toteuttaa yrityksen kasvustrategiaa. Yritysosto mahdollistaa merkittävän kasvuloikan sekä mahdollisuuden lisätä kapasiteettia. Ostaessa toimivan yrityksen saa mm. asiakkuuksia, kassavirtaa, uusia markkinoita, henkilöstöä ja osaamista. Kansantalous tarvitsee kasvuhakuisia, innovatiivisia yrityksiä, koska niillä on positiivisia vaikutuksia koko Suomelle. Suomesta löytyy osaamista, kasvulla takaamme paremman kannattavuuden ja kilpailuasetelman kansainvälisestikin. Mikäli suunnittelet yritysostoa, lataa maksuton Opas yrityksen ostoon täältä.Hyvin suunniteltu – puoliksi tehtyOmistajanvaihdoksen toteutus perhepiirissä vaatii myös suunnitelmallisuutta sekä aikaa. Jotta sukupolvenvaihdos olisi mahdollisimman järkevästi, edullisesti ja parhaiten kyseiselle yritykselle sopivalla tavalla toteutettavissa, kannattaa suunnitelman laatimisessa turvautua asiantuntijan apuun. Asiantuntijan avulla tehty yksityiskohtainen suunnitelma helpottaa asian käsittelyä perheessä sekä selkeyttää päätöksentekoa ja omistajanvaihdoksen toteutusta. Advance Teamin opas sukupolvenvaihdokseen avaa prosessin vaiheita sekä verohuojennuksia havainnollistavien esimerkkien avulla. Maksuttoman oppaan voit tilata täältä.Kasvun rahoitusRahoitussuunnitelmien tarve kasvaa, kun yritys kasvaa, tarvitsee lisää käyttöpääomaa, suunnittelee investointia tai yritysjärjestelyä. Yritysrahoitusmarkkinat ovat muuttumassa ja monipuolistumassa uusien toimijoiden myötä, mikä myös lisää rahoituksen asiantuntemuksen tarvetta. Advance Team on laatinut tähän tarpeeseen maksuttoman AT Rahoitusoppaan, jotta yritykset selviytyvät paremmin haastavassa rahoituskentässä.Asiantuntijat apunasiYritysjärjestelyitä kannattaa suunnitella asiantuntijan avustuksella. Advance Team tarjoaa asiantuntija-apua yritysjärjestelyihin. Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopiva ratkaisu. Voit myös tutustua yrityksen myyntiin, ostoon, sukupolvenvaihdokseen sekä rahoituksen hankintaan maksuttomien oppaiden avulla, jotka pääset tilaamaan Oppaat sivulta.
Lue lisää

Onko toimialalla merkitystä – milloin myydä tai ostaa?
Onko jokin toimiala houkuttelevampi kuin muut tai onko jokin hetki parempi – jos olisi, tuskin monikaan yrittäjistä tai yrittäjäksi aikovista tekisi sitä, mitä tekee! Välillä esiin tulee kysymyksiä, mitä kannattaisi ostaa, saanko minun toimialan yrityksestä hyvän hinnan, missä suhdanteessa tai saako sen edes myytyä?Jokainen yritys – toimialasta riippumatta -perustuu viime kädessä syvälliseen pohdintaan ja liikeideaan siitä, minkä itse kukin kokee tai on kokenut vahvuudekseen ja sydämen asiaksi. Muista – jokaisella toimialalla on ollut ja tulee olemaan, suhdasteesta riippumatta menestystarinoita.Itse kiinnittäisin huomiota yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian luomiseen, joka luo hyvinvointia yrityksen omistajalle, työntekijälle ja eri sidosryhmille. Yleensä yrityksen hyvä kannattavuus on tulosta yrityksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, jonka seurauksena yrityksen houkuttelevuus myynti- tai ostokohteena on erinomainen.Tässä kohtaa on pakko nostaa huoli yritysten halusta kasvaa, mikä näyttää trendinomaisesti olevan hyytymässä kevään 2019 pk-yritysbarometrin mukaan. Miten paljon tässä on niitä yrityksiä, joiden osalta yrityksen omistajan ikä alkaa olla vaiheessa, jolloin olisi pitänyt tai pitää alkaa miettimään yrityksen jatkuvuuden turvaamista -vieläpä niin, että elämän työlle saadaan oikea arvo. Ajoitus ja henkinen päätös ovat avainasemassa!Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen muun omistajanvaihdoksen myötä luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua, säilyttää yrityksen saavutukset ja mikä parasta, kehittää sitä eteenpäin. PK-yrityksistä lähes puolet suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen tulevaisuudessa ja noin 1/3 näistä jo seuraavan 5 vuoden aikana.Kansantalous tarvitsee kasvuhakuisia, innovatiivisia yrityksiä, koska niillä on positiivisia vaikutuksia koko Suomelle. Suomesta löytyy osaamista, kasvulla takaamme paremman kannattavuuden ja kilpailuasetelman kansainvälisestikin.Olkaamme siis liikkeellä hyvissä ajoin, onnistunut omistajanvaihdos ja yrityskauppa vaativat usein hyvää valmistelua -koskaan et ole liian aikaisin liikkeellä. Muista myös samalla huolehtia yrityksesi kilpailukyvystä ja -asemasta.Advance Team Oy on yrityskauppojen ammattilainen – paikallisesti koko Suomessa. Omat toimipisteemme löytyvät Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, yhteystietomme löydät täältä.
Lue lisää

Myytävyysanalyysi – ensimmäinen askel yrityskaupassa
Yrityksen omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren yksi kriittisimmistä vaiheista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Yrityskauppaprosessi sisältää useita eri vaiheita, ja se voi tuntua monimutkaiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Tärkeintä on kuitenkin lähteä asiassa liikkeelle. Ensimmäinen askel on teettää yrityksellesi myytävyysanalyysi, joka on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta. Lopputuloksena on kirjallinen raportti, jonka pääkohdat ovat:Liiketoiminnan läpikäyntiSelvitetään yrityksen vahvuudet ja ydinosaaminen sekä tekijät mihin kannattavuus perustuu. Näin ostajaehdokkaita on helpompi identifioida, saadaan argumentteja myyntineuvotteluihin sekä pohjustetaan parasta hintaa.ToimialaselvitysYrityksen asemointi kilpailijoihin nähden antaa kuvan kilpailutilanteesta. Toimialatieto on myös käytettävissä yrityksen myynnissä.ArvonmääritysSelvitetään arvo eri näkökulmista ja mallinnetaan liiketoiminnan tulevaisuutta. Perusteltu näkemys yrityksen arvosta luo pohjan keskusteluihin ostajien kanssa.Yrityskaupan veroseuraamuksetMyyjän on tärkeää tietää paljonko kaupasta jää verojen jälkeen hänelle.Suositus etenemisestäSelkeät askelmerkit jatkon suhteen.Työn kuluessa selvitetään myös omistajan tahtotila: mitä ja miten kannattaa myydä ja miten myyjät sitoutuvat ylimenokauteen. Myytävyysanalyysi on myös hyvä työkalu yrityksen kehittämiseen arvon näkökulmasta. Myytävyysanalyysin lopputuloksena on selkeä raportti, josta selviää keskeiset arvoon vaikuttavat tekijät. Näihin vaikuttamalla yrityksen myytävyys sekä arvo kasvavat. Myytävyysanalyysin tekoon osallistuu Advance Teamin kokeneet yritysvälittäjät. Myytävyysanalyysi raportoidaan toimeksiantajalle henkilökohtaisesti tavoitteena saada toimeksiantajalle selkeä käsitys yrityksen myytävyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.Ota yhteyttä ja keskustellaan myytävyysanalyysistä ja myyntiprosessista. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä. Lataa myös maksuton opas yrityksen myyntiin.
Lue lisää

Kasvustrategia tehty – mitä sen jälkeen?
Yritysten toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa. Muutoksen ajureina ovat mm. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan uhka, globalisaatio ja Brexitin mahdollinen toteutuminen. Viime aikoina on kyseenalaistettu myös Kiinan talouskasvun jatkuminen. Ympäristöasioiden huomioonottaminen koskettaa myös yrityksiä. Nämä muutokset sivuavat myös suomalaisia pk-yrityksiä.Aikaansa seuraavat pk-yritykset ovat reagoineet näihin muutoksiin ja päivittäneet strategiansa sekä tehneet ensimmäiset toimenpiteet. Näin toimineet pk-yritykset ovat tarkastelleet kriittisesti myös liiketoimintojen sisältöä. Tarkastelussa on haluttu selvittää vastaako nykyiset liiketoiminnat markkinoiden kysyntää. Varsin usein on päädytty lopputulemaan, jossa on lähdetty kehittämään liiketoimintoja yritysoston kautta ja prosessissa on päädytty myös liiketoimintojen luopumiseen.Tähän kysyntään on Advance Team vastannut kehittämällä uuden palvelun. Palvelun nimi on Strategialähtöinen Liiketoiminnan Transformaatio, jossa uudistetaan yrityksen liiketoimintoja yritysoston ja -myynnin avulla. Lähtökohta kehittämisessä on yrityksen nykyinen strategia ja halu uudistua. Varsin usein uudistuminen tarkoittaa myös kasvua.Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja siitä johdetaan liiketoimintojen uudistumispolku ja tavoitteet. Yrityksellä tulee olla selkeä kuva, minkälainen yritys haluaa olla esimerkiksi kolmen – viiden vuoden päästä. Tärkeää on myös tietää yrityksen nykyiset osaamisalueet ja asiakaskunnat. Näitä peilataan tulevaisuudessa tarvittaviin osaamiskenttiin ja asiakaskuntiin.Kun on löydetty osaamiskapeikot ja mahdolliset uudet asiakasryhmät, lähdetään identifioimaan toimialoja, joista uudet liiketoiminnot mahdollisesti löytyvät. Tätä työtä varten tulee löytää kriteerit, jotka uuden toimialan tulee täyttää.Kriteerejä ovat mm.:-BtoB vai BtoC-Elinkaarivaihe-Koko-Sijainti-Know HowAdvance Team on kehittänyt tehokkaan toimintamallin yritysten ja liiketoimintojen löytämiseen annettujen kriteereiden pohjalta. Toimenpiteen lopputuloksena on lista potentiaalisista yrityksistä, jotka vastaavat annettuja kriteerejä. Tämän jälkeen käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi yritykset ja päätämme missä järjestyksessä kontaktoimme potentiaalisia yrityksiä. Kontaktoinnin jälkeen asia etenee normaalin yritysostoprosessin mukaisesti.Yrityksen uudistamisprosessissa on myös tärkeää identifioida liiketoiminnat, joista mahdollisesti luovutaan tulevaisuudessa.Palvelu tuo yritykselle lisäresursseja sekä huipputyökalut ja menetelmät kohteiden etsintään ja analysointiin. Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin, kun haluat kuulla lisää Strategialähtöisestä Liiketoiminnan Transformaatiosta.
Lue lisää

