Mistä yrityksen arvo koostuu?

Yksinkertainen kysymys, mutta vaikea lyhyesti vastata. Yrityksen arvoa voidaan tutkia eri näkökulmista, näistä yleisimpiä ovat laskettavissa olevat substanssiarvo, tuottoarvo ja tuleva kassavirta eli arvioidaan yrityksen omaisuus ja tuloksentekokyky. Näiden laskennallisten osien lisäksi yrityksen arvo koostuu osaamisesta, kiinnostavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Suurempien yritysten osalta laskentamallit toimivat, mutta pienten yrittäjävetoisten yritysten arvo on hankalampi matemaattisesti määrittää.

Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen taseesta laskettua omaisuuden nettoarvoa eli varat miinus velat. Eli omaisuus, kuten kiinteistöt, koneet, kalusto, varastot yms. josta vähennetään velat eli vieras pääoma. Laskelmassa varat ja velat pitää arvostaa käypiin arvoihin.

Omaisuudella on sinällään arvoa (substanssiarvo), mutta jos ne eivät kerrytä kassavirtaa (tuleva kassavirta) ja tee tulosta (tuottoarvo), ei niille voi laskea kovin suurta painoarvoa.

Tuottoarvo lasketaan tuloslaskelmasta (tulos tai käyttökate) yleensä 3-5 vuoden historiallinen tuottoarvo ja laajennetaan sitä vielä ennusteilla tulevista vuosista. Laskelmassa usein tehtävä oikaisuja, esim. yrittäjän palkkaan. Samasta laskelmasta voidaan tarkastella, että toiminnan kassavirta on positiivinen ja näin mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen.

Yrityksen arvon näkökulmasta yksi tärkeimpiä resursseja on osaaminen, sekä henkilöstö että yrittäjän oma panos. Pienessä yrityksessä usein yrittäjän panos voi olla myös liian suuri, jolloin puhutaan liiallisesta yrittäjäkeskeisyydestä. Tämä usein laskee yrityksen arvoa ostajan näkökulmasta, koska esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäsuhteet ovat merkittävästi henkilöityneitä yrittäjän persoonaan ja niiden uudelleen rakentaminen ostajan toimesta ottaa aikaa ja voi olla myös riski.

Viimeisenä ottaisin vielä esiin yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavat tulevaisuuden näkymät eli kasvumahdollisuudet, kiinnostavuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Yrityksellä on hyvä olla strategia eli tulevaisuuden suunnitelma olemassa ja näitä kehittämistoimenpiteitä tulee olla myös työn alla.

Yrityksen arvosta tulevaisuuden kassavirta on se, millä yrityskauppa maksetaan.

Kun pohdit yrityksesi arvonmäärittämistä, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.

Jätä soittopyyntö