Vastuullisuus: salainen ase liiketoiminnan menestykseen

Julkaistu 27.2.2024

Vastuullisuus ei ole enää pelkästään trendikäs sana yritysmaailmassa; se on vakiintunut osaksi menestyvien yritysten strategiaa. Kun yritykset pyrkivät luomaan kilpailuetua ja vahvistamaan brändiään, vastuullisuusnäkökulmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi työkaluiksi. Mutta miten tämä kaikki vaikuttaa yrityskaupassa neuvotteluihin ja myyntihintaan?

Ensinäkin, vastuullinen toteutus on olennainen osa yrityskauppojen onnistumista. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupat toteutetaan huolellisesti ottaen huomioon kaikki liiketoimintaan ja sidosryhmiin liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Vastuullisuus ulottuu muun muassa ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin, hyvään hallintotapaan sekä liiketoiminnan eettisiin periaatteisiin. Yrityskauppojen onnistuminen voi vaarantua, jos vastuullisuus jää sivuun ja päätökset tehdään pelkästään taloudellisten näkökulmien perusteella.

Oikean kumppanin valinta voi ratkaisevasti vaikuttaa yrityskauppojen prosessiin ja lopputulokseen. Oikea kumppani on sellainen, joka tuo mukanaan tarvittavaa osaamista, resursseja ja kokemusta kyseisen alan ja liiketoimintamallin ymmärtämisessä. Kumppanin kanssa yhteistyö sujuu mutkattomasti ja yhteiset arvot ja tavoitteet ovat linjassa. Oikean kumppanin avulla yrityskauppojen riskejä voidaan hallita paremmin ja mahdollisuudet menestykseen kasvavat.

Kumppanin valinnassa on tärkeää arvioida huolellisesti heidän kykyjään ja osaamistaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi taustan tarkistamista, referenssien tarkastelua sekä avointa keskustelua odotuksista ja tavoitteista. Oikea kumppani ei välttämättä ole se suurin tai tunnetuin toimija markkinoilla, vaan se, joka parhaiten sopii kyseiseen tilanteeseen ja tarpeisiin.

Brändin arvo ja kilpailuetu

Vastuullisuus on vahva brändinrakennuksen väline. Kuluttajat ja sijoittajat arvostavat yrityksiä, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti ja pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämä arvostus voi heijastua suoraan yrityksen brändiarvoon ja luoda kilpailuetua markkinoilla. Yritys, joka tunnetaan vastuullisuudestaan, voi houkutella enemmän asiakkaita ja sitoutuneempia sidosryhmiä, mikä puolestaan voi lisätä yrityksen taloudellista arvoa.

Neuvottelut ja hinta

Kun vastuullisuusnäkökulmat vahvistavat yrityksen brändiä ja kilpailuetua, ne voivat myös vaikuttaa kaupan neuvotteluihin ja myyntihintaan. Ostajat voivat olla valmiita maksamaan enemmän yrityksestä, jolla on vahva ja positiivinen maine vastuullisuuden saralla. Tämä johtuu siitä, että ostajat näkevät vastuulliset yritykset vähäriskisinä ja pitkäaikaisesti kannattavina sijoituksina. Lisäksi ostajat voivat nähdä vastuullisuuden osana yrityksen kasvupotentiaalia ja olla valmiita investoimaan siihen enemmän.

Yrityskaupat voivat olla monimutkaisia prosesseja, joissa yhdistetään erilaisia yrityskulttuureja. Vastuullisuus on osa yrityskulttuuria, ja yritykset, joilla on erilaiset arvot ja näkemykset vastuullisuudesta, saattavat kohdata vaikeuksia sulauttaa toimintojaan yhteen. Tämä voi tehdä yrityskaupasta hankalan ja lisätä riskiä, että lopputulos ei ole odotusten mukainen.