Aie- ja esisopimukset yrityskaupassa
Aiesopimus ja esisopimusKaupan loppuun saattaminen siitä vaiheesta, kun ostaja ja myyjä ovat lyöneet kättä päälle, vaatii vielä paljon työtä. Yleisin etenemistapa on aiesopimuksen laadinta, Due Diligence tarkastus, lopullisen kauppakirjan laadinta ja allekirjoitus sekä kauppahinnan maksu. Monta muutakin tapaa on. Olen tässä hieman avannut erilaisia vaihtoehtoja sekä niiden eroavaisuuksia.AiesopimusAiesopimusta käytetään yrityskauppaprosessin sopimusneuvotteluiden apuvälineenä. Se on neuvotteluosapuolten lausuma, jossa todetaan osapuolten vilpitön tarkoitus jatkaa neuvotteluita päämääränä yrityskauppa ja johon kirjataan jo saavutettu yksimielisyys sekä suunniteltujen valmistelutoimien jatkaminen aikatauluineen.Aiesopimus on kaikkein yleisin tapa edetä kaupanteossa, mutta se ei ole osapuolia ns. juridisesti sitova. Aiesopimus ei ole perusta suoralle sopimussidonnaisuudelle eikä luo osapuolille oikeudellista velvoitetta sopimuksen tekemiseen myöhemmin. Usein on kuitenkin puhuttu moraalisesta sitovuudesta osapuolten välillä. Aiesopimuksella saattaa kuitenkin olla tiettyjä oikeusvaikutuksia liittyen esim. salassapitoon.EsisopimusEsisopimus on osapuolia juridisesti sitova yrityskauppaprosessin apuväline. Se sitoo neuvotteluosapuolet toteuttamaan kaupan esisopimuksen mukaisesti, sovittuun päivään mennessä, kunhan esisopimuksessa sovitut asiat ovat kunnossa, esimerkiksi DD-tarkastus on saatu tehtyä ja asiat ovat kunnossa ja purkautumisehdot eivät tule toteen. Jos esisopimuksen mukaisesti jompikumpi osapuoli vetäytyy kaupasta ilman, että esisopimuksessa kuvattuja purkautumissyitä ei ole toteutunut, niin vetäytyvä osapuoli on yleensä sopimuksessa määrätty maksamaan korvaus toiselle osapuolelle.Kaksivaiheinen kauppa (Signing ja Closing vaiheet)Kaksivaiheisesti toteutettu kauppa on selkeä, siinä kaupan ehdot sovitaan ja kauppakirja allekirjoitetaan heti ensimmäisessä vaiheessa, jota yleisesti kutsutaan Signing-vaiheeksi ja kaupan maksaminen ja omistus/hallintaoikeus osakkeisiin toteutuu toisessa vaiheessa, jota yleisesti kutsutaan Closing-vaiheeksi.Kaksivaiheinen kauppa tehdään, jos esimerkiksi tarvitaan esimerkiksi viranomaisten suostumus kauppaan tai joku muu vastaava syy. Esimerkiksi DD-tarkastus voidaan toteuttaa Signing-vaiheen jälkeen. Jos Signing-vaiheen jälkeen jompikumpi osapuoli vetäytyy kaupasta siten, että kauppakirjassa kuvattuja purkautumissyitä ei ole toteutunut, niin vetäytyvä osapuoli on yleensä sopimuksessa määrätty maksamaan korvaus toiselle osapuolelle.Mitä ei pidä tehdäAie-, esi- tai kaksivaiheisen kauppasopimuksen osapuolet ovat esittäneet vilpittömän tarkoituksen jatkaa neuvotteluita päämääränään toteuttaa yrityskauppa. Osapuolten välinen luottamus on oleellista tässä vaiheessa; yrityskauppa ei toteudu, jos luottamus puolin tai toisin poistuu.Ostajan tarjoama hinta perustuu viimeisimpään tilinpäätökseen ja mahdollisesti kirjanpidon kuukausiajoon. Tilinpäätös- tai kuukausiajopäivän jälkeen Yhtiön/myyjien ei tule tehdä:tavanomaisesti liiketoiminnasta poikkeavia suorituksia esim. maksaa poikkeuksellisia palkkoja myyjille tai henkilöstöllehuomattavia palkankorotuksiamuita vastaavia aiemmasta tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia toimia tai suorituksia, jotka haittaavat yhtiötä tai aiheuttavat kustannuksiaottaa tai sitoutunut ottamaan lisää vieraan pääoman ehtoista rahoitustasuunnittelemattomia investointejaomaisuuden myyntiäjo sovittujen asioiden yksipuolista muutamistaMitä tulee tehdäLiiketoiminnan normaalia pyörittämistäKannattavia kauppojaKeskustella asioista ja poikkeamista yritysvälittäjän kanssaLopuksiKun myyntiprosessi lähestyy varsinaista kaupantekoa, usein myyjille tulee ymmärrettävästi ”luopumisen tuska”. Tämä voi ilmetä eri tavoilla esim. sovitut asiat ja aikataulut eivät pidä, tarvittavien materiaalien toimittaminen hidastuu jne.Suoraviivainen ja tehokas toiminta on oleellista luottamuksen säilyttämiseksi ja kaupan loppuun saattamiseksi. Tilanne helpottuu, kun kauppa toteutuessaan mahdollistaa niiden asioiden toteuttamisen, jotka ovat käynnistäneet myyntiprosessin.www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Due diligence -tarkastus
Mikä on Due Diligence tarkastus? Yksi olennainen yrityskaupan toteutukseen kuuluva osa on Due diligence-tarkastus eli talouden ja hallinnon tarkastus, jatkossa Dd-tarkastus. Dd-tarkastuksen tavoitteena ostajalla on selvittää yrityskauppaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja vastuita.Dd-tarkastus tehdään aie- tai esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Dd-tarkastukseen myyjän kannattaa valmistautua jo etukäteen, ettei työkuorma yllätä. Mitä paremmin myyjä Dd- prosessiin valmistautuu eli käytännössä kerää tarkastuksessa tarvittavaa materiaalia ja dokumentteja helposti löydettävään ja luovutettavaan muotoon etukäteen, sitä sujuvammin prosessi etenee.Myyjän valmistautuminen Dd-tarkastukseen etukäteen, voi myös edesauttaa kaupan syntymistä. Ostajalle syntyy heti hyvä mielikuva siitä, että asiat ovat järjestyksessä yrityksessä. Dd-tarkastus kestää yrityksen koosta riippuen yleensä muutaman viikon.Dd-tarkastus jaetaan yleensä kahteen tai kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muita vastuita, kuten esimerkiksi asiakasreklamaatiot.Kolmas osa voi käsittää myös yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot ja muu välineistöt jne. Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat sekä arvioidaan tuotantokaluston toimivuus ja kunto.Due diligence-tarkastuksesta saatujen tietojen perusteella ostaja tekee omat johtopäätöksensä, jotka saattavat muuttaa kauppahintaa tai -sopimusta.Dd-tarkastus on myös myyjälle tärkeä, koska yleensä kauppakirjassa viitataan ostajan selvitysvelvollisuuteen ja Dd-tarkastuksessa selvitettyihin asioihin. Tarkastettuihin asioihin ei ostaja yleensä voi vedota myöhemmin virheenä.Due diligence -tarkastus on ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Tässä suosittelemme aina käyttämään asiantuntijoita apuna.Me Advance Teamissä autamme mielellämme sopivan asiantuntijan valinnassa. Katso tästä Advance Teamin asiantuntijoiden yhteystiedot.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Oletko miettimässä yrityksen ostoa tai myyntiä?
Nyt kun tämä uusi vuosi on lähtenyt liikkeelle ja tilinpäätöksiä alkaa valmistumaan, niin pörssi -yhtiöillä kuin pk-yrityksillä, voidaan katseet suunnata yrityksen kehittämiseen. Pohdintaa esimerkiksi, voisiko kasvua hakea yritysostolla? Tai pitäisikö jo hellittää ja siirtää yritys seuraavalle?AT -klinikka on paras tapaa aloittaa asian pohdiskelu ja sanoa mietteet ääneen luottamuksellisesti yrityskauppojen ammattilaiselle, jonka kanssa yhdessä voi lähteä kartoittamaan tilannetta ja miettiä erilaisia ratkaisuja asiaan.Kannattaa muistaa, että omistajanvaihdos ei tapahdu hetkessä vaan voi valmisteluineen viedä aikaa useita vuosia. Tästä syystä asian kanssa ei kannata aikailla vaan aloittaa selvitystyö heti.AT –klinikalla käymme henkilökohtaisen keskustelun täysin luottamuksellisesti Sinun ja yrityksesi tilanteesta. Tavoitteena tapaamisella on aina löytää selkeitä vaihtoehtoja Sinun ja yrityksesi tarpeisiin. Aikaa varataan noin tunti ja keskustelu on maksuton, eikä sido mihinkään jatkotoimenpiteisiin.Advance Team on toiminut jo yli 20 vuotta, olemme toteuttaneet yli 400 yrityskauppaa ja yli 400 sukupolvenvaihdossuunnitelmaa yli 1000 asiakkaalle. Lisäksi teemme jatkuvasti arvonmäärityksiä yrityksille, ostajille, rahoittajille; kaikille, jotka tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä yrityksen arvosta.Me tarjoamme tuotteistettuja palveluita asiakkaillemme, jolloin tiedät mitä tilaat ja tästä syystä 97% asiakkaistamme suosittelee meitä.Palvelu voi olla esimerkiksi arvonmäärityksen laatiminen Myytävyysanalyysi tai pienen yrityksen arvonmääritys , jotta yrityskaupassa päästään etenemään.AT Klinikoita järjestetään kaikissa toimipisteissämme sekä yhteistyökumppaniemme tiloissa eri paikkakunnilla. Tiedot tulevista klinikkapäivistä löytyvät aina Yritysovesta, katso lisää. Varaa siis oma aikasi ja tule keskustelemaan – se ei maksa mitään muuta kuin tunnin aikaa. Me uskomme, että klinikalta saatava hyöty on sen arvoista.Advance Team on Yrityskauppojen ammattilainen ja olemme läsnä Paikallisesti koko Suomessa.
Lue lisää

Mihin tarvitset yrityksesi arvonmääritystä?
tässä sekä virallinen syy että se mitä en suoraan kerro tutuilleniMoni itsellekin tuttu yrittäjä on sanonut, että teettävät kunnollisen arvonmäärityksen vasta sitten kun oikeasti rupeavat myymään yritystään joko ulkopuolisille tai perheen sisällä.Tutuille on vähän hankala sanoa suoraan sitä, että miksi se arvonmääritys kannattaisi tehdä heti, miksi sitä arvonmääritystä kannattaisi päivittää 1-2 vuoden välein vaikka tuo luopumisen H-hetki olisikin vasta 5, 10 tai 20 vuoden päässä.Sen voi toki tutuillekin sanoa, että arvonmääritys auttaa paremmin näkemään sen, että mitä asioita yrityksessä kannattaa kehittää, jotta yrityksen arvo kasvaa mahdollisimman hyväksi. Tämä ajatus on monelle niin kaukainen, että tämän pohjalta harva ryhtyy toimenpiteisiin. Vaikka tässä itsessäänkin jo on hyvä syy arvonmäärityksen teettämiseen.Mutta mitkä ovat ne asiat, jotka vahvasti puoltavat hyvän arvonmäärityksen tekemistä, mutta joita ei tutuille niin mielellään sano?Ne liittyvät kaikki siihen, että katsoo tulevaisuuteen ja ottaa huomioon sellaisia epämiellyttäviä asioita, joita erityisesti ihmissuhteissa voi tapahtua.Minä en mielelläni sano kahdelle hyvälle kaverilleni, jotka molemmat toimivat osakkaina samassa yrityksessä, että teidän kannattaisi teettää ulkopuolinen arvonmääritys ja päivittää se aika ajoin. Ihan vaan siltä varalta, että teillä joskus menee sukset ristiin ja jommankumman pitää lähteä yrityksestä. Jos on hyvissä ajoin yhdessä tehty arvonmääritys ja sitä on päivitetty, niin yrityksen arvosta on varmaan helpompi sopia molempia tyydyttävällä tavalla. Jos tämän kertoisin, niin voisi käydä niin, että minulla on kaksi entistä ystävää.Minä en mielelläni sano tutulle isäpapalle, että siinä vaiheessa kun yritys siirtyy tuleville sukupolville erisuuruisin osuuksin, niin ilman ajoissa tehtyä ja päivitettyä arvonmääritystä syntyy helposti mittaamatonta vahinkoa perheen sisäisissä suhteissa, kun käsitykset yrityksen arvosta ovat eri osapuolilla ihan eri mittaluokassa. Ja pahimmassa tapauksessa suku riitelee sen jälkeen verisesti loppuikänsä. Tämänkään sanomisesta ei hyvää seuraa.Mutta tässä blogissa voin sen yleisesti ja tarkasti sanoa.Hyvin tehty, 1-2 vuoden välein päivitetty yrityksen arvonmääritys maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti siinä vaiheessa kuin yritys myydään muille osakkaille, ulkopuolisille uusille omistajille tai siirretään seuraavalle sukupolvelle. Eikä vähiten siksi, että jatkuvan ja päivitetyn arvonmäärityksen avulla voidaan välttää monta, katkeraa riitaa.Yritysvälittäjänä minua kiehtoo ja motivoi ennen kaikkea se, että voin pidemmällä ajanjaksolla olla mukana yrittäjän matkalla ja omalta osaltani olla mukana luomassa sitä perustaa, jolla jossain vaiheessa yrittäjä saa työlleen hyvän korvauksen ja ostaja/jatkaja saa juuri sitä mitä on ostamassa.Mielestäni paras yrityskauppa on sellainen, jossa myyjä on tyytyväinen kaikkeen ja erityisesti hintaan, ostaja on tyytyväinen siihen mitä ostaa ja muu lähipiiri kokee homman menneen reilusti ja oikeudenmukaisesti.Jos haluat keskustella näistä asioista tai muista yrityskauppaan liittyvistä asioista, niin ota yhteyttä. Kaikki keskustelut ovat ikuisesti luottamuksellisia ja niin kauan täysin veloituksettomia kunnes etukäteen on sovittu joistain toimenpiteistä, joista veloitetaan.
Lue lisää

