Yrityksen arvonmääritys onnistuu sadonkorjuuennusteella

Aktiivisen ostajan palvelu

Ostetaan yritys - Advance Teamin yrityksen ostopalvelut räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Advance Teamin yrityksen ostopalvelun tavoitteena on avustaa toimeksiantajaa strategisen tavoitteensa saavuttamisessa. Yrityksen ostoon yleensä lähdetään, kun tavoitellaan nopeaa kasvua, markkina-aseman vahvistamista ostamalla kilpaileva yritys tai suuruuden ekonomian kautta saatavaa skaala- ja synergiaetuja. Muita syitä yritysostoon voivat olla esimerkiksi kansainvälistyminen ja toimialan vaihto. Eräänä merkittävänä tekijänä yritysostoon lähdölle on pyrkimys laajentaa omaa osuutta toimitusketjussa, joko ylävirtaan tai alavirtaan päin, ottamalla haltuun joko materiaalitoimittajia tai jakeluketjua.

Tukeeko yrityskauppa strategiaasi?

Ostajalle peruskysymys on, mitä yritysostolla haetaan ja miten se istuu yrityksen strategiaan. Onnistuneessa yrityskaupassa johdon on kyettävä visualisoimaan millaiselta yrityskaupan tuloksena syntynyt yritys näyttää 3-5 vuoden kuluttua eli mikä on yrityskaupan lopputulos.

Advance Teamin mukaantulo aloitetaan ostettavan kohdeyrityksen määrittelyllä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Aluksi tavoitteena on selvittää yhteinen näkemys ostajan strategianmukaisesta tavoiteltavasta ostokohteesta. Esimerkiksi minkälainen on ostettavan yrityksen liiketoimintaympäristö, koko, sijainti, henkilöstö, asiakkaat, tuotteet ja tavoiteltavat synergiahyödyt. Lisäksi voidaan käydä alustavaa keskustelua kauppatavasta, haetaanko osakekauppaa, liiketoimintakauppaa vai fuusiota osakevaihdolla kasvun ja strategian toteuttamiseksi.

Tämän lähtökeskustelun jälkeen Advance Team hakee parhaiten kriteerit täyttäviä yrityksiä sekä seuloo joukosta potentiaalisimmat ehdokkaat, ostokohteet. Valituista yrityksistä laaditaan raportti, joka sisältää mahdollisimman laajan kuvauksen yrityksestä, taloudellisen analyysin sekä karkean arvion yhtiön hinnasta.

Advance Teamin palvelut

Alkukartoituksen jälkeen asiantuntijamme ottaa yhteyttä sovittujen yritysten omistajiin tai johtoon ja lisäksi käynnistämme tarvittaessa myös ostokohteiden haun lehti- ja sähköisillä ilmoituksilla. Kun ostajan strategiaan soveltuvia potentiaalisia yrityksiä on löytynyt Advance Team hoitaa alustavat keskustelut ostokohteiden edustajien kanssa ja järjestää tämän jälkeen riittävän potentiaalisten yritysten kanssa neuvottelut ostajan ja myyjän välille.

Keskeinen osa ostoprosessiamme on ostokohteen huolellinen ja realistinen arviointi ja hinnoittelu. Kun ostokohdetta on lähestytty näistä asioista ja prosessin kulusta sovitaan heti ensimmäisessä tapaamisessa. Se takaa tehokkaan, avoimen ja luottamuksellisen toteutuksen yritysjärjestelylle kaikkien osapuolten kannalta.

Toimeksiannon mukaisesti avustamme ostajaa yrityskaupan lopulliseen toteuttamiseen saakka. Osallistumme kaupanehtojen määrittelyyn, kauppasopimuksen ja muiden juridisten dokumenttien laadintaan ja lopulta kaupantekotilaisuuteen.

Palvelumme ostoprosessin eri vaiheissa

Advance Team voi tarjota ostajalle erilaisia yksittäisiä palveluita ostoprosessin aikana. Jos ostajalla on tiedossa tavoiteltava kohdeyritys ja siitä on jo kerätty materiaali, voimme tehdä yrityksestä arvonmäärityksen. Samalla raportissa arvioimme kriittiset asiat ostossa. Voimme avustaa ostajaa yrityksen kauppaneuvotteluissa. Lisäksi Advance Team voi organisoida myös liiketoimintatarkastukset (Due Diligence) ostettavasta kohteesta. Kun yrityskaupasta laaditaan kauppakirja, katsomme, että ostajan näkökulmasta kaupan ehdot ovat normaalit. Tarvittaessa voimme avustaa ostajaa myös yrityksen haltuunotossa.

Rahoituspaketit

Tämän lisäksi vahvaa osaamistamme on yritysjärjestelyihin ja kauppoihin tarvittavien rahoituspakettien rakentaminen. Yrityskaupan onnistumisen kannalta merkittävä haaste on rahoituksen saanti. Hyvät ja tiiviit yhteydet eri rahoitustahoihin varmistaa sen, että tunnemme tarkkaan rahoittajien odotukset yritysjärjestelyjen rahoittamisesta ja osaamme rakentaa toimivat ja realistiset rahoituspaketit erilaisille järjestelyille. Autamme ostajaa rahoituksen suunnitelmien ja laskelmien teossa.

Pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuvat hyvät ja luottamukselliset välit rahoittajien kanssa antavat luottamusta ja mahdollistavat sellaisen riskinoton, mitä yritysjärjestelyjen rahoittamisessa tarvitaan. Kaikkien pankkien lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat Finnvera, vakuutusyhtiöt ja pääomasijoittajat.

Ostetaan yritys - Ota yhteyttä meihin luottamuksellisesti, kun olet ostamassa yritystä.