Yrityksissä tehdään paljon suunnitelmia liittyen esimerkiksi strategiaan, budjetteihin ja markkinointiin. Omistajanvaihdosta ei kuitenkaan suunnitella samassa laajuudessa, vaikka se tapahtuu väistämättä jokaisessa yrityksessä ennemmin tai myöhemmin.

Advance Team on yrityskauppojen ammattilainen, joka auttaa yrityskaupan toteuttamisessa aina alkuvalmisteluista kaupan päättämiseen. Räätälöimme palvelumme aina jokaiseen kauppaprosessiin sopiviksi. Yleensä yrityksen myynti aloitetaan valmisteluista, joihin kuuluvat arvon määrittäminen sekä myyntiesitemateriaalin kokoaminen.

Yrityksen laaja arvonmääritys, jota me kutsumme Myytävyysanalyysiksi, antaa kattavan kuvan yrityksen arvosta, myyntihinnasta ja yrityksen myytävyydestä. Tämän jälkeen yrityksestä kootaan myyntiesite ja myynti-ilmoitus, joka julkaistaan eri kanavissa. Myynti-ilmoituksen julkaisemisen jälkeen aloitetaan ostajien aktiivinen etsiminen. Yritysvälittäjä kartoittaa potentiaalisia ostajaehdokkaita ja kontaktoi heitä asiakkaan puolesta.

Haussa paras mahdollinen ostaja

Suosittelemme ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä yrityskaupassa. Kun myyntiprosessiin ottaa avuksi ulkopuolisen asiantuntijan, vapautuu omistajalta aikaa liiketoiminnan pyörittämiseen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen.

Yritysvälittäjällä on tiedossa laajat verkostot yritysostosta kiinnostuneista henkilöistä, joten ostajaehdokkaiden kartoitus helpottuu. Potentiaalinen ostaja voi löytyä myös kokonaan toiselta toimialalta. Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukaan tietämystä yli toimialarajojen ja mahdollistaa parhaan myyntihinnan saamisen yrityksestä.

Tavoitteena on löytää myytävälle yritykselle strategian mukainen paras jatkaja, joka voi kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti haluttuun suuntaan. Yritysoston kautta on mahdollista saavuttaa myös paljon synergiaetuja. Yritysostossa saadaan asiakkuuksia, kassavirtaa, uusia markkinoita, henkilöstöä ja osaamista.

Sopimukset neuvotteluiden tukena

Aktiivisen ostajien kartoituksen jälkeen yhden ostajan kanssa edetään aiesopimus- tai esisopimusvaiheeseen. Aiesopimus on yleisesti käytössä yrityskauppaprosessin sopimusneuvotteluissa. Siinä osapuolet ilmaisevat vilpittömän tahtonsa neuvotteluissa etenemiselle ja yrityskaupan toteuttamiselle.

Aiesopimukseen kirjataan jo saavutettu yksimielisyys sekä suunniteltujen valmistelutoimien jatkaminen aikatauluineen. Varsinainen kaupan loppuun saattaminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Yleensä aiesopimuksen laadinnan jälkeen edetään due diligence –tarkastukseen, jota seuraa lopullisen kauppakirjan laadinta ja allekirjoitus sekä kauppahinnan maksu.

Esisopimus eroaa aiesopimuksesta laillisen sitovuutensa osalta. Esisopimus on osapuolia juridisesti sitova sopimus, jonka rikkomisesta seuraa korvausvelvollisuus.

Varaa aikaa tarvittaville tarkastuksille

Seuraava olennainen yrityskaupan toteutukseen kuuluva osa on due diligence -tarkastus eli talouden ja hallinnon tarkastus. Myyjän kannattaa valmistautua dd-tarkastukseen jo etukäteen, ettei työkuorma yllätä. Etukäteisvalmistelut ovat erilaisten tarkastuksessa tarvittavien materiaalien ja dokumenttien keräämistä helposti löydettävään ja luovutettavaan muotoon. Mitä paremmin myyjä dd-prosessiin valmistautuu, sitä sujuvammin prosessi etenee.

Dd-tarkastus jaetaan yleensä kahteen tai kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muut vastuut, esimerkiksi asiakasreklamaatiot. Kolmas osa voi käsittää myös yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot, muut välineistöt ja niin edelleen.

Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi, miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat. Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös tuotantokaluston toimivuus ja kunto. Mikäli dd-tarkastuksessa ei ilmene kauppaan vaikuttavia asioita, ostaja pääsee etenemään rahoitusneuvotteluissa.

Tämän jälkeen seuraa kauppakirjojen teko ja kaupan päättäminen (signing ja closing). Kaksivaiheisesti toteutettu kauppa on selkeä. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan yleisesti signing-vaiheeksi, sillä siinä sovitaan kaupan ehdot ja allekirjoitetaan kauppakirja. Toista vaihetta kutsutaan closing-vaiheeksi, ja siinä toteutuu kauppahinnan maksaminen ja osakkeiden omistus- tai hallintaoikeuden siirto.

Turvaa yrityksen tulevaisuus

Kaupan jälkeen alkaa ylimenokausi, jonka aikana myyjä ja ostaja toimivat yhteistyössä ja varmistavat sujuvan siirtymän omistajanvaihdokselle. Ylimenokauden pituus sekä vastuut sovitaan neuvotteluvaiheessa ennen kaupan tekoa.  Ylimenokauden pituus voi vaihdella tapauskohtaisesti kuukausista vuosiin.

Myyjä osallistuu aktiivisesti ylimenokauteen. Ylimenokauden tärkeimpänä tavoitteena on, että ostaja saa yrityksestä avaintietoa kehittämisen tueksi.

Omistajanvaihdos kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. Päätöksenteossa ei kannata vitkutella; jos lähdetään myymään yritystä, niin tehdään päätös asiasta. Jos ei lähdetä myymään, niin päätetään, että lähdetään kehittämään yritystä.

Tilaa AT Yrityskauppakatsaus