Verotuksen muutokset 2019
Hallitus on antanut esityksensä veromuutoksista ja uudistuksista vuodelle 2019. Olen kerännyt tähän muutamia olennaisia muutoksia.-Sähköisyys verohallinnossa lisääntyy:• OmaVero laajeni henkilöasiakkaiden tuloverotukseen marraskuussa 2018.• Veroasioinnissa otetaan uusi suomi.fi -valtuutus käyttöön vuoden 2019 alussa. Katso-tunnukset toimivat kuitenkin vielä vuoden 2019 loppuun.• Verohallinnon päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa sähköisesti laajennetaan.-Vuoden 2019 verokortit muuttuvat: jatkossa vain yksi tuloraja. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään kaikilla työnantajilla.-Maksetut palkat ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksupäivästä.-Korkovähennysrajoitusta laajennetaan koskemaan konserniyhtiöiden lisäksi myös ulkopuolisille, esimerkiksi pankeille, suoritettuja korkomenoja.Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen etenee:-Lainvalmistelu edennyt eduskuntaan 29.11.2018.-Voimaantulo vuoden 2019 aikana ja lakia aletaan soveltaa verovuodesta 2020 alkaen (29.11.2018 tilanteen mukaan).-Osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta poistetaan muun toiminnan (TVL) tulolähde. Elinkeinotoiminnan määritelmää ei kuitenkaan muuteta eli elinkeinoverolakia (EVL) noudatetaan vain, jos yhteisön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit.-Yhteisön harjoittama muu toiminta kuin liiketoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi kiinteistöliiketoiminta ei ole jatkossakaan elinkeinotoimintaa, vaikka alkuperäisessä hallituksen esityksessä näin oli kaavailtu. Tästä iso miinus.-Oikeuskäytännössä laajaakaan kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa ei ole katsottu elinkeinotoiminnaksi. Vuokraustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä verotetaan jatkossa EVL:n mukaan, mutta toiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Tästä syystä esimerkiksi Perintö- ja lahjaveron huojennusta ei voida edelleenkään hyödyntää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Kiinteistöyhtiön omistama kiinteistöomaisuus on muuta omaisuutta, ei yritysvarallisuutta, jota huojennus koskee.-Yksi iso plussa tästä aiheutuu ja se on vahvistettujen TVL-tulolähteen tappioiden vähennysoikeus EVL-tuloista enintään 10 vuoden kuluessa.-Tappiot voi konsernissa kattaa myös konserniavustuksella. Konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee TVL-tulolähteen poiston myötä. Tästä toinen plussa.
Lue lisää

Yrityskauppamarkkinoista uutta tutkittua tietoa
Pitkään julkisuudessa odotettu omistajanvaihdosbuumi antaa edelleen odottaa itseään, 50-60.000 yritystä pitäisi vaihtaa omistajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana.Pk-yritysten omistajanvaihdosaikeita on tutkittu Seinäjoen AMK:n toteuttamassa kolmannessa omistajanvaihdosbarometrissa (2012, 2015, 2018). Pääkohderyhmänä tutkimuksessa olivat 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat yrittäjät ja yritysjohtajat. Tutkimus tehtiin Suomen Yrittäjien (SY), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja kauppakamarien (KK) jäsenten keskuudessa ja vastauksia saatiin 1742 kpl.Vastaajista• 46% näkee yrityksen myynnin ulkopuolisille luopumusvaihtoehtona• 24% pyrkii toteuttamaan sukupolvenvaihdoksen• 22% toteaa toiminnan lopettamisen olevan todennäköisin vaihtoehtoOmistajanvaihdoksen esteenä tutkimuksessa tuli selkeästi esiin se, että pienten ja voimakkaasti yrittäjävetoisten yritysten omistajanvaihdoksissa on merkittäviä ongelmia. Selkeimpiä syitä omistajanvaihdosongelmiin todettiin seuraavasti• Yrityksen liiketoiminnassa pitää olla jatkon edellytykset yrittäjän luopumisen jälkeen• Ylihintainen ja huonossa kunnossa oleva yritys ei mene kaupaksiNuorten yrittäjien johtamissa yrityksissä ei tullut esiin vastaavia ongelmia. Näissä yrityksissä johtaminen on hajautettu ja yrittäjän oma työpanos on suhteellisesti pienempi. Lisäksi Nuorten yrittäjien ostaessa yrityksen, yritykset yleensä kokevat selvän kasvupyrähdyksen.Vastaava havainto tutkimuksessa saatiin vanhempien yrittäjien joukosta, jotka olivat jo aiemmin tehneet yrityskauppoja.Kolmantena selkeänä viestinä tutkimuksesta saatiin, että ammattilaisia on syytä käyttää apuna omistajan vaihdoksessa.Lukuina omistajanvaihdoksista voidaan siis todeta, että 50.000 yritystä tulee vaihtamaan omistajaa seuraavan 10 vuoden kuluessa. Yli puolelle yrityksistä on kuitenkin erittäin hankalaa löytää jatkajaa ja neljännekselle löytyy helposti jatkaja.Ostaja voi löytyä, kun• yritys on kasvava ja kannattava• yrityksen hinta vastaa sen tuloksentekokykyä• yrityksen osaaminen on laajasti yrityksen henkilökunnalla eikä pelkästään yrittäjälläYhteenvetona voidaan todeta, että vuosittain• tulee myyntiin 3400 yritystä, joista 1500 löytää ostajan• sukupolvenvaihdoksia tehdään 1350• yli 2000 yritystä lopettaa toimintansaTällä hetkellä julkisesti myynnissä on noin 1500 yritystä eli yhden vuoden omistajanvaihdosten verran. Yritysten alhainen tuloksentekokyky alentaa omistajanvaihdosten määrää. Yrityskaupan keskihinta on 330.000 € ja myytyjen yritysten liikevaihto yhteensä on 440 M€.Tutkimuksen mukaan suurimmat ongelmat onnistuneelle omistajanvaihdokselle olivat myyjän epärealistinen hintapyyntö ja arvonmääritys. Tämän jälkeen tulivat haltuunoton vaikeudet ja päätöksentekokyky.Yrityskaupan aikaisemmin tehneet näkevät yrityskaupan mahdollisuutena yrityksen kehittämiselle ja ymmärsivät asiantuntijoiden käytön tarpeellisuuden kauppaprosessissa.Ota yhteyttä Advance Teamin yrityskaupan asiantuntijoihin, kuullaksesi lisää yrityksen omistajanvaihdosta.
Lue lisää

Yrityksen myyntiprosessin markkinointikanavat
Omistajanvaihdos on eräs yrityksen elinkaaren kriittisimmistä muutoksista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Omistajanvaihdoksen yksi merkittävä askel on lähteä asiassa liikkeelle. Tämän tärkeän päätöksen jälkeen yrityksen myyntiprosessia lähdetään viemään eteenpäin. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessin seuraava vaihe toimeksiantosopimuksen jälkeen on myyntiesitemateriaalin luominen. Yrityksestä luodaan kattava myyntiesitemateriaali, jossa kuvataan yrityksen toiminta ja kerrotaan tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut. Tämän lisäksi luodaan laajempi esitemateriaali, jossa avataan tarkemmin yrityksen toimintaa. Yrittäjän kanssa yhteistyössä muovattujen myyntiesitemateriaalien valmistuttua yritystä lähdetään markkinoimaan eri kanavissa.Yksi tärkeä kysymys yrityksen myyntiprosessin alussa on, lähdetäänkö yritystä myymään nimellä vai anonyymisti. Asiakkaidemme kokemus yrityksen omalla nimellä myymisestä on erittäin positiivinen. Nimellä myyminen nopeuttaa usein myyntiprosessia huomattavasti ostajien saadessa heti alussa tiedon, mikä yritys on myynnissä. Nimellä myynti on osassa tapauksista ehdoton myyntivaltti, joka nopeuttaa myyntiprosessia erittäin paljon. Toinen vaihtoehto on lähteä myymään yritystä anonyymisti niin, että myynti-ilmoituksissa kerrotaan yrityksen toimiala sekä muutama tärkein asia paljastamatta kuitenkaan yrityksen nimeä. Kaikissa myyntitoimeksiannoissa ostajaehdokkaat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ennen kuin yritysvälittäjä antaa kattavammat lisätiedot yrityksestä.Myytävää yritystä markkinoidessa hyödynnämme monipuolisesti useita kanavia. Yrityksen myynti-ilmoitus lähetetään ensimmäiseksi Advance Teamin ostajaklubille, mikä on kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä. AT-Ostajaklubiin voit halutessasi liittyä täällä. Tämän jälkeen yrityksen myynti-ilmoitus julkaistaan Advance Teamin verkkosivuilla, jossa se tavoittaa yritysostosta kiinnostuneet henkilöt. Muita sähköisiä kanavia yrityksen myynnissä ovat mm. Yrityspörssi sekä sosiaalinen media. Sähköisiä kanavia tukevat perinteiset printtimedian julkaisut, joita ovat mm. Kauppalehden ilmoitus sekä muut toimialakohtaiset julkaisut.Verkkosivujen, sosiaalisen median, uutiskirjeiden sekä lehti-ilmoitusten lisäksi erittäin tärkeänä markkinointikanavana toimii yritysvälittäjiemme sekä yhteistyökumppaneidemme laajat verkostot. Yritysvälittäjiemme kasvava joukko on laajentanut verkostojamme maanlaajuiseksi. Englanninkielisen sivumme ansiosta myös ulkomaalaiset ostajatahot ovat osoittaneet mielenkiintoa myynnissä oleviin yrityksiimme.Mikäli sinulla herää kysymyksiä yrityksen myyntiprosessista ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Lue lisää