Yritysmaailmassa tapahtuvat kaupat ovat usein monimutkaisia prosesseja, joissa onnistuminen riippuu monista tekijöistä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka on viime vuosina saanut yhä enemmän huomiota, on vastuullisuus. Yrityskauppojen onnistuminen ei enää riipu pelkästään taloudellisista näkökohdista vaan myös siitä, miten ne toteutetaan vastuullisesti sekä eettisesti. Lisäksi tekninen toteutus on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan kauppojen sujuva läpivienti. Vastuulliset yrityskaupat voivat edistää ihmisten tarpeiden täyttymistä eri tasoilla, mikä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti kauppojen onnistumiseen ja organisaation pitkän aikavälin menestykseen.

Yrittäjän silmin: vastuullisuuden tärkeys yrityskaupoissa

Pienyritysten omistajille ja johtajille yrityskaupat voivat olla sekä jännittävä että stressaava aika. Usein pienen yrityksen omistajalle yrityskauppa edustaa vuosien työn hedelmää ja mahdollisuutta siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Tässä prosessissa vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. PK-yrittäjän näkökulmasta vastuullisuus käsittää laajan kirjon asioita, jotka vaihtelevat ympäristövastuusta sosiaaliseen vastuuseen ja eettisiin kysymyksiin.

PK-yrittäjälle, jonka yritys on hänen intohimonsa ja elinkeinonsa, liiketoiminnan jatkuvuus on elintärkeää. Yrityskaupassa vastuullisuuden huomioiminen voi varmistaa, että yrityksen perinteet, arvot ja asiakassuhteet säilyvät uuden omistajan kanssa. Tämä on tärkeää sekä yrityksen työntekijöille että asiakkaille, jotka luottavat yritykseen ja sen tarjoamaan palveluun tai tuotteeseen.

PK-yrittäjät ovat usein läheisessä suhteessa työntekijöihinsä, jotka voivat olla kuin perheenjäseniä. Vastuullisuuden näkökulmasta yrityskaupassa on tärkeää varmistaa, että työntekijöiden hyvinvointi ja oikeudet turvataan. Tämä voi sisältää esimerkiksi työsopimusten säilymisen, henkilöstön koulutuksen jatkumisen ja avoimen viestinnän uuden omistajan kanssa.

PK-yrityksen maine ja brändi voivat olla sen suurimpia voimavaroja. Vastuullisuuden näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että yrityskauppa ei vahingoita yrityksen mainetta tai brändiä. Tämä voi tarkoittaa sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin, ympäristöystävällisyyteen ja eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin myös kaupan jälkeen.  Huolellinen ostajan valinta, joka jakaa samat arvot ja tavoitteet, voi luoda perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle ja menestykselle uuden omistajan kanssa.

PK-yrittäjä on usein tiiviisti yhteydessä paikalliseen yhteisöön ja sidosryhmiin. Yrityskaupassa on tärkeää huomioida nämä sidosryhmät ja niiden tarpeet. Vastuullinen yrityskauppa ottaa huomioon paikallisen yhteisön tarpeet ja pyrkii säilyttämään positiiviset suhteet sidosryhmiin myös kaupan jälkeen.

Vastuullinen yrityskauppa voi vahvistaa yrityksen perustaa ja luoda pohjan menestyksekkäälle tulevaisuudelle uuden omistajan kanssa.

www.advanceteam.fi

www.yritysovi.fi

Mika Tynkkynen
Yritysvälittäjä, Insinööri, eMBA
Tampereen toimisto
Advance Team – Apunasi yrityskaupoissa

Advance Team tarjoaa yrityskauppa- ja Corporate Finance PLUS –palveluita. Palveluihimme kuuluvat yrityskaupatyritysostopalvelurahoitusratkaisutyritysjärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset. Ammattitaitoisen ja aktiivisen tiimin ansiosta asiakkaamme suosittelevat meitä ja olemmekin toteuttaneet jo yli 600 vaativaa yrityskauppaa menestyksekkäästi. Toimimme paikallisesti koko Suomessa ja toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa sekä Lahdessa. Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan luottamuksellisesti yrityksesi tilanteesta.

Ota yhteyttä
Jätä soittopyyntö