Valmistautuminen yrityskauppaan – askeleet menestyksekkään yrityskaupan taustalla

Yrityskauppa on merkittävä askel yrittäjälle ja yrityksen toiminnalle, mutta sen onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Valmistautuminen yrityskauppaan voi alkaa jo vuosia etukäteen, vaikka kauppa ei olisikaan vielä ajankohtainen. Yrityskauppa ei tapahdu kuitenkaan pelkästään paperilla, vaan vaatii selkeän strategian ja toimintasuunnitelman.

Selkeä strategia ja suunnitelma auttaa lopputuloksen saavuttamisessa


Miten valmistautua yrityksen myyntiin?

Ensimmäisiä kysymyksiä yrityksensä myyntiä suunnittelevalle yrittäjälle on, että mistä löytyisi yrityksen mahdollinen jatkaja? Löytyisikö jatkaja perhepiiristä, yrityksen sisältä vai jostakin liiketoiminnan lähellä olevasta organisaatiosta? Kenellä voisi olla halukkuutta ja kyvykkyyttä jatkaa ja kehittää yrityksen toimintaa? Löytäisinkö jatkajan ja myisin yhtiöni itse vai kannattaisiko tehtävä antaa asiantuntijan hoidettavaksi?

Kun yrityskauppaan valmistautuminen alkaa, on yrittäjän hyödyllistä hankkia itselleen perustietoja yrityskaupasta ja samalla selvittää miten saisi vietyä sujuvasti prosessia eteenpäin. Pankit, alueelliset yrittäjäjärjestöt ja ELY-keskukset ovat useissa tapauksissa luonteva taho perusselvitysten osalta. Nämä tahot järjestävät omistajanvaihdos- ja yrityskauppatilaisuuksia, seminaareja ja webinaareja, joissa on mahdollista verkostoitua ja kartoittaa tietojaan yrityskaupan mahdollisuuksista ja toteuttamistavoista.

Olemme myös kirjoittaneet kattavan oppaan yrityksen myyntiin liittyen, mistä saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea yrityskauppaprosessi pitää sisällään ja mitä missäkin vaiheessa tapahtuu.

Yrityksen arvonmääritys ja myytävyys

Yrityksen arvonmääritys on ensimmäinen ja äärimmäisen tärkeä askel kohti yrityskauppaa. Sen tekemistä ei kannata jättää sattuman varaan, vaan tämä kannatta antaa asiantuntijoiden tehtäväksi. Me kutsumme tätä myytävyysanalyysiksi. Analyysissä perehdytään yrityksen liiketoimintaan ja samalla kartoitetaan yhtiön vahvuudet ja ydinosaaminen. Yrityksen kannattavuuden perusteet selvitetään ja tehdään kilpailijakartoitus, annetaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta eri arvonmääritysmenetelmiin perustuen sekä lasketaan yrityskaupasta aiheutuvat veroseuraamukset yrittäjälle.

Asiantuntija antaa yrityskaupasta oman etenemissuosituksensa. Myytävyysanalyysin raportista selvitetään vaihtoehtoiset yrityskaupan toteuttamistavat sekä esitetään mahdolliset ennen kauppaa tehtävät yritysjärjestelyt perusteluineen. Yrityksen taloudellinen arvo muodostetaan asiantuntijoidemme toimesta analysoimalla ja tarkastelemalla yrityksen arvoa useasta eri näkökulmasta. Yhtiön arvo selvitetään laskemalla yrityksen substanssiarvo, tuottoarvo, tulevaisuuteen perustuva arvo sekä vertailemalla yrityksen arvoa muihin vastaaviin toteutuneisiin yrityskauppoihin. Lopputuloksena tästä on kirjallinen raportti, jonka asiakas saa itselleen prosessin päätteeksi.

Myytävyysanalyysi on kattava raportti yrityksen tilanteesta ja yrityskauppaprosessin etenemisestä

Mitä sitten ostaja haluaa tietää myytävästä yrityksestä? Tähän parhaan vastauksen osaa antaa yrityksen omistaja asettaessaan itsensä ostajan asemaan. Ostajaa kiinnostavat yrityksen tuotteet ja palvelut, henkilökunnan osaaminen, asiakkuudet, kilpailijat sekä toimittajat.

Lisäksi ostajaa kiinnostavat yleensä yrityksen kasvu- ja kehitysmahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät. Tilinpäätöstiedot antavat talouden osalta kattavan yleiskuvan, mutta myös kustannustekijät, mahdolliset säästöt ja synergiat sekä yhtiön omaisuus ja tase-erät ovat ostajalle tärkeää tietoa. Tase-eristä etenkin kiinteistöomaisuus, vaihto- ja käyttöomaisuuserät sekä mahdolliset sijoitusvarallisuudet voivat kiinnostaa ostajaa. On myös hyvä tiedostaa, että ostaja tarkastelee kohdetta useimmiten melkoisen kriittisesti, kun kyseessä on suuri investointi. Ostaja ei ole ehkä halukas ostamaan kaikkea yhtiöön kuuluvaa omaisuutta.

Yrittäjän päätös luopumisesta ja yrityskaupasta

Mahdollisesti suurin ja merkittävin päätös yrittäjälle henkilökohtaisesti on yrityksestään luopuminen ja sen myynnin aloittaminen. Yrittäjän on usein oltava myös valmis sitoutumaan jonkin pituiseen siirtymäkauteen yrityskaupan jälkeen uuden omistajan rinnalla. Siirtymäkauden onnistuneella toteutuksella on suuri merkitys yrityksen jatkon ja uuden omistajan menestymisen kannalta.

Yhtiömuodon muutokset ja jakautumiset ovat tyypillisiä yritysjärjestelyjä, jotka on hyvä toteuttaa ennen yrityskauppaa. Yhtiömuodon muutoksessa yleisimmin henkilö- tai kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi ja jakautumisella perustetaan uudet liiketoiminta- ja omaisuusyhtiöt. Yritysjärjestelyjen läpivientiin on kuitenkin hyvä varata aikaa, niin myyjän kuin ostajankin toimesta.

Yrityskauppaprosessi on usein pitkä ja aikaa vievä, joten siihen valmistautuminenkin vie aikaa – joskus jopa vuosia. Kuitenkin hyvin hoidettu ja johdettu yritys on ostokohteena aina kiinnostava ja myyntikunnossa, ajankohdasta riippumatta. Kun yrityksen omistaja on tietoinen yrityksensä arvosta ja siitä mihin tuo arvo perustuu, ollaan jo oikealla tiellä kohti hyvin toteutettua yrityskauppaa.www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Sami Auvinen
Yritysvälittäjä, Insinööri (AMK)
Lahden toimisto
Jätä soittopyyntö