Noin 100 päivää Tampereella
Minulle tuli 100 päivää täyteen Advance Teamin Tampereen konttorilla viime kuussa. Tampere on todella mielenkiintoinen alue ja kaupunki, ja nimenomaan business-kaupunki. Meillä on täällä erittäin vanha, ja vahva, yrittämisen kulttuuri, josta esimerkkinä ovat mm. Finlayson, Tampella ja Nokia (Data ja Renkaat). Tampereelle sytytettiin mm. Pohjoismaiden ensimmäiset sähkövalot. Tamperetta on aina kuvastanut kansallismaisemamme kahden järven välissä; Tammerkoski, josta kaupunki on saanut virtansa ja voimansa. Nykyään Tammerkoski on mm. Pohjoismaiden paras lohenkalastusjoki sisämaassa. Meiltä ei ole innovatiivisuutta puuttunut koskaan. Vaikkakin Tampereella onkin ollut aikoinaan hieman punaista poliittista väriä, niin silti se on ollut yrittämisen tyyssija. Eri mittareilla mitattuna Tamperelaisilla (ja Pirkanmaalaisilla) yrityksillä menee paremmin kuin keskimääräisesti muualla Suomessa. Pirkanmaan alueella on tällä hetkellä toiminnassa olevia yrityksiä yli 22.000 kappaletta ja kasvu on jatkuvaa (Tredean raportti 2016). Täällä on hyvä yrittää.Tamperelaisen (ja Pirkanmaalaisen) yrittäjän vahvuus on mielestäni tieto-taidossa. Meillä on täällä monta yliopistoa, jotka juuri nyt ollaan yhdistämässä yhdeksi suureksi yliopistoksi. Poliisi-korkeakoulu on ainoa joka jää tämän suuren yliopiston ulkopuolelle. Täällä olevat, ja tänne tulevat yrittäjät ovat myös rohkeita ja innovatiivisia sekä osaavat hyödyntää alueen hyvää korkeakoulukulttuuria. Esimerkiksi Nokia Oyj:n R&D osaston sijoittuminen Tampereelle oli hyvin luontaista juuri korkeakoulujen vuoksi. Tampere on ollut, ja tulee olemaan myös Suomen musiikkipääkaupunki. Monet yhtyeet ja musiikkialan toimijat ovat täällä nähneet päivänvalon. Me täällä Tampereella ajattelemme suuria, mutta pidämme kuitenkin huolen, että myös pienet ja startup-yritykset tulevat menestymään. Täältä löytyy työntekijöitä vaativiinkin osaamisaluehin.Tampereen kaupunki on mielestäni sitoutunut hyvin tukemaan yrittäjiä. Yrittäjäthän tuovat kaupungille ne tuotot, joilla täälläkin rakennamme esimerkiksi raitiotieliikennettä. Vaikka ko. hanke onkin kaupungin hanke, niin se tuo työllisyyttä monelle yksityisyrittäjälle vielä vuosiksi eteenpäin. Toisena hyvänä esimerkkinä voisin mainita rantatunnelihankkeen, joka onnistui yli odotusten ja jopa alitti budejtoidun hintansa. Tamperelaiset päättäjät ajattelivat tässäkin ”out of the box” päätöksentekoa, ja onnistuivat siinä. Nyt saamme nauttia tuonkin hankkeen tuloksista ruuhkien vähentymisinä sekä rakennettavan maa-alan lisääntymisenä, joka tuo lisää ihmisiä Tampereelle ja kehyskuntiin. Tampereelta löytyy myös hyvin vahva tukiverkosto niin kaupungin puolelta (mm. Business Tampereen palvelut) kuin muilta julkisilta ja yksityisiltä organisaatiolta (mm. Tampereen Kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät). Mielestäni juuri kaupungin sitoutuminen yrittäjyyteen on Pirkanmaan alueen suuri vahvuus.Onko Tampereella (ja Pirkanmaalla) sitten yrittäjäksi aikovalle ostettavaa? Kyllä, sillä nyt suuret ikäluokat alkavat ikääntymään ja miettimään oman tuloksellisen yrityksensä omistajanvaihdosta joko myymisenä tai sukupolvenvaihdoksena. Me Advance Teamissä olemme tehneet yritysten omistajuuksien muutoksia jo yli kaksikymmentä vuotta. Nyt on erinomainen aika ottaa meihin yhteyttä jos harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, oman yrityksesi myyntiä tai sukupolvenvaihdosta. Tule käymään toimistollamme Hämeenkatu 14 C 25:ssä tai soita suoraan minulle. Me Advance Teamissä kokoamme parhaan joukkueen, jotta saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen yrityksellesi. Etsitään sinulle yhdessä paras ratkaisu yrityksellesi, nykyiselle tai tulevalle.
Lue lisää

Arvonmääritys – yrittäjälle tärkeämpi kuin tilinpäätös
Yrityksen arvonmääritys mielletään usein tehtäväksi yritysjärjestelyn (osto tai myynti) yhteydessä. Tosiasiassa arvonmääritys voi olla yrittäjälle tärkeä työkalu yrityksen kehittämisessä. Arvonmäärityksen havaintojen perusteella voidaan kehitystoimenpiteet suunnata arvon kannalta keskeisiin tekijöihin.Tilinpäätös ei sellaisenaan riitä antamaan oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta, koska tilinpäättäjällä on lain sallimat joustokohdat käytettävissään ja tilinpäätös kohdistuu menneisyyteen, mikä ei ole tae tulevaisuudesta.Arvonmäärityksen tavoitteena on selvittää yrityksen todellinen kannattavuus ja näin ollen lähtökohtana on oikaistu tilinpäätös. Useimmin oikaistavia kohtia ovat omistajien palkat. Tilinpäätös näyttää liian hyvää tulosta, mikäli omistaja ei nosta markkinaehtoista palkkaa. Toinen oikaistava erä on usein yrityksen omistama ja toiminnassa käytössä oleva kiinteistö. Mikäli tulosta ei ole rasittamassa toimitilakulut, täytyy todellisen kannattavuuden selvittämiseksi lisätä tuloslaskelmaan vuokrakulut. Muita oikaistavia kohtia ovat esim. liiketoimintaan kuulumattomat kulut. Oikaisut voivat myös korottaa yrityksen arvoa.Yrityksen arvo voidaan jakaa kahteen komponenttiin: kannattavuuteen ja kiinnostavuuteen:Kuvion nelikentän arviot ovat yrityksen myynnin näkökulmasta. Tavoite on saada yritys vihreälle alueelle vaikka myynti ei olisi vielä ajankohtainen. Hyvässä arvonmäärityksessä komponentit puretaan osiin ja näin voidaan peilata niiden vaikutusta yrityksen arvoon. Tarkastelussa tulee huomioida historia, nykytila ja tulevaisuus. Historia luo perustan selvitettäessä nykytilaa ja arvioitaessa tulevaisuutta. Osana nykytilan selvittämistä ovat ulkoinen ja sisäinen analyysi (mm. kilpailijat, tuotteet, prosessit, henkilöstö). Arvonmäärityksessä tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtaennusteen sisältävä tulevaisuuden arvio on tärkeä työkalu pohdittaessa, millainen yrityksen halutaan olevan tulevaisuudessa ja millä askelilla sinne päästään. Se on myös keskeinen asia yrityskauppatilanteessa, koska yrityskauppa maksetaan tulevilla kassavirroilla.Arvonmääritys on erinomainen työkalu yritysjohdolle ja se tulisi päivittää samoja periaatteita noudattaen kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua. Arvonmääritys antaa tietoa yrityksen ennustetun arvon lisäksi siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvoon ja kuinka paljon. Näin kehitystoimenpiteet voidaan suunnitella ja arvottaa yrityksen menestymisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin.Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin saadaksesi lisätietoja arvonmäärityksestä sekä yrityskaupoista.
Lue lisää

Suunnittele omistajanvaihdos – onnistut toteutuksessa
Olen miettinyt usein, miten yrittäjät saisi liikkeelle omistajanvaihdosasiassa. Viimeksi asia konkretisoitui yrityskauppatilaisuudessa, kysyessäni kuinka monella osallistujista on omistajanvaihdossuunnitelma. Käsi nousi kolmanneksella. Peilatessa koko yrittäjäkuntaa osuus on varmaankin huomattavasti pienempi. Nythän oli mukana henkilöitä, jotka aktiivisesti miettivät yrityksen myyntiä. Miten yrittäjät laajemmalti saisi oivaltamaan asian tärkeyden?Yrityksissä tehdään paljon suunnitelmia liittyen esim. strategiaan, budjetteihin, markkinointiin ja henkilöstöön. Omistajanvaihdosta ei kuitenkaan suunnitella samassa laajuudessa, vaikka se tapahtuu jokaisessa yrityksessä ennemmin tai myöhemmin. Omistajanvaihdos on yrityksen menestykseen vaikuttava kriittinen tekijä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää tehdä omistajanvaihdossuunnitelma riittävän ajoissa.Omistajanvaihdoksen vaihtoehdot ovat myynti ulkopuoliselle, sukupolvenvaihdos tai yrityksen lopetus. Yrityksen ostajat hakevat kiinnostavia ja kannattavia yrityksiä. Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyitä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen. Näin saadaan kynnystä madallettua ostajalle.Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on tärkeää avata keskustelu luopujan ja jatkajan välillä riittävän ajoissa. Osapuolille tulisi tehdä konkreettisia laskelmia eri vaihtoehdoista; 1) lahjoitus, 2) lahjaluonteinen kauppa ja 3) myynti käypään hintaan. Näin osapuolet saavat lisätietoa omistajanvaihdoksesta ja voivat verrata omistajanvaihdossuunnitelmaa omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Päätös asiassa kypsyy asteittain. Olethan huomannut, että sukupolvenvaihdoksen voi tehdä jopa ilman veroseuraamuksia.Kokemuksemme mukaan yrityksen lopettamisen todennäköisyys kasvaa, jos omistajanvaihdosasiaa ei ole suunniteltu ollenkaan. Yrityksen lopettamisessa syntyy lähes aina ylimääräisiä kuluja.Yrittäjät ovat varsin usein tekijöitä eivät suunnittelijoita. Omistajanvaihdosasiaa kannattaa suunnitella asiantuntijan avustuksella. Näin vältytään yllätyksiltä esimerkiksi verottajan taholta. Verotuksellisesti kriittisissä asioissa tulisi verottajalta pyytää ennakollinen kannanotto asiaan. Suunnitelman teko ei tarkoita omistajanvaihdoksen toteutuksen aloittamista. Omistaja päättää itse aikataulun vaihdokselle.Yrityksen sidosryhmien näkökulmasta ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma on positiivien viesti: yritys huolehtii jatkuvuudesta.Valtiovallan tulisi vauhdittaa yrityksiä ja yrittäjiä omistajanvaihdosasiassa. ELY-keskuksilta sai ostaa omistajanvaihdossuunnitelman vuosina 2000 – 13 edulliseen hintaan. Suunnitelmien pohjalta on tehty paljon yrityksen myyntejä ja sukupolvenvaihdoksia. Tämä tuote pitäisi nostaa uudelleen esille omistajanvaihdosten keinovalikoimaan.Mielestäni jokaisella yrityksellä pitäisi olla ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma. Yrittäjien pitäisi vastata Kyllä omistajanvaihdossuunnitelmalle Ei-vaihtoehdon sijaan.Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, tunnemme sukupolvenvaihdoksen eri vaihtoehdot ja tiedämme mitä yrityksen ostajat painottavat yrityskaupoissa.
Lue lisää

Yritysosto -vaihtoehto perinteiselle investoinnille
Yritysten toimintaympäristö Suomessa on erinomaisella tasolla. Kansainvälinen kauppa kasvaa ja kuluttajien usko vahvistuu kuukausittain. Rahan hinta on alhaisella tasolla ja sen saatavuus on kunnossa. Suomalaisten yritysten liikevaihto kasvaa kohisten. Sen sijaan viime vuosien investoinnit eivät ole pysyneet kasvun tahdissa. Investoinnit ovat viriämässä ja päivittäin uutisoidaan uusista kapasiteetin kasvuun tähtäävistä investoinneista. Yrityksillä, joilla kassavarat ovat hyvällä tasolla, lainoitus ei tuota suuremmin pään vaivaa. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherusin mukaan Suomen kasvu voi ylittää ennustetut 3 %.Tila-, kone- ja laiteinvestoinneille on vaihtoehto. Monet yrityksen päättäjät ovat ottaneet yritysostot työkalupakkiinsa. He näkevät yritysostoissa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja sen lisäksi he saavat toimivan asiakaskannan, osaavan henkilökunnan ja toimittajaverkoston. Usein vielä edullisemmin kuin tila- ja laiteinvestointeja tekemällä.Pk-yrityksiä on tällä hetkellä myynnissä runsaasti ja niitä on tulossa myyntiin enenevässä määrin. Yleisesti pk-yritysten hintataso on vielä kohtuullisella tasolla, P/E-kertoimen ollessa tasolla 4 – 8. Mielenkiintoisimpien yritysten hinnat ovat luonnollisesti tätä korkeammat. Pk-yritysten hintatasoa voi kuvata myös siten, että sijoittajan pääoman tuotto nousee yli 50 prosentin.Yllämainitut laskelmat on tehty ilman yrityskaupan mukana tuomia synergiahyötyjä. Kasvavan volyymin myötä yrityksen ostot voidaan tehdä edullisimmin ja ostoehtoja voidaan verrata keskenään. Henkilöstön ja tilojen käyttö tehostuu yritysoston myötä, kenties osista tiloista voidaan luopua. Työtehtäviä voidaan yhdistää, ryhmitellä uudelleen ja sitä kautta saada kustannuksia alemmalle tasolle. Jos yritysoston myötä on tullut uusi toimipiste, niin tuotantoa voidaan optimoida toimipisteiden välillä. Kone- ja laitekantoja voidaan uudelleen sijoittaa ja sitä kautta voidaan lykätä investointeja. Vaihto-omaisuuden kiertoa voidaan myös tehostaa uudessa tilanteessa. Tässä muutamia esimerkkejä yritysostolla saatavista synergiahyödyistä.Myös yritysten, joilla on suunnitelmissa yrityksestä luopuminen muutaman vuoden sisällä, kannattaa ottaa yritysostot työpöydälle. Yritysoston myötä yrityksen arvo kasvaa kahta kautta; arvostuskertoimet kasvavat yrityksen koon mukaan ja yrityksen nettotulos kasvaa. Pk-yrityksen P/E-kertoimet ovat 4-8 välillä, pörssiyritysten kertoimet keskimäärin 16 -18 ja suurten yritysten siinä välillä. Eli yksinkertaisesti, kun yrityksen koko kasvaa yrityksen arvo kasvaa nopeammin.Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, kun mietit yrityksen ostoa.
Lue lisää

Yrityskaupat kasvavat 50%
Yrityskaupat olivat vuonna 2017 kovassa kasvussa. Talouselämän tilastojen mukaan Suomessa tehtiin n. 700 yrityskauppaa, kasvua oli 17 %. Vuosi 2017 oli kuluneen vuosikymmenen vilkkain. Edellinen kova kasvun vuosi oli 2007, jolloin tehtiin 900 yrityskauppaa.Finnvera rahoitti 1.000 yrityskauppaa vuonna 2016 ja heidän arvionsa mukaan Suomessa tehtiin n. 2.000 yrityskauppaa. Suomen omistajanvaihdospotentiaalia on selvitetty varsin seikkaperäisesti. Tutkimuksissa päädyttiin 60.000 omistajanvaihdokseen seuraavan 10 vuoden aikana eli 6.000 kpl / vuosi. Kun tästä luvusta otetaan pois yritykset, joissa ei toteuteta omistajanvaihdosta syystä tai toisesta, päästään n. 3.000 omistajanvaihdokseen / vuosi. Kun yrityskaupat kasvavat 2.000 kpl:sta 3.000 kpl:seen, niin pääsemme 50 %:n yrityskaupan kasvuun tulevina vuosina.Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2017 n. 3 %. Tämä on yksi moottori yrityskauppojen kasvuun. Yritykset ja niissä toimivat henkilöt näkevät nyt tulevaisuuden positiivisempana kuin pitkään aikaan. Yritysostot nähdään myös vaihtoehtona perinteisille investoinneille. Useat yritykset ovat huomanneet, että yritysostolla saadaan kone- ja laitekantaa, toimitilaa ja lisänä toimivat asiakassuhteet sekä osaavan henkilökunnan. Ja usein vielä edullisemmin kuin pelkät kone- tai tilainvestoinnit.Varsin usean yrityksen kassavarat ovat erinomaisella tasolla. Pankit etsivät hyviä investointikohteita ja lainarahan hinta on alhainen. Näin ollen vakavaraisten yritysten rahoitusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Kun tähän yhdistetään pk-yritysten hintataso, niin yrityskaupoissa päästään yli 50 %:n tuottoon. Tämän asian on moni yrityksen omistaja huomannut viime vuonna, mikä on lisännyt yrityskauppoja. Tämä trendi on vasta alussa.Monet yrityksen omistajat ovat odottaneet yrityksen myyntiä lähes 10 vuotta. Yritykset, jotka ovat pitäneet huolta kilpailukyvystä ja kehittäneet toimintaa, menevät tässä markkinatilanteessa kaupaksi. Kun yrityksellä on onnistunut lähihistoria taloudellisesti ja hyvät tulevaisuuden näkymät, niin silloin yrityksellä on lupaavat mahdollisuudet löytää uusi omistaja.Tärkein asia, mitä yrityksen ostajan tai myyjän tulee tehdä tässä markkinatilanteessa, on lähteä asiassa liikkeelle.Onnistuneita yrityskauppoja kaikille!Kun mietit yrityksen ostoa tai myyntiä, niin ota yhteyttä Advance Teamin yritysvälittäjiin.
Lue lisää

Yrittäjä -yksin ja ”liian lähellä”?
Vaatimukset yritystoiminnan menestykselle muuttuvat jatkuvasti. Näitä muutoksia yrittäjän pöydälle tulee useasta eri suunnasta. Asiakkaiden tarpeet ovat alati muuttuvia eivätkä kilpailijatkaan oikein jätä rauhaan. Rahoituskysymyksetkin saattavat aiheuttaa pohdintaa. Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan eri vaiheissa sopivasti uutta osaamista, jotta kulloisistakin vaatimuksista selvitään kunnialla eteenpäin. Ovatko yrittäjät liian yksin näiden muutosten keskellä?Yritystä luotsattaessa oikeiden henkilöiden valinta kulloisessakin tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. On huolehdittava jokapäiväisten asioiden oikein tekemisestä samalla, kun on ymmärrettävä vähän pidemmällä jänteellä valita oikein kehitykseen johtavat tekemiset. Joskus saattaa tuntua , ettei oikein näe selkeästi, kun on ”liian lähellä” ja päivittäiset rutiinit painavat päälle.Menestyminen kasvattaa yrityksen arvoa ja vahvistaa yrittäjän itsenäistä päätöksenteko mahdollisuutta kaikissa tilanteissa. Näiden tärkeiden elementtien saavuttamisen varmistamiseksi tarvitaan ne oikeat henkilöt sekä osuvat valinnat tekemisissä päivittäin ja eteenpäin katsottuna.Yrityksen hallitus on yrittäjän lähin sparrauskumppani kaikissa keskeisissä liike- toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Oikein valittu hallitus voi merkittävästi auttaa paitsi yrityksen arvon kasvattamisessa myös erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa, jotka usein yrittäjälle ovat ainutkertaisia.Ei siis välttämättä tarvitse olla yksin eikä ”liian lähellä”. Olisiko aika oman lähipiirin ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle ?
Lue lisää

Yritysosto avaa mahdollisuuden aktiivisen kasvun toteuttamiseksi
Yrityksen osto on erinomainen tapa strategisten kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Yrityskauppaan lähdetään, kun tavoitellaan markkinoita nopeampaa kasvua, kun halutaan vahvistaa omaa markkina-asemaa ostamalla kilpaileva yritys tai suuruuden ekonomian kautta saatavaa skaala- ja synergiaetuja. Kansainvälistyminen tai uudelle toimialalle siirtyminen on myös mahdollista toteuttaa yritysostolla.Yritykset haluavat myös laajentaa omaa osuutta toimitusketjussa, joko ylä- tai alavirtaan, ottamalla haltuun materiaalitoimittajia tai jakeluketjua.Taloudelliselta näkökulmalta yritysosto on hyvä sijoitus. PK-yritysten ostossa on mahdollisuus päästä yli 50 %:n sijoitetun pääoman tuottoon.Advance Team on havainnut selkeän tarpeen avustaa aktiivisia yrityksiä kasvun toteuttamiseksi yrityskauppojen avulla. Olemme paneutunut tähän tarpeeseen ja kehittäneet uuden tuotteen Haavi.Haavi – Yrityksen Ostopalvelun avulla-päästään nopeammin haluttuun tulokseen täsmähaulla ja -kontaktoinnilla-ostaja ei paljastu, jos ostokohteen kanssa ei edetäYrityksiä tulee myös myyntiin, mutta-odottavan aika on pitkä, jos tyydyt pelkästään myyntiin tuleviin yrityksiinHaaviin sisältyy seuraavat pääaiheet:Vaihe 1:Ostokohteiden etsiminen ja analysointiVaihe 2:Neuvottelut ja kauppaprosessin edistäminenVaihe 3:Sopimusneuvottelut ja kaupan päättäminenLähdetään etsimään sinulle sopiva yritys!Ota yhteyttä Advance Teamiin.
Lue lisää

Vauhtia syksyyn AT-Klinikalta!
Kesälomien loppuessa ja koulujen alkaessa on hyvä suunnata katsetta hieman pidemmälle kuin tulevaan syksyyn ja pohtia, onko omassa yrityksessä tulevina vuosina tarvetta erilaisille omistajanvaihdosjärjestelyille.AT Omistajanvaihdosklinikka on paras tapaa aloittaa asian pohdiskelu ja sanoa mietteet ääneen luottamuksellisesti ammattitaitoiselle henkilölle, jonka kanssa yhdessä voi lähteä kartoittamaan tilannetta ja miettiä erilaisia ratkaisuja asiaan.Kannattaa muistaa, että omistajanvaihdos ei tapahdu hetkessä vaan voi valmisteluineen viedä aikaa useita vuosia. Tästä syystä asian kanssa ei kannata aikailla vaan aloittaa selvitystyö heti.Meillä Advance Teamissa on pitkä kokemus omistajanvaihdosklinikoista ja aina ammattilainen asiakasta kohtaamassa ja asioista keskustelemassa. Asia voi koskea perheen sisäistä sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä ulkopuoliselle taholle, ehkä erilaisia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, fuusio tai yhtiömuodon muutos tai se voi koskea yrityksen ostoa – kaikissa näissä ja monissa muissakin tilanteissa voimme olla asiakkaalle avuksi.Maksuton klinikka on avoin niin yrityksen myyjälle kuin ostajallekin. Usein myyjä tulee yhdessä jatkajan kanssa, mikäli jatkajaehdokas on jo tiedossa.Keskustelun pohjalta tarjoamme ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Se voi olla esimerkiksi Myytävyysanalyysin tai pienen yrityksen arvonmäärityksen tekeminen yritykselle, jotta yrityskaupassa päästään etenemään. Tai se voi olla SILMU sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen yritykselle, jos jatkaja löytyy perhepiiristä.AT Klinikoita järjestetään syksyllä useita eri paikkakunnilla. Tiedot tulevista klinikkapäivistä löytyvät aina Yritysovesta. Varaa siis oma aikasi ja tule keskustelemaan – se ei maksa mitään muuta kuin tunnin aikaa. Me uskomme, että klinikalta saatava hyöty on sen arvoista.
Lue lisää

Yrityskauppa käy
Yritysvälittäjillä on yksi vuoden kiireisimmistä ajankohdista käsillä. Monessa yrityskaupassa tavoitteena on päästä maaliin kesäkuun loppuun mennessä. Käsillä on kauppakirjanneuvotteluita, osakassopimuksia viimeistellään ja verottajalta odotellaan ratkaisuja verotusasioissa.Näin on myös Advance Teamissä. Putkessa on useita kauppoja. Miten alkuvuoden yrityskaupoissa onnistuttiin, siitä ollaan viisaampia elokuussa.Käyn läpi muutamia asioita, jotka kokemukseni mukaan edesauttavat yrityskaupan syntymistä. Ensimmäiseksi nostaisin esille myyjän henkisen päätöksen. Onko myyjä aidosti luopumassa yrityksestä? Jos myyjä ei ole, niin pienetkin asiat tulevat ylitsepääsemättömäksi. Sekä myyjällä että ostajalla on hyvä olla asiantuntija mukana prosessissa. Asiantuntijat tietävät miten yrityskauppaprosessi etenee ja he toimivat ”tulkkina” osapuolille haastavissa asioissa. Näin ei pienistä asioista tule liian suuria ja asiat etenevät.Myyjän on syytä valmistautua kauppaan ajoissa ja hyvin. Yrityksen toiminta tulee pystyä kertomaan selkeästi ostajalle ja avaintietojen dokumentointi tulee olla ajan tasalla. Tässä vaiheessa mahdolliset haasteelliset asiat on tuotava pöydälle, jotta asiantuntija tietää ne ja hän osaa tuoda ne oikeassa valossa ostajalle. Kun näin on menetelty, niin yrityskaupan Due Diligence – tarkastus sujuu jouheasti. Vastaavasti myyntikohteesta tulee tehdä laaja arvonmääritys ennakolta, jotta omistajalle on syntynyt kuva yrityksen taloudellisesta arvosta. Omistajalla tulee olla myös tieto osake- ja liiketoimintakaupan eroista.Ostajien ja myyjien tulee varata aikaa ostoprosessiin. Varsin usein huomaamme, että tapaamisajankohdan järjestäminen ostajien ja myyjien avainhenkilöiden kanssa on haasteellista tai se lykkääntyy varsin pitkälle. Projektin aikataulu tulee olla kaikilla osapuolilla selvillä. Usein on niin, että asiat mutkistuvat kun ne pitkittyvät. Ostajien tulee varata myös rahoitusneuvotteluihin riittävästi aikaa. On ymmärrettävää, että rahoittajat haluavat perehtyä yrityskauppaan varsin syvällisesti.Projektin alkuvaiheessa tulee selvittää, onko tarvetta kysyä verottajalta ennakkokannanottoa yrityskaupan verotukseen. Aika usein verotusasiat ovat suhteellisen selkeitä. Yrityskaupoissa, joissa kauppasumma nousee korkeaksi tai asiassa on tulkinnan varaa, niin suosittelen asian varmistamista verottajalta. On muistettava, että vastuun yrityskaupan verotuksesta kantaa myyjä.Kun olet miettimässä yrityskauppaa, joko myyntiä tai ostoa, niin ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Tarvitsetko yritysostoihin rahoitussuunnitelmaa?
Sanonnan mukaan hyville hankkeille löytyy aina rahoitusta, mutta rahoitushakemuksen tekeminen rahoittajalle saattaa usealle yritysostajalle olla iso haaste.Jokainen yrityskauppa on erilainen ja tällä hetkellä on olemassa todella monia eri vaihtoehtoja yrityskaupan rahoitukselle. Tämä tarkoittaa, että jokainen rahoitushakemus täytyy räätälöidä tilanteeseen sopivaksi, yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole.Tämän takia kannattaa ottaa rahoituksen asiantuntija mukaan ostoprosessiin aikaisessa vaiheessa, jotta rahoituskuviot voidaan suunnitella yhdessä huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti.On selvää, että rahoittajat arvostavat selkeitä ja realistisia rahoitussuunnitelmia, jotka helpottavat ja nopeuttavat luottopäätösten tekemistä, mutta ennen kaikkea varmistavat hyvän lopputuloksen.Advance Team on kehittänyt tähän tarkoitukseen Rahoituspalvelun. Tuote tarjoaa avuksesi tietoa mm. seuraavista asioista:· Tausta ja tilannekartoitus· Suunniteltu yritysjärjestely ja sen rahoitus· Tarvittavan käyttöpääoman rahoitus· Ostajan liiketoimintasuunnitelma· Hankkeen rahoitusrakenne· Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS), taloudelliset ennusteet ja niiden perusteetEi vain rahoittajien mutta myös ostajan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vieras pääoma voidaan kattaa ostokohteen tulevilla kassavirroilla.Rahoitussuunnitelman avulla yritysostaja voi viestiä rahoittajille yrityksen rahoituskelpoisuuden.Ota yrityskaupan rahoitusasioissa yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Yrityskauppa on erinomainen investointi
Vuosi 2016 on ollut haasteellinen sijoittajan näkökulmasta. Pörssistä eikä korkosijoituksista saa juurikaan tuottoa. Kiinteistöistä saa vielä tuottoa, mutta kiinteistöjen hintakehitys on epävarmaa ja vajaakäyttö askarruttaa. Rahaa on tarjolla markkinoilla paljon, mutta tuottavia sijoituskohteita vähän. Vai onko?Ovatko sijoittajat miettineet pk-yritysten ostoa sijoituskohteena. Otetaanpa esimerkki miten pk-yrityksen osto ja hinnoittelu toimii.Yritys OyLiikevaihto 1.000 t€Nettotulos 60 t€, 6 %Yrityksen hinta 300 t€ (p/e-kertoimella 5)Yrityksen oston rahoitusOmarahoitusosuus, 1/3 100 t€Lainoitus, 2/3 200 t€, korko 5 %Esimerkissä on pankkilaina, takaus Finnveralta ja ostaja antaa henkilötakauksen. Pankkilaina maksetaan takaisin viidessä vuodessa.Mitä tämä tarkoittaa ostajan näkökulmasta? Minkälaista tuottoa hän saa pk-yrityksen ostosta? Oletetaan, että ostettavan yrityksen tuloskunto jatkuu entisenlaisenaan. Alla ostajan tuottolaskelma.Yrityksen nettotulos 60 t€Lainoituksen korko, 5 %-verot – 8 t€Nettotuotto 52 t€Sijoitettu oma pääoma 100 t€Tuotto-% 52 %Kiinnostaako 52 %:n tuotto sijoitetulle pääomalle? Tämähän tarkoittaa, että sijoitettu pääoma on saatu takaisin kahdessa vuodessa.Nyt astuvat esiin skeptikot. Mitä jos yrityksen tuloskunto heikkenee? Miten korvataan yrityksen myyjän panos yrityksessä? Mitä jos asiakkaat karkaavat? Mitä jos avainhenkilöt irtisanoutuvat? Ja ties mitä..Kun olen tarkastellut myytyjä yrityksiä historiassa, niin varsin usein oston jälkeen ostetun yrityksen nettotulos on kaksin- tai jopa kolminkertaistunut. Mitähän tuottolaskelmalle silloin tapahtuu?Varsin usein on luopuva yrittäjä korvattu uudella vetäjällä, joka tulee osakkaaksi esim. 20-40 %:n osuudella ja sijoittajalle jää loput. Näin turvataan yrityksen johtaminen ja uusi toimitusjohtaja tuo mukanaan myös uusia tuulia ja ajatuksia. Kokemuksesta voin kertoa, että kun vetäjällä on omat rahat pelissä, niin yrityksen johtaminenkin terävöityy. Kyvykkäitä ja kokemusta omaavia toimitusjohtajia on hyvin tarjolla.Kun myyjä sidotaan ylimenokaudeksi yrityksen toimintaan, toimenpiteellä turvataan asiakkaiden pysyminen ja henkilökuntakin huomaa ennakoitujen pelkojen häviävän. Myyjän motivaatio kasvaa, kun osa kauppasummasta sidotaan ylimenokauden toimenpiteisiin ja onnistumisiin siinä.Muitakin riskejä voisi luotella kasapäin. Toisaalta pk-yrityksen ostajat ovat kokeneita henkilöitä, jotka ymmärtävät liiketoimintaa ja sen lainalaisuuksia.Miksi pk-yritysten ostot ovat sitten näin kannattavia? PK-yritysten p/e-kertoimet (4-8) ovat tällä hetkellä alhaalla verrattuna esim. pörssiosakkeiden kertoimiin (15+). Rahan hinta on myös alhaisella tasolla. Mielestäni yritysostojen riskejä ylikorostetaan aivan likaa.Henkilöt ja yritykset, jotka ovat ostaneet pk-yrityksiä, ovat ymmärtäneet ostosten edullisuuden ja huomanneet mihin tuottoihin yrityskaupoilla voi päästä.Yritysten pitäisikin vertailla yrityskaupan takaisinmaksulaskelmia esimerkiksi kone- tai laiteinvestointien vastaaviin laskelmiin. Molemmilla investoinneillahan on tarkoitus kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja sitä kautta yrityksen kannattavuutta.Ehdotan, että vuonna 2017 yrityksen kehittämistä katsotaan eri näkökulmasta kuin ennen ja yrityskaupat otetaan mukaan kehittämisen työkaluksi.Kun asia kiinnostaa, niin ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Yrityskauppamarkkinalla on merkkejä vilkastumisesta
Olemme saaneet lukea jo useammasta uutisesta tämän kevään ja kesän aikana selvästi vilkastuneesta yrityskauppatilanteesta. Yrityskauppojen määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna jopa 20–30 prosenttia. Yrityskauppoja ovat vauhdittaneet muun muassa edullinen lainaraha ja yrittäjien eläköityminen. Suomen yrittäjien mukaan omistajanvaihdoksen keskeisiä pullonkauloja on viisi. Ne ovat jatkajan löytäminen, osaamisen siirtäminen yrityksen ostajalle, yrityksen arvon määrittäminen, varainsiirto- ja luovutusvoittoverotus sekä rahoituksen järjestyminen.Näihin haasteisiin me Advance Teaminä tarjoamme mielellään apua.Omistajanvaihdokseen ja sen suunnitteluun Advance Team tarjoaa hyvin tuotteistetun yritysvälityksen tuoteperheen.Omistajanvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa AT Klinikalla. Noin tunnin mittainen tapaaminen on luottamuksellinen, ei sido mihinkään eikä maksa mitään! Tapaamisella voidaan luottamuksellisesti keskustella omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista asiantuntijan kanssa. mm. arvonmäärityksestä, yrityskauppaprosessista sekä siihen liittyvistä järjestelyistä, myös sukupolvenvaihdoksista.Seuraavaksi omistajanvaihdoksen / yrityskaupan suunnittelussa on hyvä määrittää yrityksen arvo, meillä Advance Teamillä kutsumme arvonmääritystä suuremmille yrityksille ”Myytävyysanalyysiksi”, koska se sisältää myös muuta tarpeellista yrityskaupan suunnitteluun liittyvää tietoa. Kun omistajanvaihdos on päätetty tehdä perhepiirissä, olemme nimenneet sukupolvenvaihdoksen toteutuksen ”Versoksi.” Ja valmistelutyön eli sukupolvenvaihdossuunnitelman olemme nimenneet ”Silmuksi.”Olemme saaneet Helsingin toimiston puitteet kuntoon Hotelli Tornin kupeessa, Kalevankatu 6:ssa. Tupaantulijaiset pidämme yhteistyössä Rödl&Partner Asianajotoimiston ja Satakerta tilitoimiston kanssa 28.9.2016. Nyt on aika aloittaa entistä aktiivisempi työskentely Helsingin ja Uudenmaan alueen yritysten parissa, tervetuloa käymään ja keskustelemaan.
Lue lisää

Sukupolvenvaihdoksen ABC
Jo vuonna 2004 arvioitiin, että 60.000 – 80.000 yritystä on tulossa omistajanvaihdoksen eteen seuraavien 5- 10 vuoden aikana. Tämä arvio ei ole kuitenkaan toteutunut, vaan omistajanvaihdoksia on syystä tai toisesta lykätty vuosia eteenpäin. Jonkinlainen buumi omistajanvaihdoksissa on siis lähivuosina odotettavissa.Yrittäjille tehdyissä kyselyissä suuri osa kokee sukupolvenvaihdoksessa haasteelliseksi verotuksen.Suurin osa suomalaisista pk- ja mikroyrityksistä voi järkevästi hyödyntää luopujalle ja jatkajalle suunnattuja sukupolvenvaihdoshuojennuksia. Nämä huojennukset ovat merkittäviä ja edistävät sukupolvenvaihdosten toteutumista.Tiesitkö, että sukupolvenvaihdoksen voi perheessä toteuttaa jopa täysin ilman veroseuraamuksia?Tässä tapauksessa tulee sekä täyden lahjaverohuojennuksen että myyntivoittoverohuojennuksen ehtojen täyttyä. Vielä jos kyseessä on avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutus, ei luovutuksesta jouduta maksamaan veroa lainkaan. Jos luovutetaan osakeyhtiön osakkeita, jatkajan maksettavaksi tulee ainoastaan varainsiirtovero kauppasumman osalta.Myyntivoittoverohuojennus edellyttää, että luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen osakkeista tai osuuksista, luopuja on omistanut osakkeet yli 10 vuotta ja jatkaja on luopujan lähisukulainen (luopujan lapsi, lapsen rintaperillinen, luopujan sisar, veli, sisar- tai velipuoli). Näiden ehtojen täyttyessä, luopuja voi myydä osakkeet täysin verovapaasti.Lahjaveron osalta voi saada joko täyden tai osittaisen huojennuksen. Täyden huojennuksen saannin edellytyksenä on, että luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa (väh.10 %), jatkaja jatkaa yritystoimintaa ja vastikkeena suoritetaan yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta. Mikäli vastike on alle 50 % käyvästä arvosta, lahjaveroa voidaan huojentaa osittain.Maksuaikaa kauppahinnalleYksi hyvin merkittävä seikka, joka edesauttaa perheen sisäisten sukupolvenvaihdosten toteutumista on, että luopuja voi myöntää kauppasumman osalta jatkajalle maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan myöntää enintään 10 vuodelle ja laina voi olla täysin koroton tai kauppasummalle voidaan periä yleisen korkotason mukaista korkoa. Näin pitkiä ja yleensä vielä vakuudettomia maksuaikoja ei käytännössä myönnetä muille kuin oman perheen jäsenille. Tärkeää on huomioida, että verottaja seuraa maksusuunnitelman toteutumista. Tästä syystä verottajalle tulee vuosittain ilmoittaa maksetut lyhennykset. Lyhennykset kannattaa aina maksaa pankkitililtä pankkitilille, jotta on olemassa todisteet lainan lyhennyksistä. Vaarana on, että jos ei voi osoittaa verottajalle, että lainaa on maksettu, verottaja katsoo kaupan olleen alun perin tosiasiallisesti lahja ja määrää jatkajalle lahjaveron maksuun.Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluSukupolvenvaihdoksessa tärkeintä on lähteä ajoissa liikkeelle ja tehdä suunnitelma, joka sisältää eri toteutusvaihtoehtojen läpikäynnin. Samalla tulee selvittää huojennusten soveltuvuus tilanteeseen. Kun nämä asiat on selvitetty, voivat luopuja ja jatkaja tehdä päätöksen, miten sukupolvenvaihdosta lähdetään viemään eteenpäin. Ja kun ollaan ajoissa liikkeellä, ehditään myös tarpeen mukaan tehdä erilaisia sukupolvenvaihdosta valmistelevia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, yhtiömuodon muutos tai muu yritysrakenteen järjestely. Tarvittaessa tässä vaiheessa voidaan hakea sitova ennakkoratkaisu verottajalta, jolla pystytään varmistamaan, että verotus toteutuu suunnitellusti.Kuten jokainen yrittäjä, myös jokainen yritys on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman. Tapa, jolla naapurin yrittäjä toteutti omistajanvaihdoksen, ei välttämättä ole paras tapa sinun yrityksellesi. Ota asiantuntija avuksesi selvittämään eri vaihtoehdot ja laatimaan suunnitelma omistajanvaihdoksesta. Ja mikä tärkeintä, toteuta sukupolvenvaihdos ajoissa – parhaiten hyödynnät huojennukset eläessäsi.Näin onnistut:A Lähde ajoissa liikkeelle!B Anna asiantuntijan laatia sukupolvenvaihdossuunnitelma!C Toteuta sukupolvenvaihdos ajoissa!
Lue lisää

Miten pk-yrityksen arvo lasketaan?
PK-yrittäjien kiinnostus tehdä omistajanvaihdos on kasvussa. Yrittäjät kysyvät: miten asiassa pitäisi lähteä liikkeelle? Miten yrityksen arvo lasketaan? Miten tulevaisuuden odotukset heijastuvat yrityksen arvoon? Näitä asioita koetan valottaa blogissani.PK-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen ei löydy yhtä pelkistettyä lukua. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta tuloksentekoon. Hyvään arvonmääritykseen kuuluu vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihin.Yksinkertaisimmillaan pk-yrityksen taloudellisen arvon voi laskea kaavasta kiinnostavuus * kannattavuus. Miten selvitän kiinnostavuuden ja kannattavuuden? Kiinnostavuuden osalta ensimmäinen asia minkä ostajat kysyvät on miten yrittäjäkeskeinen yritys on. Parhaassa tapauksessa yrittäjä on ennakoinut omistajanvaihdosta ja jakanut vetovastuuta avainhenkilöille. Tällaisessa tapauksessa omistajanvaihdos tapahtuu kivuttomasti. Liiketoiminnan selkeys ulkopuolisen silmin lisää kiinnostavuutta. Yrittäjä voi testata asiaa vastaamalla ulkopuoliselle kysymykseen: Mikä on yrityksesi businesslogiikka?Kasvava ja kuten myös kannattava yritys kiinnostaa ostajia. Rahoituksen haasteellisuudesta johtuen yrityksen käyttöpääoman tarve korostuu yrityskaupoissa. PK-yritysten vaihto-omaisuuden kierto vaihtelee 0,5 ja 6 välillä. Jos kiertonopeus on vaihteluvälin alareunalla niin haasteet kasvavat yrityskaupassa. Myyntisaamisten kiertonopeus on keskimäärin 15 – 80 pv. 15-päivän kiertonopeus helpottaa yrityksen myyntiä. Jos käyttöpääoman tarpeeseen lisätään korkea käyttöomaisuuden arvot ja kenties isot investointitarpeet jatkossa, niin yrityskaupan rahoituksen haasteet kasvavat. Muita tärkeitä asioita kiinnostavuuden osalta ovat asiakaskunta, tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne sekä yrityksen kansainvälistymisvalmius.Kannattavuuden selvityksessä kolme keskeisintä kohtaa ovat yrityksen tuloksentekokyky, taseen sisältö ja tulevaisuuden kassavirrat.Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman tuotot ja kustannukset käydään läpi. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa. Tarkastelun päätteeksi saadaan yritykselle keskimääräinen nettotulos.Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill? Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa.Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainoista katsotaan lyhennys aikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä.Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat. Taseen tarkastelussa on hyvä muistaa, että ostaja ei ole ostamassa omaisuutta vaan tuottavaa yritystä.Kartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa.Lopuksi on hyvä tarkastella toteutuneitten yrityskauppojen hintoja omaan yrityksen arvostustasoon. Tällä hetkellä pörssiyritysten arvot ovat neljä kertaa korkeammat kuin pk-yritykset. Ostajan näkökulmasta kannattaa miettiä kumpi sijoitus tuottaa jatkossa paremmin: sijoitus pk-yritykseen vai pörssiyritykseen.
Lue lisää

AT-Omistajanvaihdosklinikka – ensimmäinen askel yritysjärjestelyyn
Yrittäjien ikääntymisestä johtuvia yritysten omistajanvaihdoksia on odotettavissa valtavasti. Suomen Yrittäjien teettämän yritysbarometrin mukaisesti Suomessa on peräti 78 000 yrittäjää, jotka ovat 55–74-vuotiaita, eli jäämässä eläkkeelle lähivuosina. 39% yrittäjistä arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuolisille ja 23% arvelee jatkajan löytyvän perheen sisältä. Suomalaiset pk-yritykset ovat suurin työllistäjä, näin ollen kansantalouden kannalta on oleellista löytää mahdollisimman monelle elinkelpoiselle yritykselle ostaja tai jatkaja.Eri organisaatiot järjestävät enenevässä määrin omistajanvaihdoksiin liittyviä tilaisuuksia, joissa asioita käsitellään aiheen laajuudesta johtuen yleisellä tasolla. Tilaisuuksien päätarkoituksena on herättää yrittäjät miettimään asioita ja tuoda esille useita tärkeitä omistajanvaihdokseen liittyviä asioita sekä myyjän että ostajan näkökulmasta ja tässä ne varsin hyvin onnistuvat. Yleisötilaisuuksien haasteena on keskittyminen juuri tietyn yrittäjän ainutkertaiseen tilanteeseen Tähän haasteeseen vastaa Advance Teamin omistajanvaihdosklinikka.AT Klinikka on henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijan kanssa, jossa keskustellaan omistajanvaihdosmahdollisuuksista keskittyen yrittäjän ja yrityksen tilanteeseen. Klinikka on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, se on maksuton eikä sido mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Klinikalla käyneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen ja asiantuntijan neuvoihin. Mikäli yrittäjällä on selkeä tarve lähteä eteenpäin asian suhteen, olemme myös sopineet tehtävistä jatkotoimenpiteistä. Näitä ovat tyypillisesti esimerkiksi yrityksen arvonmääritys, sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen tai yrityskauppaan liittyvien kauppakirjojen ja muiden tarvittavien dokumenttien valmistelu. Klinikalla saat hyvät eväät suunnittelun perustaksi. Yrittäjiltä saamamme palaute kannustaa meitä järjestämään klinikoita eri paikkakunnilla, katso seuraavat klinikkapäivät www.yritysovi.fi -sivulta.AT Klinikka on hyväksi ja tärkeäksi havaittu palvelu, jonne yrittäjällä on matala kynnys tulla keskustelemaan yrityksensä tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeistä ja usein hieman herkistäkin asioista – paikka, josta on hyvä lähteä liikkeelle viemään asioita eteenpäin.
Lue lisää

Yrityskauppa kiinnostaa Kymenlaakson yrittäjiä
Syksy on maakuntamatkailun aikaa – tällä kertaa kohteena oli Kymenlaakso kahtena syksyisen pimeänä iltana. Advance Teamin tiimi oli mukana Nordean järjestämissä yrityskauppatilaisuuksissa Kouvolassa ja Kotkassa. Tilaisuuksissa oli mukana myös Kymen Yrittäjät ry.Tiedonjanoisia yrittäjiä oli saapunut paikalle runsain mitoin kuulemaan tärkeää ja mielenkiintoista asiaa yrityskaupoista ja omistajanvaihdoksista.Yrityksen arvonmääritys ja arvoon vaikuttamisen keinot olivat Advance Teamin toimitusjohtaja Erkki Soppelan ja Mikko Ruotsalaisen esityksen aiheena. Esitys aiheutti paljon pohdintaa, mitä kehityskohteita omassa yrityksessä on ja kuinka yrityksen arvoa voidaan nostaa ennen yrityskauppaa. Yrittäjät kyselivät, onko nyt oikea aika myydä yritys?Tärkeintä on, että yrityksestä saadaan ostajia kiinnostava kokonaisuus. Esityksessä Erkki kävi läpi asioita sekä myyjän että ostajan ajatusten kannalta, jotka ovat usein hyvin erilaisia. Yritystään myyvän yrittäjän on hyvä tiedostaa, mitä seikkoja ostaja yrityksestä etsii ja arvostaa. Kun yritys saatetaan parhaaseen mahdolliseen myyntikuntoon, siitä on mahdollista saada myös paras mahdollinen hinta. Tärkeää on lähteä hyvissä ajoin liikkeelle, jotta ehditään tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.Keskustelin illan aikana usean yrittäjän kanssa ja kaikki olivat oikein tyytyväisiä illan antiin, toki sulateltavaa riittää pitkäksi aikaa, niin paljon tiukkaa asiaa illan aikana kuultiin. Vanha totuus on, että tieto lisää tuskaa, joten illan myötä syntyviin lisäkysymyksiin täytyy jälleen löytää vastaukset.Kymenlaaksossa toimivat yrittäjät pohdiskelevat yrityskaupan ja sukupolvenvaihdoksen suhteen aivan samanlaisia asioita, kuin Päijät-Hämeen tai Keski-Suomen yrittäjät, tämän olen saanut huomata Advance Teamin järjestämillä omistajanvaihdosklinikoilla. Klinikka onkin hyvä paikka aloittaa omistajanvaihdokseen liittyvien asioiden selvittely. Lue tästä lisää AT-Klinikasta www.yritysovi.fi.
Lue lisää

Mihin yrityksen ostajat kiinnittävät huomiota yrityskaupassa?
Onko yrityksen liiketoiminta kiinnostava ja ymmärrettävä?Ensimmäisenä ostajat kiinnittävät huomiota yrityksen liiketoimintaan; onko se tarpeeksi kiinnostava ja ymmärrettävä. Kun myyjän liiketoiminta voidaan kuvata selkeästi, niin ostajien kiinnostus herää. Kun myyjäyhtiössä on monta erilaista toimialaa tai liiketoimintaa, niin sen kiinnostus on alhaista. Vertailukohta löytyy pörssistä. Mitä tapahtui yritysten arvoille kun Valmet ja Metso eriytettiin? Valmetin arvo lähes kaksinkertaistui ja Metson arvo kohosi yli 20 %.Jos harkitset yrityksesi myyntiä, harkitse myös jakautumista jos:• Yhtiössä on useita eri liiketoimintoja. Eri liiketoiminnat saadaan omaan yhtiöön.• Yritys omistaa itse kiinteistöt. Kun laitetaan kiinteistöt ja liiketoiminta eri yhtiöihin, niin ostajan kynnys tehdä yrityskauppa madaltuu.Kassavirta on kuningasToinen tärkeä asia on yrityksen kassavirta. Kassavirtahan lasketaan kaavasta: nettotulos + poistot – käyttöpääoman muutos – investoinnit. Tällä kassavirralla maksetaan lainojen lyhennykset ja osingot.2.1 Kannattavuus on perustaTärkeä asia tässä on luonnollisesti yrityksen kannattavuus, minkälaista tulosta yritys on tehnyt viime vuosina. Yhtä kiinnostavaa on myös yrityksen tuloksenkyky tulevina vuosina. Myyjän tulee kuvata mihin tulosennuste perustuu: tilauskannan määrä, sopimukset, asiakasuskollisuus ja alan kysyntätrendit jne. Näin ostajan riskit hälvenevät tai ainakin pienevät.2.2 Käyttöpääoma ei saa arvoistaan huomiotaKäyttöpääomaa lisäävät suurimmat erät ovat vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, vähentävinä erinä lyhytaikaiset velat (ostovelat, alv- velka jne). Vaihto-omaisuuden kiertonopeus pk-yrityksessä on varsin usein välillä 1 – 6. Yrityksen myyjät eivät näe tätä ongelmana, vaan varsin usein positiivisena asiana. Kun varastossa on tavaraa, niin toiminta pyörii hyvin ja asiakkaalle on mitä myydä. Yrityksen myynnissä korkea vaihto-omaisuuden arvo muodostuu sensijaan haasteeksi, koska ostajan tulee rahoittaa se. Vastaavasti ostaja miettii myös onko varasto kuranttia, kun kierto on alhainen. Myynnissä olevan yhtiö tulisi miettiä keinoja miten vaihto-omaisuuden kierto saitaisin nostettua.PK-yritysten myyntisaamisten kierto on hidastunut, osaltaan se johtuu suurten yritysten muuttuneesta maksukäyttäytymisestä. Kun myyntisaamisten kierto hidastuu, niin käyttöpääoman tarve kasvaa. Miten saamisten kiertoa voidaan nopeuttaa? Asia tulee nostaa pöydälle yrityksessä ja laatia käytettävät maksuehdot. Yritys voi myös myydä saamiset pankeille tai muille rahoittajatahoille. Saamisten myynnistä koituu tietenkin yritykselle jonkin verran kuluja koron muodossa. Projektitoimintaa harjoittavien yritysten tulisi kiinnittää huomiota myös ennakkomaksuihin kuinka hyvin ne rahoittavat projektiin sitoutunutta pääomaa.Ostoissa kannattaa myös huomioida minkälaisia maksuehtoja yritys noudattaa. Ostovelkojen pidennystä tulee myös ehdottaa tavarantoimittajille. Julkisoikeudelliset maksut (alv-velka, sos.maksut) tulee tietysti hoitaa ajallaan. Jos yrityksellä on oikein tiukat ajat, niin verottajan kanssa on myös mahdollista neuvotella maksuohjelmasta.2.3. Investoinnit vaikuttavat kassavirtaanYrityksen tulee pitää kone- ja laitekanta hyvässä kunnossa. Jos koneiden investointivelkaa on kertynyt paljon, niin valveutunut ostaja osaa ottaa tämän huomioon tehdessään tarjousta yrityksestä. Tulevaisuuden koneinvestoinnit laskevat yrityksestä maksettavaa hintaa. Yrityksen tulisi myös harkita koneiden hankkimista leasing-rahoituksella. Kiinteistön siirtoa omaan yhtiöön olen käsitellyt jo artikkelin alussa.LopuksiOstajan näkökulma yritysoston yhteydessä on erilainen kuin myyjän. Ostaja haluaa sitoa yrityskauppaan mahdollisimman vähän rahaa. He hakevat yrityksiä, joissa on hyvä kannattavuus, käyttöpääoman tarve alhainen ja tulevaisuuden investoinnit maltillisia. On myös syytä pitää mielessä, että pankkien omarahoitusvaateet ovat 30 – 50 % yrityskaupan määrästä. Myyjän tulee tiedostaa tämä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet jo ennakolta. Ostaja ja yrityskaupan rahoittajat (pankit ja Finvera) kiinnittävät huomiota ostettavan yrityksen tulevaan kassavirtaan. Tämän tulisi myyjätahon huomioida, sillä yrityskauppa maksetaan yrityksen tulevilla kassavirralla.
Lue lisää

Hybridiä talouden uudistamiseen
Viime aikoina on ollut paljon keskustelua Suomen taloudellisesta tilanteesta ja miten siitä noustaan jaloilleen. Kiitos ”tietoa arvostavan lehdistön” ja Ylen. Muutama kannanotto jäi minulle erityisesti mieleen. Matti Alahuhdan tehtävälista vaikutti tarkoin mietityltä. Ykkösenä oli kustannuskilpailukyvyn kuntoon laitto jatkamalla palkkamalttia ja poistamalla työelämän jäykkyydet. Tähän kun lisätään vielä kannustava verotus; tuloveron ja omistamisen verotuksen lasku, niin siinähän on alkusoitto muutokselle.Keskeisenä tässä ajatuksessa on saada työn teko kunniaan ja sille kuuluva arvostus. Tämä lama selätetään työn tekoa lisäämällä.Kolmantena ”teesinä” Alahuhdalla on saada julkisen sektorin menot kuriin. Aivan liian usein kuulee kommentin, ettei meillä julkinen sektori ole liian suuri vaan yksityinen sektori liian pieni. Ikään kuin sille asialle ei voisi tehdä mitään. Aika harvoin kuulee yrittäjän sanovan, ettei meillä ole kiinteät kulut liian suuret vaan liikevaihto liian pieni.Erityisesti arvostin Alahuhdassa hänen kommenttiaan, ettei nyt ole vastakkain asettelun aika. Hänen rauhallinen esiintyminen saa varmasti ihmiset mukaan muutokseen.Kun keskustelee julkisen sektorin edustajien kanssa toiminnasta ja prosesseista, niin käy ilmi harmittavan usein, etteivät he itsekään tiedä miten heidän palvelunsa pitäisi toimia. Pitäisikö nyt unohtaa nykytila ja menneet ja aloittaa julkisten palveluiden kehittäminen puhtaalta pöydältä vailla historian painolastia? Siihen voisi lisätä vielä tervettä järkeä ja tuomalla asiakkaan näkökulma keskiöön. Mausteeksi voi ripauttaa digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Olisikohan siinä uuden keitoksen raaka-aineet?Juhana Vartiainen on tuonut keskusteluun uusia näkökulmia ja haastanut vanhaa ajattelutapaa. Pitää ihailla Juhanan uskallusta ottaa vaikeita asioita keskustelun keskiöön. Ja vielä tilanteessa jossa hänellä on määräaikainen työsopimus. Juhana Vartiaisen kritisoijat tuovat esille sen tosiseikan, että Suomessa on vallalla yhden totuuden – näkökulma. Pitäisikö nyt näiden kritisoijien viimeinkin muuttaa ajatustaan, että tästä kurimuksesta ei selvitä ilman tekemällä asioita toisin, uudella tavalla.Miten tästä lamasta sitten selvitään? Rehellisesti sanoen uskon, että nuoret ottavat vastuun asiassa ja tuovat uudenlaisen tekemisen kulttuurin Suomeen. Sillä innostuksella mitä nämä Slush-nuoret tekevät asioita tulee kantamaan pitkälle. Tulemme näkemään uusia tuotteita ja palveluja sekä uutta toimintatapaa. Jos vielä saisimme tehtyä hybridin yhdistämällä nuorten innostuksen ja vanhempien henkilöiden kokemuksen. Se vaatii molemmilta osapuolilta ”out-of-box”-ajattelua menemällä epämukavuusalueelle sekä yhteisen kielen löytämistä kommunikointiin.Suomessa on nyt laaja ymmärrys ja tahtotila että tarvitsemme isompia uudistuksia laman voittamiseksi. Tämähän on kuin savolainen projekti ”tekemistä vaille valmis”. Sitten ei kun tekemään työtä ja asioita uudella tavalla.
Lue lisää

Osinkojen verotus listaamattomissa yhtiöissä vuonna 2014
Yhteisöverokannan lasku 24,5 prosentista 20 prosenttiin vaikutti osaltaan osinkoverotuksen kiristymiseen. Hallitus otti tällä selkeän kannan, että yritysverotusta kevennetään ja omistajien verotusta kiristetään.Alun perin talousarvioesityksessä esitettiin, että osinkotulot verotettaisiin jatkossa aina pääomatulona. Laajan kansallisen keskustelun perusteella esitystä kuitenkin korjattiin siten, että ansiotulo-osingot säilyivät edelleen.Listaamattomista yrityksistä saaduista osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Edellä mainituissa rajoissa jaettavien ns. kevyesti verotettavien osinkojen veroprosentiksi muodostuu 7,5 % (25 % osingoista veronalaista pääomatuloa X 30 % pääomatuloveroprosentti).Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.Uutta on myös se, että vuoden 2014 alusta alkaen jaettavista osingoista pidätetään ennakonpidätys. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta.Uusia osinkoverosäännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran jo vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Jos viimeistään 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta päätetään jakaa osinkoa siten, että osinko on nostettavissa vasta vuoden 2014 puolella, osinkoa verotetaan jo uusien säännösten mukaan. Samanaikaisesti yhtiön tulosta verotetaan vielä vanhan 24,5 % yhteisöverokannan mukaan vuodelta 2013, joten osinkojen verotus on siis siirtymävaiheessa kireämpää.Hyvän verojärjestelmän periaatteita ovat mm. läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus, neutraalisuus ja ennakoitavuus. Nyt tästä on mielestäni em. periaatteiden vastaisesti poikettu. Tavanomaisesti on säädetty erityiset siirtymäsäännökset uusien lakien voimaantuloon, eikä verovelvollisen asemaa heikentäviä lakeja ole säädetty takautuvasti voimaan. Verojärjestelmän ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat oikeusvarmuustekijä, jotta verovelvollinen voi etukäteen arvioida veron vaikutuksia. Tässä tapauksessa laki säädettiin 30.12.2013 ja siinä määrättiin tilikauden muuttamissäännöksistä 21.3.2013 annetusta hallituksen esityksestä alkaen eli yhdeksän kuukautta takautuvasti.Säännös kuuluu näin: Jos osakeyhtiön tilikautta on 21.3.2013 tai sen jälkeen muutettu niin, ettei verovuosi pääty vuonna 2013, tai niin, että vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen, yhteisöveroprosentti on vielä myös verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa 24,5 prosenttia.
Lue lisää

Viisi vinkkiä pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen
Pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen on monitahoinen asia. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta.Mikä on yrityksen tuloksentekokyky?Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman eri erät käydään läpi, sekä tuotot että kustannukset. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa.Mitä yrityksen tase sisältää?Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill?Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Vastaavasti ostohintoja tulee verrata markkinahintaan, mikäli mahdollista. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa.Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainojen osalta katsotaan lyhennysaikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä.Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat.Arvio yrityksen tulevaisuuden kassavirrastaKartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa.Vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihinTärkein asia yrityksen arvonmäärityksessä on vertailu yrityksen arvoon toteutuneissa kaupoissa. Yrityskauppoja ei normaalisti julkaista. Toteutuneitten yrityskauppojen hintataso löytyy asiantuntijoilta, jotka tekevät yrityskauppoja.Päätös tunteellaKun olet käynyt yrityksen perusfaktat läpi ja tehnyt tarvittavat kotiläksyt, niin yrityksen myynti- tai ostopäätös syntyy lopulta tunteella. Olenko valmis myymään / ostamaan tällä hinnalla?Jos haluat kuulla lisää Advance Teamin arvonmäärityksestä, niin ota yhteyttä minuun. Laita myös kommenttia miten sinä näet asian.
Lue lisää
Jätä soittopyyntö